หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงินโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายทวี ทัดเทียมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
4. นายปรินทร์ ถวิลบุญโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
5. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
6. นายชมภู บิลชัยโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
7. นายนภันต์ จันทรคาตโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นายทวี ทัดเทียมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นายปรินทร์ ถวิลบุญโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
4. นายอมร ศรีนิลโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
5. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
6. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นางสาวรัชดาพร อินทรบุตรโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นายทวี ทัดเทียมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นายปรินทร์ ถวิลบุญโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
4. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
5. นายอมร ศรีนิลโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
6. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นางสาวรัชดาพร อินทรบุตรโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นายทวี ทัดเทียมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นายปรินทร์ ถวิลบุญโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ กอดแก้วโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
7. นางสาวรัชดาพร อินทรบุตรโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
8. นายอมร ศรีนิลโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นายทวี ทัดเทียมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นายปรินทร์ ถวิลบุญโรงเรียนบ้านหัวเห่วกรรมการ
4. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
5. นายอมร ศรีนิลโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
6. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นางสาวรัชดาพร อินทรบุตรโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ กอดแก้วโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายสงวน สุดโสมโรงเรียนชุมชนเชียงแก้วกรรมการ
4. นายประสพ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
5. นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
6. นายอานนท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายประสพ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
4. นายสงวน สุดโสมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
5. นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
6. นายอานนท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพิศิษฐ ขาวจันทร์โรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ มากดีโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
3. นางนัณทิรา พ่วงพีโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
4. นางประภาพร เศษสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางสวรรยา ทองไทยโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
6. นางทิพวรรณ มูลราชโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
7. นางอัธยา กัญญะลาโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายเนรัญชา วงษ์เขียวโรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ สอแสงโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
3. นายกฤตญ์สมาน มุขสมบัติโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายอภิชิต วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
5. นายชัยชนะ เหลากลมโรงเรียนบ้านแขมเหนือกรรมการ
6. นางประภาพร หอมสินโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
7. นางศิรินรัตน์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ทองปันโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
2. นายธนุพงษ์ ทองมีโรงเรียนบ้านจุการกรรมการ
3. นางวาสนา พุฒพิมพ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ดวงจำปาโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางสุพันธ์ สุวรรณกูฎโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
6. นางสาวพัสต์ คูณภาคโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอาราธีก์ รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านจิกเทิงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภิญโญโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
3. นายสกุลทอง ทองโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พลอาษาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ สวัสดิ์มงคลโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพิชิต แฝงลาภโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
3. นายสมาน ทองขาวโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
4. นายวิเชียร อินทรบุตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายชวลิต บุญศักดิ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
6. นายโสพล กอแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
3. นายอธิราช สระแก้วโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายวิจิตร วิเศษรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ ทองปันโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัตติกา ศรีทาโรงเรียนบ้านขัวแคนกรรมการ
3. นายดำรง คนฉลาดโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นายอุดร อ่อนเฉวียงโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
5. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพบตะวัน พานอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.พิบูรณ์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก่นโสมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
4. นายปฐวี พลบุญโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
5. นายนิรันดร์ กลิ่นแก้วโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษาโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพบตะวัน พานอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ แก้วคูณโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก่นโสมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
4. นายปฐวี พลบุญโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
5. นายประนอม บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นายรวิศ ศรีสายโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา เรืองสุขสุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เยาว์ศรีโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายอรุณ ควรชมโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สาธุพันธ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา เรืองสุขสุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เยาว์ศรีโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายอรุณ ควรชมโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สาธุพันธ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบัวเรศ วงษาโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายอรุณ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
3. นายพันธวิศ พันธุมาศโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
4. นางสำราญ วงศ์คำพันธ์โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวินัย วงศาสุขโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นางสิริมณี ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางอรวรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เหลากลมโรงเรียนบ้านแขมเหนือกรรมการ
5. นางธนัญญา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร โอษฐิเวชโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศิษย์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ พละพงศ์โรงเรียนบ้านภูมะหรี่กรรมการ
4. นางจันทรัสม์ พัฒนะจารุพงษ์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
5. นางอุบลวรรณ ขันทองโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
6. นายพุทธิศักดิ์ สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านแก่งยางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา เรืองสุขสุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เยาว์ศรีโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายอรุณ ควรชมโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สาธุพันธ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ รุ่งแสงโรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นายเผ่าพงษ์ สุวะจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
3. นายสว่าง วงศ์ไชยยาโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดมกรรมการ
4. นายอรรถพล สาระวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางไพจิตร ยิ่งยงโรงเรียนบ้านดอนพันชาดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุภรณ์ ตรงกรณ์โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายดนุพล ไชยลาโพธิ์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายวิทวัส สายรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นายสุริยัน จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
5. นายอุทัย พละศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสยาม สาธุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ หูตาไชยโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไชยนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นายมรกต ศรีทาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กาบยุบลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย แก้วเกล้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
2. นายคธาวุฒิ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
3. นายเจนสกลธ์ ไมตรีพันธ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนบ้านเวินบึกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นางถวัลยา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
3. นายปัญจา จันทสิงห์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย วรพิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
6. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นางถวัลยา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
3. นายปัญจา จันทสิงห์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
4. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
5. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
6. นายเฉลิมชัย วรพิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นางถวัลยา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
3. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นายปัญจา จันทสิงห์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย วรพิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นางถวัลยา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
3. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นายปัญจา จันทสิงห์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
5. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
6. นายเฉลิมชัย วรพิมพ์รัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
2. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นายสมบัติ ดีการกลโรงเรียนกรรมการ
4. นางปัทมา บุญอนันต์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสุพรรณวัฒน์ คำแตงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
6. นางกาวร หนึ่งคำมีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
7. นายสุพรรณวัฒน์ คำแดงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกร เฉลิมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางลำไพ ทองบุราณโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางกรรณิกา ซึ่งพรมโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
7. นางตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
2. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นางกาวร หนึ่งคำมีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นายสุพรรณวัฒน์ คำแตงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
5. นายสมบัติ ดีการกลโรงเรียนกรรมการ
6. นางปัทมา บุญอนันต์โรงเรียนกรรมการ
7. นายสุพรรณวัฒน์ คำแดงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกร เฉลิมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางลำไพ ทองบุราณโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางกรรณิกา ซึ่งพรมโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นายอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
7. นางตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
2. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นายสมบัติ ดีการกลโรงเรียนกรรมการ
4. นางปัทมา บุญอนันต์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสุพรรณวัฒน์ คำแตงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
6. นางกาวร หนึ่งคำมีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
7. นายสุพรรณวัฒน์ คำแดงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
2. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นายสมบัติ ดีการกลโรงเรียนกรรมการ
4. นางปัทมา บุญอนันต์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสุพรรณวัฒน์ คำแตงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
6. นางกาวร หนึ่งคำมีโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
7. นายสุพรรณวัฒน์ คำแดงโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายไกร เฉลิมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางลำไพ ทองบุราณโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางกรรณิกา ซึ่งพรมโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
7. นางตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นางนิศานารถ ไชยสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางไพรัตน์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอรุณจิต ไชยเทพโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายไกร เฉลิมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางลำไพ ทองบุราณโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางกรรณิกา ซึ่งพรมโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
7. นางตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ
3. นางสาวอรุณจิต ไชยเทพโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางไพรัตน์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
5. นางนิศานารถ ไชยสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นางนิศานารถ ไชยสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางไพรัตน์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอรุณจิต ไชยเทพโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ทองล้ำโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
3. นายรัศมี ส่งเสริมโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
4. นางรัชนีกร สำเภาโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
5. นางลำไพ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ
3. นางนิศานารถ ไชยสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นางไพรัตน์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจิต ไชยเทพโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญมี ทองล้ำโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
3. นายรัศมี ส่งเสริมโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
4. นางรัชนีกร สำเภาโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
5. นางลำไพ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ สำเภาโรงเรียนบ้านวังพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีนาฏ สีหานามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
6. นายปุณชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
7. นางสุขสันต์ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ เทาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
9. นางสุกใส สุขพงษ์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ สำเภาโรงเรียนบ้านวังพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีนาฏ สีหานามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
6. นายปุณชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
7. นางสุขสันต์ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ เทาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
9. นางสุกใส สุขพงษ์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ สำเภาโรงเรียนบ้านวังพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีนาฏ สีหานามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
6. นายปุณชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
7. นางสุขสันต์ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ เทาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
9. นางสุกใส สุขพงษ์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ สำเภาโรงเรียนบ้านวังพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีนาฏ สีหานามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
6. นางสุขสันต์ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
7. นางวัชราภรณ์ เทาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
8. นางสุกใส สุขพงษ์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
9. นายปุณชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางอมร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นางจิดาภา สุชีลาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ โตไทยะโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางปาธิชา คนฉลาดโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
6. นางกันฑิยา ศรีชื่นโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
7. นางขวัญฤดี โทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางอมร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นางขวัญฤดี โทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางกันฑิยา ศรีชื่นโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
5. นางปาธิชา คนฉลาดโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
6. นางเกศรินทร์ โตไทยะโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นางจิดาภา สุชีลาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางอมร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นางขวัญฤดี โทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางกันฑิยา ศรีชื่นโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
5. นางปาธิชา คนฉลาดโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
6. นางเกศรินทร์ โตไทยะโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นางจิดาภา สุชีลาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงประธานกรรมการ
2. นางอมร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นางจิดาภา สุชีลาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ โตไทยะโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางปาธิชา คนฉลาดโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
6. นางกันฑิยา ศรีชื่นโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
7. นางขวัญฤดี โทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซองโรงเรียนบ้านแก่งยางประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ภารการโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นายเทวา ทาทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒กรรมการ
5. นายชัยปรุฬห์ แก้วแสนโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซองโรงเรียนบ้านแก่งยางประธานกรรมการ
2. นายเทวา ทาทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
3. นายเสถียร ภารการโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
5. นายชัยปรุฬห์ แก้วแสนโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ถิ่นขามโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง โพนกองเส็งโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
4. นายวิจิตร ชมภูบุตรโรงเรียนหินลาดแสนตอกรรมการ
5. นายชนชัย พรมสุริย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นายเจริญ สีชมภููโรงเรียนดอนขวางกรรมการ
7. นายนรินทร์ ศรีทาโรงเรียนหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
8. นางจันทัย ระวังดีสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
9. นางรุจิรา คงศรีสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
10. นางสุวลักษณ์ กูลวิสุตป์จิตสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
11. นางสาวอรพรรณ มีศรีสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
12. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอาลุน เนียมไทสงโรงเรียนบ้านสงยางประธานกรรมการ
2. นายชีวิน ศรีแสงโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่กรรมการ
3. นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียวโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
4. นายวิจิตร บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
5. นายสมศรี วงษ์เย็นโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
6. นายชรินทร์ เพชรดาราโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
7. นายประพิศ ญาวงศ์โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
8. นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
9. นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยงสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ แสงทองโรงเรียนบ้านไฮหย่องประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ หงษ์คำโรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
3. นายองอาจ เทพบุญตาโรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นายรณกร ศรีเข้มโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
5. นายเลิศ กาญจนพัฒน์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
6. นายประมวล บัวงามโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่กรรมการ
7. นายทัศนัย คำศรีโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
8. นายทองพูน วงศ์ขันสพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางภัทรภา แสนหอมโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี นิลาทะวงศ์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางสุภาณี ผาดีโรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัวกรรมการ
4. นางศศิวิมล บุดดีพันธ์โรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
5. นางนงคราญ บัวใหญ่โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางสายทอง ดวงไขโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นางวรภรณ์ ถนอมลาภโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจุมพล สมสายโรงเรียนบ้านห้วยสะคามประธานกรรมการ
2. นางเอื้องไพร ถนอมใจโรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
3. นางสาวกิติยาพร เนื้ออ่อนโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
4. นางเจตสุดา เทียมทัศน์โรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
5. นางสาวนุจรี เรือนเจริญโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
6. นางสาวอัญชนา ทารพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชนธัญ พัฒนผลดกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
2. นายปกรณ์กิจ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
3. นายปิยนันท์ ค่ำคูณโรงเรียนบ้านหนองแสงวังอ่างกรรมการ
4. นายพิทักษ์พงษ์ พรหมลักษณ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นายศัตพุทธ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐพัชร์ จินดาอมรวัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่กรรมการ
2. นายจารึก สิงห์งามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ เรืองโสมโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดกรรมการ
5. นางคำปุ่น ชมภูแสนโรงเรียนบ้านโนนสุขกรรมการ
6. นายณัฐพัชร์ จินดาอมรวัฒน์โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวิวรรณ ทางนทีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
2. นายประยงค์ ชมภูแสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์โรงเรียนบ้านจุการกรรมการ
4. นางสาวสวรส ประดับศรีโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
5. นางสาวจันทะจร โสดาโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญพา อร่ามโชติโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
2. นายชัยวิพัฒน์ แผ้วพลแสงโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นายนิคม ดอกเด็นโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
4. นายศุภกิต ประดับศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงวังอ่างกรรมการ
5. นางสาวภัสธธร สาธุจรัญโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
6. นายนิคม ดอกเด็นโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวะพงศ์ ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
2. นายสุนทร ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางศศิวิมล พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
4. นางยอดขวัญ เวชสารโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
5. สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกันโรงเรียนบ้านป่าเเลากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ พินธุกรณ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายสุริยา ขันธิวัตรโรงเรียนบ้านดงนากรรมการ
3. นายทินกร สีแสดโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
4. นายธรวรรธน์ หัสดีโรงเรียนบ้านโหง่นขามกรรมการ
5. นางสาวอชิรญา สืบเหล่าโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอชิรญา สืบเหล่าโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ พินธุกรณ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายสุริยา ขันธิวัตรโรงเรียนบ้านดงนากรรมการ
3. นายทินกร สีแสดโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
4. นายธรวรรธน์ หัสดีโรงเรียนบ้านโหง่นขามกรรมการ
5. นางสาวอชิรญา สืบเหล่าโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอชิรญา สืบเหล่าโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจินต์กวี แสงอรุณโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วิรุฬหวิทยาโรงเรียนบ้านปากโดมกรรมการ
3. นายประยงค์ ชมภูแสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสาวนันทนา บัวใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้กรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ แสนลังโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวรวีวรรณ แสนลังโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเสรีภาพ อมตะพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
2. นายอดิศร ศรีทาโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
3. นายบุญชิต อาธิเวชโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นางสาวสิรินภา หลงชินโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปกรณ์)กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสาคร วัฒนราชโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ปักเขตานังโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นายเมธี ลาผ่านโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทัดเทียมโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นางคำปุ่น ชมภูแสนโรงเรียนบ้านโนนสุขกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธิติ บุตรมาตย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ ฟองลมโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นายสาคร พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายศุภวุฒิ พลพวกโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นายนิติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา พรทิพย์โรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
2. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายวุฒิชัย วุฒวัณณะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายตฤณชาติ อนันตสุขโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นางสาวจินดาศรี สุทธิกุลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีชุมโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วนิยมโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นายชาคริส พุทธจักรโรงเรียนบ้านโนนจันทน์กรรมการ
4. นายสุวรรณ บุญทศโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
6. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นายสุนทร สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
9. นายเสกสรรค์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
10. นายณัฐพงศ์ เจริญศรีโรงเรียนกรรมการ
11. นายไชลักษณ์ รางเงินโรงเรียนกรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ บุญเดชโรงเรียนห้วยยางกรรมการ
13. นายวุฒิชัย วุฒวัณณะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
14. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วนิยมโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
2. นายวิทยา ศรีชุมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นายสุวรรณ บุญทศโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นายชาคริส พุทธจักรโรงเรียนบ้านโนนจันทน์กรรมการ
6. นายธง คณะคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นายสุนทร สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวะบุตรโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
9. นายเสกสรรค์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ เจริญศรีโรงเรียนกรรมการ
11. นายไชลักษณ์ รางเงินโรงเรียนกรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ บุญเดชโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
13. นายวุฒิชัย วุฒวัณณะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
14. นายอรรถสิทธิ์ พรรคพลโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ชารีแก้วโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นายสุรชัย สมสนิทโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสุพรรณ มุระชีวะโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
4. นายสถิตย์ สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงสมพร สำราญเจริญโรงเรียนบ้านวังแคนประธานกรรมการ
2. นางปราณี อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวจิมลอน คูณทาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นางนันธิดา ผลสอนโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แสงทองโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นางลินจง ชายผาโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ นิลชัยโรงเรียนบ้านหินสูงประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ ลอยหาโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
3. นายชนธัญ พัฒนผลดกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ปัตวงศ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ สอแสงโรงเรียนบ้านแก้งกอกประธานกรรมการ
2. นายกังวาน พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เดชะคำภูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นายสิทธิชัย จักษุบทโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง3กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวจุรีพร เบิกบานโรงเรียนบ้านดงดิบประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คำมีโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สีดาพันธ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
4. นางอำนวย ฟ้าสว่างโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
5. นางรมณีย์ เพชรดาราโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมัทธนี พิบูลย์โรงเรียนบ้านขัวแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ นาเรืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
3. นางอวยพร บุญคุ้มโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางนิยม ทองทัพโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. นางปนัดดา บัวตูมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ บัวใหญ่โรงเรียนบ้านโนนก่อประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ผลดำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
3. นายไสว โพธิ์ไทรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สายเจริญโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุขโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
2. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นายวิสันต์ ทองล้วนโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
4. นายศิวะพงษ์ ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
5. นายจงสฤษฎ์ เงินยวดโรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศโรงเรียนนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบังอร ทีฆกุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์นภา ใยเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางจินตนา ฤทธิรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ ศุภษรโรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียดกรรมการ
5. นายอุดร อ่อนเฉวียงโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมัทธนี พิบูลย์โรงเรียนบ้านขัวแคนประธานกรรมการ
2. นางจีระพรรณ ทวีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นายพีระชัย แก้วเกล้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
4. นายอรรถพร เจริญศรีโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
5. นายสุมนศักดิ์ ตาลผาดโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนิอร พันธ์อ่อนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร การินทร์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
3. นางนิยม ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางประภาพร ทองฉิมโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
5. นายประสาร พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
6. นางอรพิน กกไธสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรัศมี สีหะนันท์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางเมตตา แก้วสังข์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
3. นางสมพิศ ประทานโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา ทองการโรงเรียนบ้านลาดวารีประธานกรรมการ
2. นางอลิศา กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ อนันตกาลโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
4. นางพิศมัย จันทวีสุขโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางวิลักขณา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
6. นางสาวกุลฑีรา ถือโคตรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ บุญปองโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
3. นางหนูทิพย์ จันทร์จิตโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นางสาวบัวรินทร์ สารวรรณโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
5. นางนัฐปณีย์ แก้วแก่นคูณโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเครือจิต สีหาโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
3. นางประคอง อินทร์งามโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางบัวลอน โพธาโรงเรียนบ้านผักหย่ากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริภัสสร สุธรรมวงศ์โรงเรียนบ้นภูมะหรี่ประธานกรรมการ
2. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางบุญคูณ ลวดทองโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวสัมพรรณ โสภาพโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นางนฤมล บุญเกโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางปภาสุดา ปิติวัฒนะภัทรโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลลดาภัทร บุญรักษาโรงเรียนบ้านแขมเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวดิศราภรณ์ วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านดูกอึ่งกรรมการ
3. นางสาวกันทิมา ไชยโกฎิโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางประยูร สมโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ลีลาศสง่างามโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เงินยวดโรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
5. นางพิสมัย แก้วเชื้อโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวจรณพร สืบสิงห์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ เจริญลอยโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชรโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่กรรมการ
4. นางอนงค์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นางนิลุบล ดีเมืองปักโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวยุพาพร สายศรโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเอง ๕กรรมการ
7. นายบรรณเพ็ญ เครือประสารโรงเรียนโนนจิกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นายสถิตย์ วงศ์วานโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
3. นางประวีณา บุญทวีโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นางสาวบุปผา เกิดมงคลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
5. นางเรไร บุญทนโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา ลีละประสพโชคโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
7. นางปนัดดา ทองคำโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
2. นางมณี สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมพร ผุดผาดโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
2. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีระพรรณ ทวีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ บุญวงศ์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชจรินทร์ บุญวงศ์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาคร พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ผิวขำโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นายไวยวิทย์ บุญคำโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นายอดทน เหล็กเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นายยุทธพล โทจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5กรรมการ
7. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
8. นายสันทิส พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
9. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
10. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
11. นางสาวมนัสชนก แสงทองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
12. นางสาววิชุตา สาคัมภีร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
14. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
15. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพทูลย์ จรลีโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล กาละศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ บัวใหญ่โรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
3. นายพิทูล สดสุขโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายนายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายนายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
2. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายเพชรมณี มีบุญโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายเจริญศักดิ์ ยุพาโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]