แจ้งการปิดระบบ

แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่มเครือข่ายให้สมัครตัวแทนกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2558  ระบบจะปิดการลงทะเบียนเวลา 22.00  น.

วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 12:42 น.