รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายณัฐพล  ยืนยง
2. เด็กชายศุภชัย  สิงหะเทพ
 
1. นายสิทธิโชค  บุญดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกชกร   สุราโพธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   กะทา
 
1. นางทักษิณา  พิทักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธนกฤต   ศรีมาคำ
2. เด็กชายธนิสพงษ์   เทาวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายพัชรพล   นาจาน
2. นายเจมชรินทร์   ประดา
 
1. นายสุริยเทพ   ภาเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. นายนวพล  นาโพธิ์
2. นายสิทธิพงษ์  เดชศักดิ์
 
1. นายสมพงษ์  ลาภเย็น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทะคำวงค์
2. เด็กหญิงนาฏนภา  วงศ์ที
3. เด็กหญิงปณิตตรา  คำเสนาะ
4. เด็กหญิงพรหมพร  อภิบาล
5. เด็กชายศิวกร  สืบสุนทร
 
1. นางสาวสุธิดา  ทองปัน
2. นางนงลักษณ์  ทองปัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมอาดูล
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลศรี
3. เด็กหญิงวรรณภา  บั้งทอง
4. เด็กชายอภิชาติ  บุญครอง
5. เด็กชายอมรพล  คำพวง
 
1. นายปกรณ์กิจ  แสนทวีสุข
2. นายโฆสิต  บุญน้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายธีรพงศ์  ภาคแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  งามพันธ์
 
1. นางพัชราภรณ์  ราชอุดม
2. นางประภัสสร  เหล็กงาม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายนคร   วิริยุกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา   ทองรักษา
 
1. นางอุดมลักษณ์  สุขพงษ์
2. นางประภาพร  เศษสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กชายธรธรณ์   ลาฟอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   สุดอุดม
 
1. นางระพีพร  มงคล
2. นางนฤมล  เรืองกระโทก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงปิยดา  สุจริต
 
1. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กชายธนชัย  อุส่าห์ดี
 
1. นางวรรณลี  ทองลอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้นเคย
 
1. นางสาวธนพร  บัดราช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายมนชัย  วงศ์วรรณ์
 
1. นางวลัยจิตร์  บุญทน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กอมณี
 
1. นางเนติภัทร  มรกตเขียว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ดาวัลย์
 
1. นางสาวธนพร  บัดราช
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ดวงงาม
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทวียืน
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงพิชมญชุ์  บุญจวบ
2. เด็กชายไพศาล  วาริน
 
1. นางสาวจิมลอน  คูณทา
2. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงสุขขวัญ  ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พัฒนี
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงพัชลัยวัล  รวงทอง
2. เด็กหญิงอวัสดา  บุญทัน
 
1. นายนรินทร์  ศรีทา
2. นายศุภกิต  ประดับศรี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงศศิมาพร  มิ่งไชย
 
1. นายกฤษณะ  แสนทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำมี
2. เด็กหญิงวรพิชชา  วงศ์อำมาตย์
3. เด็กหญิงอธิติยา  เงางาม
 
1. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
2. นางสุภาวดี  ทวีบุตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายอัศราวุธ  สิงห์คำ
2. เด็กชายเกียรติชัย  มามาก
3. เด็กชายไพสอน  ละยศ
 
1. นางสาวจิมลอน  คูณทา
2. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  มุ่งสิน
2. เด็กชายธวัชชัย  ไชยหาญ
3. เด็กชายวราภรณ์  ประชุมรักษ์
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
2. นายกฤตญ์สมาน  มุขสมบัติ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงอโณมา  กุลบุตร
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอัญณา  ภูคำวงศ์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอัมภิลา  สมจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอัญณา  ภูคำวงศ์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาวตระการ
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงธารทิพย์  วงศ์อินทร์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สีแสง
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงโสรยา  แสวงทรัพย์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงเกตุนภัส  กรินรักษ์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทร์สุตะ
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุกุมาร  จันทร์ดก
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ถนอมจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทะเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงอโนทัย  เดชมุงคุณ
 
1. นายประพันธ์  เดชมุงคุณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงศิราณี  เห็มภาค
 
1. นางวัชราภรณ์  เกษหอม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  หอมดี
2. เด็กชายพงค์พนิช  ขันอ่อน
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ขันอ่อน
4. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วใจ
5. เด็กชายราเมธ  คงดี
6. เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงทอง
7. เด็กหญิงอโณมา  กุลบุตร
8. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ทองอาจ
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
2. นางนวลจันทร์  แตงอยู่สุข
3. นายนิรันดร์  เอื้ออารีเลิศ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญยงค์
2. เด็กชายชัยยันต์  นาราศ
3. นายณัฐวุฒิ  โคตรเมือง
4. เด็กชายศราวุธ  มัสธรรม
5. เด็กชายสุทัศน์   บุตรภูเขียว
6. เด็กชายอภิลักษณ์  แสงสุนี
 
1. นายกิตติพงษ์  แก่นโสม
2. นางมณีฉาย  ยั่งยืน
3. นายอุทัย  ขันชมภู
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายปริญญา  พึ่งพา
 
1. นายบุญตา  ภูมิคำ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  โสดาเดช
 
1. นางประภัสสรา  เดชมุงคุณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายกฤษฎี  รุ่งสุริยา
 
1. นายธนาพงศ์  ปราณีบุตร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยวงศ์
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวนารีนาฏ  สีหานาม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเอือด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวชวนชื่น  นงคม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จู่โจม
 
1. นายเชิงชาย  ศรีมากรณ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ฐิตะสาร
 
1. นางกัณทิยา  ศรีชื่น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. นายสุทธิพล  วงษ์ขันธ์
 
1. นายทวี  ทัดเทียม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จ่าเรือง
 
1. นายวัชรพงษ์   ศิริวงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  คำสุดแสง
 
1. นางสาววรรณวิมล  เวชกามา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พลอาษา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 1. เด็กหญิงเกตุมณี  รัตนอุบล
 
1. นางสาวประกายรัศมี  ทาระ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงตรีรักษ์  หาญณรงค์
 
1. นางเสาวนีย์  วงษาชัย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดุจดา
2. เด็กหญิงคนึงนุช  คำนึง
3. เด็กหญิงจิระนันท์  ต้นสาย
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณทรัพย์
5. เด็กหญิงชนินทร  ทองทา
6. เด็กหญิงชลธิดา  ทัศสำราญ
7. เด็กหญิงชัชฎา  โอภาสจารุกร
8. เด็กชายธวัชชัย  เขียวสระคู
9. เด็กหญิงนิตยา  บุญลา
10. เด็กหญิงบัวทอง  สมบูรณ์
11. เด็กชายปรัชญา  ผลชุม
12. เด็กหญิงผณินทรา  สมเทพ
13. เด็กหญิงพรรษมล  ทิพย์ขันธ์
14. เด็กหญิงพัชรมัย  ชุมชัย
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รูปล้วน
16. เด็กชายพิชิตชัย  สว่างแก้ว
17. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ขุนทุม
18. เด็กหญิงรัชนีย์  สมศรี
19. เด็กหญิงรำไพ  เค้าทอง
20. เด็กหญิงลลิดา  บัวหอม
21. เด็กหญิงวรนุช  คงดี
22. เด็กชายวรวุฒิ  สารี
23. เด็กหญิงวันวิสา  แก่นคำ
24. เด็กหญิงวาสนา  แก้วคำหงษ์
25. เด็กหญิงวาสนา  หินขาว
26. เด็กหญิงวิชุดา  ขันสอาด
27. เด็กหญิงศวิตา  แก้วนิล
28. เด็กหญิงศิรินทร์พร  สว่างแก้ว
29. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อู่นอก
30. เด็กชายสุขสรรค์  ธุระธรรม
31. เด็กชายสุทธิพงศ์  หอมภูมี
32. เด็กหญิงสุพรรษา  สวัสดิวร
33. เด็กหญิงสุมิตรา  วงจันทา
34. เด็กชายสุรสิทธิ์  พิจารณ์
35. เด็กชายอธิชา  ไชยศรีษะ
36. เด็กชายอนุพัฒน์  การะเกตุ
37. เด็กหญิงอัสนีกรณ์  นาคคำ
38. เด็กหญิงอินทุอร  ยุตกิจ
39. เด็กชายอุดมพร  กลิ่นแก้ว
40. เด็กหญิงเนตรนภา  เสาวัลย
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
2. นางฉวีวรรณ  นิโรคะ
3. นางพัชราภรณ์  ราชอุดม
4. นางประภัสสร  เหล็กงาม
5. นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ
6. นายเจษฎาพร  ชนีวงศ์
7. นางพิมพ์วลัญช์  พรรคพล
8. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายภัทรพงษ์  บุตรอ่อน
 
1. นายสุพรรณวัฒน์  คำแดง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สารปัญญา
 
1. นายโครงการณ์  เรือนแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินบึก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วงษ์สาคร
2. เด็กหญิงคัดนัมพร  พรมราช
3. เด็กหญิงฉัชนี  วงษ์สาคร
4. เด็กหญิงชณธิดา  คำบุญเรือง
5. เด็กหญิงดวงจันทร์  พึ่งป่า
6. เด็กหญิงดวงสำราญ  แก้วสุริยา
7. เด็กชายทรงวิทย์  พึ่งดง
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  พึ่งป่า
9. เด็กชายธนสาร  พรานแม่น
10. เด็กหญิงปริชาติ  พรานแม่น
11. เด็กหญิงพรนภัส  พึ่งป่า
12. เด็กหญิงพลอยเพชร  พาสุข
13. เด็กชายพิชยุทธ  พึ่งป่า
14. เด็กหญิงมานิกา  พึ่งป่า
15. เด็กชายยุทธจักษ์  พึ่งป่า
16. เด็กชายยุทธนา  พึ่งป่า
17. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คำบุญเรือง
18. เด็กหญิงรัชนีกร  พึ่งป่า
19. เด็กชายวรชัย  พึ่งป่า
20. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พึ่งป่า
21. เด็กชายศตวรรษ  พรานแม่น
22. เด็กหญิงศศิธร  คำบุญเรือง
23. เด็กชายศิริวัตณ์  พึ่งป่า
24. เด็กหญิงสุดาพร  พรมราช
25. เด็กหญิงสุธารส  วันทะวงษ์
26. เด็กชายอนวัฒน์  วันทะวงษ์
27. เด็กชายอนุชิต  ชมภู
28. เด็กชายอนุพันธ์  พึ่งป่า
29. เด็กชายอนุวัตร  พึ่งป่า
30. เด็กชายอาทิตย์  คำบุญเรือง
31. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชมภู
32. เด็กหญิงเพียงใจ  แก้วใส
33. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พึ่งดง
34. เด็กหญิงไพลิน  พาสุข
 
1. นายนพคุณ  มลีรัตน์
2. นายภาวัช  ทีปเดชทัพพ์
3. นายภัสพงษ์  บุญยัง
4. นางสาวสกาวรัตน์  รักษา
5. นางสุมนรัตน์  เล้าวาลิต
6. นางสาวนิถยา  จอกแก้ว
7. นางสาวจิตติพร  มณีภาค
8. นางพิศมัย  พุทธลา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  กุศลส่ง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แสนโสม
3. เด็กชายภูพาน  พิมพิสาร
4. เด็กหญิงมาลาภรณ์  พันธ์เสาร์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  งามเขียน
6. เด็กหญิงวรรณพร  สว่างช่วง
7. เด็กชายวัชรพล  ทองคำ
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อูปแก้ว
9. เด็กชายศราวุธ  อ่อนศรี
10. เด็กชายอลงกรณ์  สุภาสาย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำศรี
2. นายณัฐพล  ทองคำ
3. นางอมร  ทองคำ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาสู่
3. เด็กหญิงดากานดา  ศรีวงษ์รัตน์
4. เด็กชายธันวา  คำวงษ์
5. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัญญา
6. เด็กชายรัชมงคล  กอมณี
7. เด็กชายวีรยุทธ  จันทร์มนตรี
8. เด็กชายศรัณ  ประทุมจร
9. เด็กหญิงอนุสรา  ปรากฎ
10. เด็กหญิงเอมวิกา  บุญมั่น
 
1. นางลำไพ  สร้อยสิงห์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไชยะฉัตร
3. นางวาสนา  พุฒพิมพ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลบุญญา
2. เด็กหญิงชลธิชา  การดี
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  อัคเภท
4. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะเกษ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เรือนเจริญ
6. เด็กหญิงอภิชญา  พลจันทร์
 
1. นายไชยนันท์  มูลศิริ
2. นางสาวประภาพร  สุวะโสภา
3. นางประนอม  แสนวัง
4. นายวรากร  โนนน้อย
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โขมะจิตร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ฐิตะสาร
4. เด็กหญิงระวิวรรณ  บุญชิด
5. เด็กหญิงรัชนิด  จาระงับ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โขมะจิตร
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
2. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
3. นายอรรถพล   เมืองพิล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงชุติภา  พรมสุข
2. เด็กหญิงดวงกมล  วารสิน
3. เด็กหญิงธนิศรา  มาประสม
4. เด็กหญิงประภัสสร  กุลบุตร
5. เด็กหญิงประภาพร  ศรีรักษา
6. เด็กหญิงวรรณพร   พรมศรี
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โคตรแก่นคำ
8. เด็กหญิงเกษฎาพร  ทูลเทพ
 
1. นางวัชราภรณ์  เกษหอม
2. นางสาวระพีพร  ไชยโกฏิ
3. นางวฤทธิ์ชญา  จารัตน์
4. นางสุพรรณษา  สุริยะกมล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กหญิงตวงพร  อุดมเลิศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์นาม
3. เด็กหญิงนิตยา  เกษียร
4. เด็กหญิงปิยะดา  มีนุ่น
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พันอนุ
6. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสำลี
8. เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพวง
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ก้องเสียง
10. เด็กหญิงสุวัสสา  แหวนสุข
11. เด็กหญิงอธิตญา  คำเมือง
12. เด็กหญิงเบญจพร  สายศรี
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีวัฒนา
2. นางอัธยา  กัญญะลา
3. นางสาวปรัชญานีย์  ร่วมรักษ์
4. นางสาวมนต์ยุพิน  ชาวเมืองโขง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัลยา   ทรัพย์ศิริ
2. เด็กหญิงนันทนา   ชาตะพันธ์
3. เด็กหญิงนันทยา   วงศ์สุนา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ตุ่มคำ
5. เด็กหญิงพรสุดา   ลือชา
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์   กันยามา
7. เด็กหญิงรัชฎาพร   ดวงคำ
8. เด็กหญิงศิริญญา   ทองเหลือ
9. เด็กหญิงศุภสุดา   จำปาพันธ์
10. เด็กหญิงสุกัญญา   แสนทวีสุข
11. เด็กหญิงสุนิสา   คอยคำ
12. เด็กหญิงอารียา   พาสุข
 
1. นางรพัทธนันท์  บุญแฝง
2. นางสุมาลี  คำมี
3. นางอังคณี  นาถาดทอง
4. นายอรพล  ดอนแก้ว
5. นางสาวมณีกาญจน์   นิยมจันทร์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรกมล   พาสุข
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ผิวพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติมา   วงค์พันธ์
4. เด็กหญิงบุษบากร   กองแก้ว
5. เด็กหญิงลลิตา   มาลุน
6. เด็กหญิงวรรณวิภา   ดวงคำ
7. เด็กหญิงศศิธร   ทักทิน
8. เด็กหญิงสิริสุข   กองสุข
9. เด็กหญิงสุนิสา  พาสุข
10. เด็กหญิงอนัญญา   ทรัพย์ศิริ
11. เด็กหญิงอริสรา   พาสุข
12. เด็กหญิงเนติรัตน์   หาญจันทึก
 
1. นางพรทิพย์  หอมขจร
2. นางบัวไข  ทองสุก
3. นางอรทัย  ดวงสินธุ์
4. นางสุภัทรรัชต์  สัตยากูล
5. นางสุรินทร์  ดอนแก้ว
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์  ป้องทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาทุวัน
3. เด็กหญิงนิตยา  เวชสาร
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  สัมพันธ์
5. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภูทอง
 
1. นายอุทัย  ขันชมภู
2. นางมณีฉาย  ยั่งยืน
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายสมพงษ์  ปัญญาสู้
2. เด็กหญิงเพชรศรี  พรมดาว
 
1. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
2. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันคำ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ประเสริฐสิน
3. เด็กชายปลื้มปิติ  แก่นคำ
4. เด็กชายพลพงษ์เทพ  แก้วเขียว
5. เด็กชายสิทธิพร  พาสง่า
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญมี
 
1. นางลดาวัลย์  ภู่เจริญ
2. นางสิริกาญจน์  มะโนชัยกุลศิริ
3. นางสาวภัทรพร  มากดี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายกลางปี  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กชายคมกริช  ดวงคำ
3. เด็กชายจิรพงษ์  ผาสุข
4. เด็กชายทวีชัย  ภูลายยาว
5. เด็กชายมีเดช  จันทร์กลม
6. เด็กชายเฉลิมยศ  เหง้าแก้ว
 
1. นายทัศนัย  คำศรี
2. นายสุรศักดิ์  กุลบุตร
3. นางสาววราภรณ์  นาคคำ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายตมิสา  เรืองรอง
2. เด็กชายธวัชชัย  คำเพาะ
3. เด็กชายธีระปกรณ์  รอดเคน
4. เด็กชายวิวัฒน์  ลานนท์
5. เด็กชายศราวุธ  พลปัญญา
6. เด็กชายสิทธิพร  ทองลึม
7. เด็กชายอนุวัฒน์  สุดสุข
8. เด็กชายเอกลักษณ์  พันธ์ก้อน
 
1. นายทินกร  สืบพรม
2. นางปริยานุช  พันธุ์ประสงค์
3. นางสาวธมนวรรณ  ขนทอง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์
3. เด็กหญิงมันตรินี  แก้วโรจน์
 
1. นายวินัย  อิ่นคำ
2. นางเยาวลักษณ์  ฉายผาด
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงจินตนาพร  จิตเสนาะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหา
3. เด็กหญิงวันลี  พรหมประทุม
 
1. นางโศรญา  พันธ์จันทร์
2. นายสมศักดิ์  พลอาษา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  บุญธรรม
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ทัศศรี
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสุนันทา  เวชสาร
 
80 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดรุณี  สร้อยสี
2. เด็กหญิงปัณทารีย์  จำปาหอม
 
1. นางสาวรวีวรรณ  แสนลัง
2. นางธิติพร  หวังผล
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. นางสาวกมลรัตน์  ผิวอ้วน
2. นางสาวดาริกา  มูลสาร
3. นางสาวธิดาพา  ทองรักษ์
 
1. นายธิติ  บุตรมาตย์
2. นางสาวรัชดาพร  อินทรบุตร
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สารปัญญา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองคำ
 
1. นางคำปุ่น  ชุมภูแสน
2. นางสาววลัยวัล  มาหา
 
83 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 1. นายปรเมษฐ์   คูณทัน
2. นายสันติชัย   จารีรักษ์
 
1. นายพงศ์สวัสดิ์  จารีรักษ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงชนิสรา  บัวเขียว
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดวงงาม
 
1. นางสาวกมลชนก  จารุกมล
2. นางสาวนิตติยา  ศรีมาคำ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายทรงกรด  ประสานพิมพ์
2. เด็กชายพิษณุ  พรสุวรรณ์
 
1. นายประเทือง  พิบูลย์
2. นายกิตติพงษ์  ประเสริฐ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิทธิโสม
2. เด็กหญิงวิไลพร  เนื้ออ่อน
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
88 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   โนนจันทร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญน้อม
 
1. นางวิวรรณ   ทางนที
2. นางสาววิชุตา  สาคำภีร์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงภารุวรรณ  อินทร์ทวี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุมสิงห์
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
2. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มากดี
2. เด็กชายอานุภาพ  เชียงสาย
 
1. นางสาวรวีวรรณ  แสนลัง
2. นางธิติพร  หวังผล
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สายสมบัติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปรองดอง
3. เด็กชายเมธา  จำปาแพง
 
1. นางสาวสุนันทา  ต่อน้อย
2. นายชาคริส  พุทธจักร์
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายพีรภัทร  ดุจดา
2. เด็กชายเกียรติตะวัน  ทานนนอก
3. เด็กชายไชยศิริ  ศรีสุข
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นางสาวพึ่งพร  สุพรรณ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงจตุพร  คำพูล
2. เด็กชายพีรวัฒน์  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   มากดี
 
1. นางสาวยุพยง  บุญธรรม
2. นางสุพรรณิกา  พรมสีใหม่
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงพรธิตา  ห่วงทอง
2. เด็กหญิงอารยา  พบสุข
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางพัชรินทร์  ดอกพุทธา
2. นางนีระนุช  สดสุข
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักกะทานัง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
2. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กหญิงงามเพ็ญ  พรทิพย์
2. เด็กหญิงจันจิรา  กอคูณ
3. เด็กหญิงชลินดา  บัวหอม
 
1. นางรัชนี  ศรีวันดี
2. นางจินตนา  ฉัตรสุวรรณ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกนกพร   สถาพร
2. เด็กหญิงชิดชนก   ประดา
3. เด็กชายธีรพงศ์  จงพัฒน์
4. เด็กชายธีรภัทร   สายงาม
5. เด็กหญิงสุภาพร   บุญเลิศ
6. เด็กหญิงเพชรลดา   ดุจดา
 
1. นางอรพิน   กกไธสง
2. นางเฌอมาศ   ประไพเพชร
3. นางสาวกุลธิดา   ลีลาศสง่างาม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดรุณพันธ์
2. นางสาวอดุณี  พรเพชร
3. นางสาวอนัญลักษณ์  โพธิ์งาม
4. นางสาวอนามิกา  ก้อนหิน
5. นายอภิสิทธ์  ไชยนอก
6. นางสาวอรชร  วิชัย
 
1. นางเกล้ากนก  บุญประชุม
2. นางลฎาภา  วามนตรี
3. นางสาวพิมพาภรณ์  ไชยสัตย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรโท
2. เด็กหญิงธิติยา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงพรชิตา  คิดโสดา
 
1. นางรัชรินทร์  มิ่งคำ
2. นางสาวกฤษณา  แหล่งหล้า
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย  ภาเรือง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำไหม
3. เด็กหญิงอินทิรา  คงมี
 
1. นางจีรวรรณ  คันธชัย
2. นางรัชนีวรรณ  วิเวกอรุณ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสรัญญา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสาวิกา  สอนเฒ้า
3. เด็กหญิงอังคณา  บุญชิต
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. นางสาวจันทกานต์  พรมราช
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมสิงห์
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทุมยา
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางลำปาง  ชายผา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีเสมอ
2. เด็กหญิงประภาพร  หอมนาม
3. เด็กหญิงวิชิดา  ชายผา
 
1. นางสาวธันยนันท์  ใจดี
2. นางสาวสมจิตร  ศุภษร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กหญิงชนาพร  ธงชัย
2. เด็กหญิงพัชรี   วงษ์สุนา
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  ไชยมูล
 
1. นางสมาพร  การินทร์
2. นางเสาวลักษณ์  สุวะไกร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญชิต
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เหลาเจริญ
3. เด็กหญิงรัตติยา  แสงกล้า
 
1. นางจีระพรรณ  ทวีโคตร
2. นางสาวเพ็ญประภา  กิ่งทอง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจีรภา  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งจันทร์
 
1. นางมะลิวัลย์  สายเจริญ
2. นางไพจิต  บุตรศรี
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงนุชนารถ  แสวงพันธ์
3. เด็กหญิงพัชดาภา  พิมพัฒน์
 
1. นางอรวรรณ  ทองคำ
2. นางสาวจตุพร  พิมพกรรณ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงจรรยา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เตียงคีรี
3. เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  เหลาผา
2. นางสุมะนา  รัตนวิสัย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงศิริอร   เสาร์วัง
2. เด็กหญิงศุธิดา   สุนิพันธ์
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์   แดงวงษ์
 
1. นางศรีไพร   สมวัลย์
2. นางศิริพร   เนียมไทยสงค์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกฤษติยานันท์   ดวงศรี
2. เด็กหญิงดอกฝ้าย   บุญส่ง
3. เด็กหญิงปิยดา   เทียนแก้ว
 
1. นายศิวะพงศ์   ใจดี
2. นายมหรรณพ   ศรีทา
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภูอ่อน
2. เด็กหญิงพัชราภา  สาระพัฒน์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  โอษฐิเวช
 
1. นางฉวีวรรณ  กออ่อน
2. นางสาวชีวรัตน์  โอษฐิเวช
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอก 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ขาวอ่อน
2. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนสุข
3. เด็กหญิงวิลักษมี  คำมุงคล
 
1. นางพรทิพย์  วระพิมพ์รัตน์
2. นางสาวสุทธิดา  พิตะพันธ์
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายธนะชัย  อรรคบุตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รู้สุข
3. เด็กชายไกรจักร  รู้สุข
 
1. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
2. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กชายจักรวัฒน์  ทวีแสง
2. เด็กชายวุฒิชัย   ดอนน้อย
3. เด็กชายศุภชัย  มิ่งแนน
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
2. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูจอมทอง
2. เด็กชายพายุภัทร  ฝักทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. นางจินดาวรรณ  ทรายทอง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพกรรณ์
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงกุญธิดา  สร้อยคำ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1. เด็กหญิงญานิศา  เหลากลม
 
1. นางสาวนุจิราภรณ์  สุจริต
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงค์ภูธร
 
1. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงบังอร  พันธ์โพธิ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ฐิตะสาร
4. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพกรรณ์
5. เด็กหญิงอรนันท์  สายแวว
6. เด็กหญิงอริยา  สวัสดิ์พงษ์
7. เด็กหญิงอัจฉรา  พาสุข
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
2. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
3. นายอรรถพล  เมืองพิล
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอารยา  กรมเมือง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายเจน  ซึ่งพรม
 
1. นายสมาน  ดุจดา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  พลาศรี
 
1. นางทิพวรรณ  มูลราช
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายศิริมงคล  ดวงศรี
 
1. นางประนอม  พิมพกรรณ์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายพิชิต  แพงศรี
 
1. นางอุรา  ดุมแก้ว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงศุภรดา  วงค์ดวน
 
1. นางสาวธันยนันท์  ใจดี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายมงคล  แทนจำรัส
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวิกานดา  คงมาก
 
1. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายศราวุธ  ใจคง
 
1. นายชัยปรุฬห์  แก้วแสน
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายไมตรี  กล่องแก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  สาธุพันธ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงสมจิตร  แสนอินตา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  พันธ์เพ็ง
 
1. นางวัลรีย์  ทองเต็ม
2. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายวุฒิชัย  คะเลิศรัมย์
2. เด็กหญิงศิรินยา  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงสุนันธิดา  ชมภูโคตร
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญปอง
2. นางนงค์ลักษณ์  สอแสง
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุ้ยสิงห์
2. เด็กชายชัยภัทร  อ้วนถาวร
3. เด็กชายเจนวิทย์  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศิริธรรม
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิลาบุตร
2. เด็กชายนนทกาล  สิงหธรรม
3. เด็กชายวันชัย  พันธ์เพ็ง
 
1. นายสันติ  เสาสูง
2. นายสุนทร  สุภโกศล
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงปิยดา  พิมพะกัน
2. เด็กชายเสกสรร  ภูมิแสง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เต็มเสมอ
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
2. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายวราวุฒิ  นามธานี
2. เด็กชายเจน  ซึ่งพรม
 
1. นายสุนทร  สุภโกศล
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กชายธราทร  ทวีแสง
2. เด็กชายไตรเทพ  ริเร่ิม
 
1. นางเปรมฤดี  ดอกเด็น
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโคน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองทรัพย์
 
1. นายประยุกต์  สุทธิกุล
2. นางสาวศศิธร  คำปุย
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อินทะชิน
2. เด็กชายวชิรวิทย์  หงษาวัน
3. เด็กชายวรวุฒิ  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางลำปาง  ชายผา
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโคน 1. เด็กชายดนัย  คงโท
2. เด็กชายปรีชา  ถนอมเชื้อ
3. เด็กชายอาทิตย์  พูนผล
 
1. นางสมปอง  เดชคำภู
2. นายประยุกต์  สุทธิกุล
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายสุเมธ   อุตสาแท้
 
1. นายแตง  สุทธิกุล
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรทิพย์
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กชายชนะศักดิ์  วงเวียน
 
1. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงปิยดา  ฝางคำ
 
1. นายเอกรัตน์  นันตะวงษ์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กชายศุภชัย  ชัยชนะ
 
1. นายนัตถี  สอนเกตุ
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายชินราช  แสวงศิลป์
 
1. นายชัยชัฎ  บุญสิทธิ์
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายจตุรภัทร  กัณหา
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายพรมงคล  สุตคาน
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกชกร  เกตุนัน
2. เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า
3. เด็กหญิงกลีบผกา  ดาราคำ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงกล้า
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  โคตรกาล
6. นางสาวจิราภรณ์  กันภัย
7. เด็กชายธงชัย  โพธิ์คาร
8. เด็กชายธนวันต์  เจริญสุข
9. เด็กชายธนากร  มุระชีวะ
10. เด็กหญิงนภาวัลย์  พรมสาร
11. เด็กหญิงนัทลี  ภูมิพล
12. เด็กชายบรรดาศักดิ์  สมจันทรา
13. เด็กหญิงประภัสรา  นวลงาม
14. เด็กชายปัญญา  สีปัด
15. เด็กหญิงพัชรี  บัวเขียว
16. เด็กหญิงพิยะดา  แก้วสีทอง
17. เด็กชายพีรภัทร  ฉัตรทอง
18. เด็กหญิงมินตรา  เพ็งยา
19. เด็กหญิงมุกดา  ดวงอินทร์
20. เด็กหญิงรจนา  ดาแก้ว
21. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ผาก่ำ
22. เด็กหญิงรัถยา  คำนาโฮม
23. เด็กหญิงวันนา  ทองมา
24. เด็กหญิงศุภกร  บัวผัน
25. นางสาวสมฤทัย  ทรายงาม
26. เด็กหญิงสุจิตตรา  อ่อนภา
27. เด็กหญิงสุภัทรา  ดัดผ่อง
28. เด็กชายสุรเดช  มงคุณพล
29. เด็กหญิงอินทิรา  ชาตะ
30. เด็กหญิงเกศร  หาฝ่่ายเหนือ
 
1. นายอานนท์  ผิวเงิน
2. นางธัญพร  ผิวเงิน
3. นายเชิดศักดิ์  ทศศะ
4. นายทรงวุฒิ  พินธุกรณ์
5. นายสุวรรณ์  บุญทศ
6. นายณัฐธัญ  คืนดี
7. นางนุชริน  คืนดี