หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
8-9 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2558   9 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิจิตรพิทยา 8 ต.ค. 2558 09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวิจิตรพิทยา 8 ต.ค. 2558 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิจิตรพิทยา 8 ต.ค. 2558 09.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตรพิทยา 8 ต.ค. 2558 09.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตรพิทยา 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้อง e- classroom 8 ต.ค. 2558 09.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้อง ASEAN 8 ต.ค. 2558 09.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2558 09.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 14.30
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 13.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 10.30
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 08.30
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 8 ต.ค. 2558 10.30
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 8 ต.ค. 2558 08.30
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 8 ต.ค. 2558 14.30
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 8 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 13.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 13.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 8 ต.ค. 2558 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 8 ต.ค. 2558 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 8 ต.ค. 2558 09.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 8 ต.ค. 2558 09.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 8 ต.ค. 2558 09.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 8 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]