หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสำลี พรมสุโรงเรียนบ้านหนองกินเพลประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ สืบเสนาะโรงเรียนบ้านกุดชุมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกจิต โปริสาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
5. นายนเรนทร์ บุญโสภาโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
6. นางพิสมัย เวชพูลโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
7. นางประภาศรี ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดระงุมกรรมการ
8. นางวรนุช พูลสุขโรงเรียนบัวเทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอภัย ลาวรรณโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล พรมภักดีโรงเรียนบ้านนาเรืองรองประธานกรรมการ
3. นายเข็มชาติ ระดาบุตรโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นายชิติสรรค์ คำศรีโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ บุญประชมโรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการ
7. นายสุพิทย์ สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
8. นางสาวกนกพร ฝางคำโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุพิชญ์ ประจญยุทธโรงเรียนบ้านทางสายประธานกรรมการ
2. นายไพศาล พรมภักดีโรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
3. นายเข็มชาติ ระดาบุตรโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นายชิติสรรค์ คำศรีโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ บุญประชมโรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการ
7. นายสุพิทย์ สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
8. นางสาวกนกพร ฝางคำโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทินโนรสโรงเรียนบ้านปากกุดหวายประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ตระการจันทร์โรงเรียนบ้านนาสะแบงรองประธานกรรมการ
3. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. สิบเอกสุรศักดิ์ มาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางพรทิพา ศรีดากุลโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางรัตนาวลี สายเสียงโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
7. นายเนรมิต สุดดีโรงเรียนบ้านวังคบอูบมุงกรรมการ
8. นายปรมินทร์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์โรงเรียนบ้านคูสว่างประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จันทวีโรงเรียนบ้านกุดชุมรองประธานกรรมการ
3. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. สิบเอกสุรศักดิ์ มาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางรัตนาวลี สายเสียงโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นางพรทิพา ศรีดากุลโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นายเนรมิต สุดดีโรงเรียนบ้านวังคบอูบมุงกรรมการ
8. นายปรมินทร์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิเศษ สารสัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชุมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยูรองประธานกรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายสมาน ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
6. นายเพชรมณี บุญสุขครูโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
7. นางอ้อมใจ จันทร์จำลองครูโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
8. นางทัศนีย์พร หลวงเทพครูโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
9. นางสาวจุรีย์พร ทองแก้วครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
10. นายเทพสถิตย์ วรุณธรรมครูโรงเรียนบ้านกะแอกานสำโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ สารสัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชุมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยูรองประธานกรรมการ
4. นายสมาน ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
5. นายเพชรมณี บุญสุขครูโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
6. นางอ้อมใจ จันทร์จำลองครูโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
7. นางทัศนีย์พร หลวงเทพครูโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
8. นางสาวจุรีพร ทองแก้วครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
9. นายเทพสถิตย์ วรุณธรรมครูโรงเรียนบ้านกะแอกานสำโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางภัสนันท์ ดุจดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สุวรรณโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบือรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ตรีผลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นางรัชนีพร ทองพาครูโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
5. จ.ส.อ.จิระวัชระ สิรภัทรศรีเสมอครูโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
6. นางอรุณี วงศ์ตรีครูโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุดม หงษ์อินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ศรีบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศิรินัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีรองประธานกรรมการ
4. นางบรรจง บุตรดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ กะการดีครูโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นายสมคิด สุเพ็ญครูโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
7. นางรำไพ แก้วอนันท์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทวีศักด์ ลาภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ประเสร็ฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยางรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐวัลย์ พุสิงท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียรองประธานกรรมการ
4. นางสุนันทา พุฒศรีครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นางนพรัตน์ มีธรรมครูโรงเรียนบ้านกะแอกคำเจริญกรรมการ
6. นางเบญจใจพร เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
7. นางพอเพียง กันยาสายครูโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุสรณ์)กรรมการ
8. นายเชาวนันท์ ขันธเกษครูโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
9. นายอำเภอ มุกดาหารครูโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนผอุงประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบบ้านสระสมิงกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบัวท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พวงศ์โรงเรียนโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ นารีโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางวลัยทิพย์ ตรีสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ บำเรอพงษ์โรงเรียนบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางรัชนี แดงประทุมโรงเรียนบบ้านสระสมิงประธานกรรมการ
2. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นางสาลินี ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางดนิตา ทับทิมหินโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทองทั่วโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ สาระโรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายธนิต วิทยาศิลป์โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
3. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฎ์ มนัสโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)ประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ อุทธาโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พลสวัสดิื์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธำรง สุภาการโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ธานีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางแสงอรุณ สุดาชมโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นายเสถียร แก้วบัวขาวโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ชัย ร่วมสุขโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายนรา สุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพจิตร ล่วงรัตน์โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ลาคำสายโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายหัน พันชัยโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ผ่องแผ้วโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางศศิธร สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามมัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางโกศล ยินดีโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางรัชนี สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
4. นางมยุรา จำปารัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
5. นายอาทร หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประกาศ ลุนาบุตรโรงเรียนวัดบ้านค้อหวางประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล แพงช่วยโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ มุ่งดีโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโนนเกษมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อวินันท์ อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสุคนธ์ วงศ์สุพรรณโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุขุม รักษาคุณโรงเรียนบ้านแมดคำลือชาประธานกรรมการ
2. นายอดิสันต์ ฝ่ายคุณวงศ์โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
3. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางสาววรรณา เทินกระโทกครูโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงครูโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางชุติมา ดวงมณีครูโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
6. นางประภาภรณ์ นันทบุตรครูโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีไชยญาติโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยประธานกรรมการ
2. นายดำรง พวงอินทร์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางสุลักษณ์ บุดดาลีโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
6. นางธนพร ชนะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีไชยญาติโรงเรียนบ้านสำโรงน่อยประธานกรรมการ
2. นายดำรง พวงอินทร์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางสุลักษณ์ บุดดาลีโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
6. นางธนพร ชนะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ควรนามประธานกลุ่มฯค้อน้อยประธานกรรมการ
2. นายศิลปธาน ไกรยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุราวุฒิโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
4. นายสง่า มาลาทองโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
5. นางณพัขญา ภิสิทธิ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
6. นางมลนิภา ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ควรนามประธานกลุ่มฯค้อน้อยประธานกรรมการ
2. นายศิลปธาน ไกรยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุราวุฒิโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
4. นายสง่า มาลาทองโรงเรียนบ้านสำโรงน่อยกรรมการ
5. นางณพัขญา ภิสิทธิ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
6. นางมลนิภา ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุภัย ภาระเวชประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสระสมิงประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ สุขสะเกษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทนาคาร)กรรมการ
3. นางชุติมา ดวงมณีครูโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
5. นางสุวาฐินี ไชยกาลครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ คับพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
3. นายประเสริฐ เลิศล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางจรัสศรี สินชัยครูโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
5. นายประธาน พลศรีครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นางสุวิมล สำเภาครูโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
7. นายมนตรี มีครไทยครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอุภัย ภาระเวชประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสระสมิงประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ สุขสะเกษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทนาคาร)กรรมการ
3. นางชุติมา ดวงมณีครูโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
5. นางสุวาฐินี ไชยกาลครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ คับพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
3. นายประเสริฐ เลิศล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางจรัสศรี สินชัยครูโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
5. นายประธาน พลศรีครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นางสุวิมล สำเภาครูโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
7. นายมนตรี มีครไทยครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุญทรง วงษ์คูณครูโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ มากดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาปู่กรรมการ
3. นายอุทิศ บุญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
4. นางสาววรรณา เทินกระโทกครูโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงครูโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
6. นางธันยชนก วงษาครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ มากดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ บุญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
3. นางสาววรรณา เทินกระโทกครูโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
4. นางบุญทรง วงษ์คูณครูโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงครูโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
6. นางธันยชนก วงษาครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายไมตรี สอนอาจประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยขะยุงประธานกรรมการ
2. นางชุติมา พิมพ์สอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแอกน้อยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ มั่นวงศ์ครูโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
4. นายสุพิทยะ อินธิไชยครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายวิรัตน์ บุญเติมครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลวรรณ แสงสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการ
3. นายอุบลแดง สิทธิวรเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางอโนทัย ประชุมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นายคติ เมฆวิมลครูโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
6. นางฉัตรอมร ภูทองครูโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายไมตรี สอนอาจประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยขะยุงประธานกรรมการ
2. นางชุติมา พิมพ์สอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแอกน้อยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ มั่นวงศ์ครูโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
4. นายสุพิทยะ อินธิไชยครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายวิรัตน์ บุญเติมครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลวรรณ แสงสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการ
3. นายอุบลแดง สิทธิวรเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางอโนทัย ประชุมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นายคติ เมฆวิมลครูโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
6. นางฉัตรอมร ภูทองครูโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวาสุเทพ ศุภโกศลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่ประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตร จอกทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
3. นางศิริเนตร กากแก้วครูโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นายภูวนารถ อิ่มทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตสกุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวาสุเทพ ศุภโกศลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่ประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตร จอกทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
3. นางศิริเนตร กากแก้วครูโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นายภูวนารถ อิ่มทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตสกุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกำพล สายเวชโรงเรียนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นายสุรพล จิตจักร์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญยนันท์ อุดนอกโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวมนัทชยาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกำพล สายเวชโรงเรียนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นายสุรพล จิตจักร์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวรองประธานกรรมการ
3. นางกัญยนันท์ อุดนอกโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวมนัทชยาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
6. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ สัมมาปราบโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านแกนาคำรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางนัยนา เมฆฉายโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)กรรมการ
5. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมพงศ์ สัมมาปราบโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านแกนาคำรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางนัยนา เมฆฉายโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)กรรมการ
5. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ กรงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีประสิทธิ์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านสว่างรองประธานกรรมการ
4. นางชัชฎา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ กรงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีประสิทธิ์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านสว่างรองประธานกรรมการ
4. นางชัชฎา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประจิตต์ บุญสุขโรงเรียนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านห่องยูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
4. นางสาววาสนา ประสานสินโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
5. นายศุภชนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
6. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประจิตต์ บญสุขโรงเรียนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านห่องยูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
4. นางสาววาสนา ประสานสินโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
5. นายศุภชนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
6. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประวี วะลิวงศ์โรงเรียนบ้านค้อบอนประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล ทองน้อยโรงเรียนบ้านผำรองประธานกรรมการ
3. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองประธานกรรมการ
2. นายทึง อายุพาโรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวีระชัย พลโสภาโรงเรียนบ้านคำนางรวยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายสุรชัย นนทมาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายกมล มานะดีโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางเพ็งพิศ บุญประสมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
6. นายจรัส มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
7. นายศุภนิตย์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
8. นายสมร แก้วมาเกิดโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
9. นายพุทธพร วิมลพัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสากล ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ โคตะสาโรงเรียน บ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายสุรชัย จันทรักษ์โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายศุภสัณห์ วันทาสุขโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
6. นายบุญส่ง ขวัญอ่อนโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2กรรมการ
7. นายธนันชัย ภูคำสันโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
8. นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
9. นายเพียว วงษ์ภักดีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ ชาบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
11. นายไชยยันต์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
12. นายเผด็จ แฉ่งใจโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
13. นายยงยุทธ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
14. นายกิจนันท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพลชัย คำแสนหมื่นโรงเรียนบ้านหาดสวนยาประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สีหะนันท์โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
3. นายวิษณุ แสงชาติโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห่องชันกรรมการ
5. นางธีปภา พฤกษชาติโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
6. นายคำแสน มณีสุขโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ ไขแสงโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาขาวประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
3. นางเรณู มั่นกตัญญูโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเดชา พันธนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นประธานกรรมการ
2. นางเกษร กาละปัตย์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางพิมพร วิวาสุขโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ทาคำรอดโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ปรัสเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
4. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐพงษ์ อำพันธ์โรงเรียนบ้านแพงประธานกรรมการ
2. นางเพชรมณี ใจเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางสุพรรณี นาคแนวดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางรัชนีย์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)กรรมการ
5. นางศศิธร สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านดอนชาติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขเสริญ สมคะเนโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายอมร เชื้อโชตโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกนกวัลย์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุวรรณรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายภัทรพล เหมแดงโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ธุศรีวรรณโรงเรียนบ้านคำสมิงประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ มรรคเจริญโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ศรีสมุทรโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
4. นายวิเชียร เกษศิริโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ดุมนิลโรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บำเรอพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
3. นายไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
5. นางสาวสรกมล เริงศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ ดุมนิลโรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บำเรอพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
3. นายไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
5. นางสาวสรกมล เริงศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ สุรำไพโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ถนัดค้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
3. นางสาวพิกุล คำมั่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช ภูธาคุณานนต์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วคูณโรงเรียนบ้านกระแอกน้อยกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ สุรำไพโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ถนัดค้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
3. นางสาวพิกุล คำมั่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช ภูธาคุณานนต์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วคูณโรงเรียนบ้านกระแอกน้อยกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร หาริชัยโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางยุวดี แสนโสมโรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
3. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายนิคม ประเสริฐการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายคำใบ สุดาชมโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ทาคำรอดโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ปรัสเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
4. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ทาคำรอดโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ปรัสเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
4. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอัครพล ศรีพาราโรงเรียนบ้านผึ้งโดมประธานกรรมการ
2. นายนุชิต เถาว์โทโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด เถาวัลย์โรงเรียนบ้านสะพานโดมรองประธานกรรมการ
4. นายวิษณุกร บุญเดชโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ กมุทชาติโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
7. นายวิเชียร วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
8. นายบุญเติม ไชยราชโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
9. นายพรหมเมต จันทรจิตรโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
10. นายภาณุวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
11. นางสาวชวลิดา ประจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
12. นางสุชาดา กุลโชติโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอัครพล ศรีพาราโรงเรียนบ้านผึ้งโดมประธานกรรมการ
2. นายนุชิต เถาว์โทโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด เถาวัลย์โรงเรียนบ้านสะพานโดมรองประธานกรรมการ
4. นายวิษณุกร บุญเดชโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ กมุทมาศโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
7. นายวิเชียร วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
8. นายบุญเติม ไชยราชโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
9. นายพรหมเมต จันทรจิตรโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
10. นายภาณุวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
11. นางสาวชวลิดา ประจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
12. นางสุชาดา กุลโชติโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายมงคล จำศรีโรงเรียนบ้านแก่งโดมประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย จารุกมลโรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
3. นายประกอบ นันทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายสุริยา จำปารัตน์โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพินิจ บุตรดาลีโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายประมวลทรัพย์ นาจอมเทียนโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางเมตตา ไชยกุลโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางรัตนปทุม ทุมเสนโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ บุตรดาลีโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายประมวลทรัพย์ นาจอมเทียนโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางเมตตา ไชยกุลโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางรัตนปทุม ทุมเสนโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี อยู่คงโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางเดือนฉาย ขยันทำโรงเรียนบ้านบัวเทิงกรรมการ
5. นางอรทัยวรรณ จีนจำรัสโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการ
6. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี อยู่คงโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางเดือนฉาย ขยันทำโรงเรียนบ้านบัวเทิงกรรมการ
5. นางอรทัยวรรณ จีนจำรัสโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการ
6. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนงนิตย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านดอนม่วงประธานกรรมการ
3. นางสาวบานแย้ม นาเวียงโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางสาวชนิตปรียา ทองสุขโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
5. นางวรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
6. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
7. นางนิสาชล สุดดีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนงนิตย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านดอนม่วงประธานกรรมการ
3. นางสาวบานแย้ม นาเวียงโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางสาวชนิตปรียา ทองสุขโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2กรรมการ
5. นางวรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
6. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
7. นางนิสาชล สุดดีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชา เทียมสุวรรณโรงเรียนบ้านบัววัดประธานกรรมการ
3. นางจุไรภรณ์ สุภาการโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
4. นางธนาพร แก้วพรมโรงเรียนบ้านค้อบอนกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง บุตรทองทิมโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
6. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปริพัตร บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ คำนนท์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวอารีพันธ์ ลัทธิวรรณโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
5. นายสมพร ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
6. นางสมรักษ์ อินทรเทศโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชา เทียมสุวรรณโรงเรียนบ้านบัววัดประธานกรรมการ
3. นางจุไรภรณ์ สุภาการโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
4. นางธนาพร แก้วพรมโรงเรียนบ้านค้อบอนกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง บุตรทองทิมโรงเรียนหนองจิกนาเรืองกรรมการ
6. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปริพัตร บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ คำนนท์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวอารีพันธ์ ลัทธิวรรณโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
5. นายสมพร ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
6. นางสมรักษ์ อินทรเทศโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พลหาญโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอิศราวดี บุคนาคโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางณีรนุช ใยบัวโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
4. นางเพ็ญพิชชา ศรไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮ(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางนิตยา อุทัยกรโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุริยา พลหาญโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอิศราวดี บุคนาคโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางณีรนุช ใยบัวโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
4. นางเพ็ญพิชชา ศรไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮ(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางนิตยา อุทัยกรโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางไกรศร ส่งสุขโรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เมืองเหนือโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการ
4. นางอภิญญา มนเฑียรอาสน์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นางจินตนา มัฐผาโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางไกรศร ส่งสุขโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เมืองเหนือโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการ
4. นางอภิญญา มนเฑียรอาสน์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นางจินตนา มัฐผาโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ มานะดีโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐศรี จันทะเวชโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นางสาวณภัทร จันทะชาลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวกรภัทร ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ มานะดีโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐศรี จันทะเวชโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นางสาวณภัทร จันทะชาลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวกรภัทร ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. ดร.เพชร แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านกุดระงุมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมประธานกรรมการ
3. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางนงคราญ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางยลรวี ราตรีโรงเรียนบ้านผึ่งโดมกรรมการ
6. นางปริศนา สูบุญโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ดร.เพชร แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านกุดระงุมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมประธานกรรมการ
3. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางนงคราญ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางยลรวี ราตรีโรงเรียนบ้านผึ่งโดมกรรมการ
6. นางปริศนา สูบุญโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสันติ ไกรษีโรงเรียนบ้านห่องชันประธานกรรมการ
2. นายสมัย ไชยวิเศษโรงเรียนบ้านท่างอยรองประธานกรรมการ
3. นางเข็มมา บุญอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางพัชนี โสมรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ น้อยบุดดีโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาภรณ์ สมสุขโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
7. นางอุทิศ พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายทองมี ดำริห์โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายแดนไทย สายโสภาโรงเรียนบ้านดอนชาดรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์โรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
4. นางเยาวรินทร์ พลศรีโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
5. นางนิพาพร ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
6. นางวิภาดา เพ็งธรรมโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
7. นางจันทจร บุตรแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
8. นางสุพรรณี ลาภเย็นโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านกุดชุมประธานกรรมการ
2. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
2. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายจรัญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
2. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
2. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางจริญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญญาภา ไชยมาตรโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายกชพร อิทธิกูลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิจิตต์ ขัมภรัตน์โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร จันทร์ถอดโรงเรียนนาดีประธานกรรมการ
2. นางบุญตา สมใจเพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
5. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
6. นางสาวสุขสันต์ วงศ์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร จันทร์ถอดโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางบุญตา สมใจเพ็งโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
3. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
5. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
6. นางสาวสุขสันต์ วงศ์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย หอมทรัพย์โรงเรียนบ้านทางสายประธานกรรมการ
2. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางศักดิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายสุเทพ ้เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสมพร ห่วงมังคลาโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
7. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
8. นางมนตรา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
9. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสมพร ห่วงมังคลาโรงเรียนบ้านคุ้มรองประธานกรรมการ
3. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
7. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
8. นางมนตรา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
9. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุฯ)ประธานกรรมการ
2. นายวิศานต์ สิงห์คงโรงเรียนบ้านกะแอกรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ทวียุทธ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง)กรรมการ
4. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
7. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
8. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นายขจรศักดิ์ หาคำโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
10. นายนฤนาท เสนาดีโรงเรียนบ้านหนองฝาก(บัวค้ำวิทยา)กรรมการ
11. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุฯ)ประธานกรรมการ
2. นายวิศานต์ สิงห์คงโรงเรียนบ้านกะแอกรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ทวียุทธ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง)กรรมการ
4. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
7. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
8. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
9. นายขจรศักดิ์ หาคำโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
10. นายนฤนาท เสนาดีโรงเรียนบ้านหนองฝาก(บัวค้ำวิทยา)กรรมการ
11. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายธนกฤษ คงเหล็กดีโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายสง่า บุดดาลีโรงเรียนสระดอกเกษรองประธานกรรมการ
3. นายฉายฌาญ ทองน้อยโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
7. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุงกรรมการ
8. นางภารีดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนโนนทรายน้อยกรรมการ
10. นายเสวก วงษ์สาลีโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษ คงเหล็กดีโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายสง่า บุดดาลีโรงเรียนสระดอกเกษรองประธานกรรมการ
3. นายฉายฌาญ ทองน้อยโรงเรียนนางามกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
7. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุงกรรมการ
8. นางภารีดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนโนนทรายน้อยกรรมการ
10. นายเสวก วงษ์สาลีโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ คำล้านโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สมมาคูณโรงเรียนบ้านขามป้อมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
7. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุงกรรมการ
8. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
9. นายวิชิต หินกล้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
11. นายเสวก วงษ์สาลีโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
12. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ คำล้านโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สมมาคูณโรงเรียนบ้านขามป้อมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฌโนนแดงกรรมการ
6. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
7. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุงกรรมการ
8. นางสาวภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ หินกล้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
11. นายเสวก วงษ์สาลีโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
12. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมจินต์ ทองไสลโรงเรียนบ้านโนนแคนประธานกรรมการ
2. นายยงยศ วงศ์แหล้โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงรองประธานกรรมการ
3. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุงกรรมการ
5. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายทองสุข ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
8. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
9. นายจำนง ทาเคลือบโรงเรียนบ้านโนนโหนนกรรมการ
10. นายสมโชติ แสงเทพโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
11. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
12. นายมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
13. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]