หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 18 35 28
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 9 25 14
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 6 16 11
4 008 โรงเรียนนาโหนนน้อย 0 0 0
5 009 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 0 0 0
6 010 โรงเรียนบ้านกะแอก 3 18 9
7 011 โรงเรียนบ้านกุดชุม 3 6 3
8 012 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 0 0 0
9 013 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 5 10 6
10 018 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 12 30 21
11 019 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 12 9
12 020 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 6 10 7
13 021 โรงเรียนบ้านคอนสาย 3 9 6
14 024 โรงเรียนบ้านคำขวาง 19 41 24
15 025 โรงเรียนบ้านคำข่า 12 25 19
16 027 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านคำสมิง 6 13 4
18 030 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 6 9 8
19 031 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 10 21 13
20 026 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 8 13 12
22 032 โรงเรียนบ้านคุ้ม 10 22 17
23 035 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 3 7 3
24 033 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 21 41 32
25 022 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 40 103 75
26 023 โรงเรียนบ้านค้อบอน 8 17 14
27 041 โรงเรียนบ้านจั่น 2 3 2
28 042 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 19 11
29 043 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 3 2
30 044 โรงเรียนบ้านดอนผอุง 1 2 2
31 045 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 2 1
32 046 โรงเรียนบ้านดอนยู 8 22 14
33 048 โรงเรียนบ้านถ่อน 4 16 10
34 049 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 2
35 051 โรงเรียนบ้านทางสาย 3 11 7
36 056 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 7 14 11
37 050 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 3 19 6
38 052 โรงเรียนบ้านท่างอย 5 6 5
39 053 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 15 30 19
40 054 โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) 0 0 0
41 055 โรงเรียนบ้านท่าลาด 20 29 25
42 057 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 5 4
43 059 โรงเรียนบ้านนางาม 2 6 4
44 060 โรงเรียนบ้านนาจาน 35 67 53
45 061 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 20 50 38
46 062 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 2 3 2
47 063 โรงเรียนบ้านนาดู่ 27 80 36
48 064 โรงเรียนบ้านนานวล 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านนาประชุม 2 6 4
50 067 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 2 1
51 066 โรงเรียนบ้านนาเรือง 15 33 22
52 058 โรงเรียนบ้านนาแก 4 4 4
53 068 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 0 0 0
54 069 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 4 3
55 070 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 4 6 6
56 084 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 10 18 14
57 085 โรงเรียนบ้านบอน 4 5 4
58 086 โรงเรียนบ้านบัวท่า 3 4 2
59 088 โรงเรียนบ้านบัววัด 5 10 8
60 087 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 4 7 6
61 089 โรงเรียนบ้านบาก 1 3 2
62 090 โรงเรียนบ้านบุ่ง 4 8 6
63 091 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 13 32 22
64 092 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 11 18 16
65 093 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 0 0 0
66 094 โรงเรียนบ้านป่าข่า 2 5 4
67 097 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 3 4 3
68 098 โรงเรียนบ้านผำ 2 7 2
69 099 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 3 10 6
70 105 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 0 0 0
71 107 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 4 16 8
72 108 โรงเรียนบ้านวังคก 3 15 7
73 110 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 18 11
74 112 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 3 5 4
75 113 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 22 31 26
76 114 โรงเรียนบ้านสระสมิง 18 29 23
77 115 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1 1 1
78 116 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 9 13 12
79 118 โรงเรียนบ้านสว่าง 4 11 5
80 117 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 5 15 10
81 119 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 12 25 18
82 120 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 41 118 76
83 122 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 12 27 17
84 121 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 1 3 2
85 123 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 3 7 4
86 124 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 7 9 8
87 126 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 5 9 7
88 127 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 27 48 40
89 128 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 2 2 2
90 129 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 7 15 10
91 130 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 0 0 0
92 133 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 30 16
93 132 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 3 5 3
94 135 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 2 11 5
95 136 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 0 0 0
96 137 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 17 38 27
97 138 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 2 4 4
98 139 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0
99 140 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 6 15 12
100 141 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 3 2
101 131 โรงเรียนบ้านหนองเทา 15 27 22
102 134 โรงเรียนบ้านหนองแปน 2 3 3
103 142 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 7 16 13
104 145 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 3 10 6
105 149 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 1 2 1
106 150 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 4 3
107 151 โรงเรียนบ้านหินแห่ 7 12 10
108 146 โรงเรียนบ้านห่องขอน 0 0 0
109 147 โรงเรียนบ้านห่องชัน 2 3 3
110 148 โรงเรียนบ้านห่องยูง 1 1 1
111 143 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 9 22 16
112 144 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 3 11 6
113 152 โรงเรียนบ้านอาเลา 4 5 4
114 014 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 5 13 7
115 095 โรงเรียนบ้านเปือย 4 7 5
116 017 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 4 20 6
117 015 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 5 8 7
118 016 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 1 3 2
119 100 โรงเรียนบ้านแพง 1 6 2
120 106 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 3 8 5
121 125 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 8 16 11
122 153 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 6 12 7
123 036 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 13 28 22
124 038 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 9 18 12
125 040 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 29 19
126 039 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 4 11 5
127 073 โรงเรียนบ้านโนนงาม 5 13 8
128 074 โรงเรียนบ้านโนนจิก 12 33 23
129 075 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 6 14 11
130 077 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 12 37 22
131 078 โรงเรียนบ้านโนนบอน 26 49 39
132 079 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 2 2
133 080 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 4 4
134 081 โรงเรียนบ้านโนนสัง 0 0 0
135 082 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 3 3 3
136 071 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 4 10 7
137 072 โรงเรียนบ้านโนนแคน 4 11 8
138 076 โรงเรียนบ้านโนนแดง 29 62 46
139 083 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 20 56 34
140 096 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 7 4
141 102 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 3 6 5
142 101 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0
143 103 โรงเรียนบ้านโพนงาม 4 5 5
144 104 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 18 27 23
145 154 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 10 16 14
146 157 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 7 11 9
147 160 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 3 9 6
148 163 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 7 22 8
149 037 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 2 6 2
150 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 0 0 0
151 002 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 11 35 19
152 047 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 16 69 29
153 155 โรงเรียนประสานวิทยาคม 0 0 0
154 156 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 7 17 9
155 158 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ 0 0 0
156 159 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 0 0 0
157 161 โรงเรียนอนุบาลงามจิต 0 0 0
158 162 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 3 6 4
159 164 โรงเรียนอนุบาลสำโรง 0 0 0
160 006 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 10 20 12
161 007 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 0 0 0
162 166 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 0 0 0
163 165 โรงเรียนเทศบาลหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) 0 0 0
รวม 1068 2426 1638
4064


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]