หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
8-9 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนคร จันทร์สอน กลุ่มสถานศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
2 นางสาวทิพวัลย์ พันธิทักษ์ กลุ่มฯ โนนโหนน เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
3 นางสาวปริชมน ตระการไทย กลุ่มฯ เมืองโพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
4 นางอนุรักษ์ แก้วปลั่ง กลุ่มฯ ห้วยขะยุง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
5 นางสาวจอมสี คงดี กลุ่มฯ แก่งโดม เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
6 นางพัทธ์ธีรา ทาระศรี กลุ่มฯ บอนโพนเมือง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
7 นางสาวต้องใจ นาคำนวน กลุ่มฯ หนองไฮโนนกลาง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
8 นายนพรัตน์ หิมรัญรักษ์ กลุ่มฯ สระสมิง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
9 นายวิชัย ศรีจันทร์ กลุ่มฯ สำโรงเมืองขามป้อม เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
10 จ.ส.อ.จีระวัชระ สิรภัทรศรีเสมอ กลุ่มฯ โคกก่อง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
11 นายชัยมงคล สุเพ็ญ กลุ่มฯ นาเรือง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
12 นางสาววิลาสินี บุษย์จันทร์ กลุ่มฯ หนองกินเพล เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
13 นาวสาววราภรณ์ รักดี กลุ่มฯ โคกสว่างคุัม เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
14 นางสาวปาริชาติ จันสีโห กลุ่มฯ ค้อน้อย เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
15 นายอภิชาติ ฝางคำ กลุ่มฯ นาเยียนาดี เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
16 นายอนุชา ทองทวี กลุ่มฯ ท่าช้างบุ่งมะแลง เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
17 นางวรรณภา โสภาพิศ กลุ่มฯ บุ่งหวาย เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
18 นางสาวเมธ้สวดี เถาว์โท กลุ่มฯ มหาธาตุ เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
19 นางขนิษฐา ธานี กลุ่มฯวารินคำน้ำแซบ เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน
20 นางสาวเพ็ญวดี แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
21 นางสาวปาริชาติ จันสีโห เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
22 นายอภิชาต ฝางคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
23 นายชัยมงคล สุเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
24 นางเมธัสวดี เถาว์โท เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
25 นางสาวทิพวัลย์ พันธิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
26 นายวิชัย ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
27 นางสาวรักษินา สีละเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
28 นางสาววิลาสินี บุษย์จันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
29 นางสาววรรณภา โสภาพิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
30 นางสาวชวลิดา ประจันทร์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
31 นายอนันต์ ผิวพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
32 นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
33 นายชัยโย หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ผู้ดูแลระบบ
34 นางวาสนา วรบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
35 นางทองเลียน แฉขุนทด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
36 นายกำจัด กลางคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
37 นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
38 นางละมัย คำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
39 ส.อ.หญิงพวงรัตน์ สุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
40 นางสาวญาณิศา บุญเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.อบ.4 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]