สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 34 4 3 0 41
2 บ้านค้อน้อย 28 6 2 0 36
3 บ้านนาจาน 25 5 3 1 33
4 บ้านนาดู่ 20 2 3 1 25
5 บ้านโนนแดง 17 3 2 0 22
6 บ้านหนองกินเพล 16 4 2 0 22
7 บ้านนาดี (นาเยีย) 15 2 1 1 18
8 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 15 1 0 0 16
9 บ้านโนนบอน 14 4 1 1 19
10 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 14 3 0 1 17
11 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 13 5 0 0 18
12 บ้านสระดอกเกษ 13 3 0 1 16
13 บ้านเด็กวารินชำราบ 11 0 0 0 11
14 บ้านหนองเทา 10 4 1 0 15
15 บ้านท่าลาด 10 2 0 1 12
16 บ้านสระสมิง 10 2 0 0 12
17 บ้านโคกก่อง 9 4 0 0 13
18 เทพพิทักษ์พิทยา 9 1 0 0 10
19 บ้านโพนเมือง 8 4 2 0 14
20 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 8 2 0 0 10
21 บ้านนาเรือง 8 1 2 0 11
22 บ้านคุ้ม 8 0 2 0 10
23 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 7 6 3 0 16
24 บ้านบุ่งหวาย 7 4 0 0 11
25 บ้านโนนทรายน้อย 7 2 1 0 10
26 บ้านโคกสว่าง 7 2 0 2 9
27 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 7 1 0 0 8
28 บ้านโนนจิก 6 3 1 0 10
29 งามจิตวารินชำราบ 2 6 2 0 3 8
30 บ้านขัวไม้แก่น 6 2 0 1 8
31 บ้านค้อบอน 6 2 0 0 8
32 บ้านหนองบัว 6 2 0 0 8
33 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 6 2 0 0 8
34 บ้านดอนยู 6 1 1 0 8
35 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 6 1 1 0 8
36 บ้านโคกสมบูรณ์ 6 1 1 0 8
37 บ้านสุขสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
38 บ้านขามป้อม 6 1 0 0 7
39 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 6 0 0 0 6
40 บ้านหนองหัวงัว 6 0 0 0 6
41 บ้านสะพานโดม 5 5 0 1 10
42 บ้านสร้างโหง่น 5 4 0 0 9
43 วัดบ้านค้อหวาง 5 2 0 0 7
44 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 5 1 3 0 9
45 ชุมชนบ้านนาเยีย 5 1 2 0 8
46 บ้านวังยาง 5 1 1 0 7
47 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 5 0 1 0 6
48 บ้านแฮหนามแท่ง 5 0 0 0 5
49 วัดนาเยียวิทยา 5 0 0 0 5
50 บ้านคำขวาง 4 4 0 0 8
51 บ้านทุ่งเพียง 4 2 1 0 7
52 บ้านดอนกลาง 4 1 2 0 7
53 บ้านหินแห่ 4 1 2 0 7
54 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 4 1 2 0 7
55 บ้านแก่งโดม 4 1 0 0 5
56 บ้านโนนงาม 4 0 1 0 5
57 บ้านเกษตรพัฒนา 4 0 1 0 5
58 บ้านถ่อน 4 0 0 0 4
59 บ้านบุ่งมะแลง 4 0 0 0 4
60 บ้านนาแก 4 0 0 0 4
61 บ้านหนองจิกนาเรือง 3 3 1 0 7
62 บ้านท่างอย 3 2 0 0 5
63 บ้านกุดระงุม 3 1 1 0 5
64 บ้านบุ่ง 3 1 0 0 4
65 บ้านบอน 3 1 0 0 4
66 บ้านคำสว่าง 3 1 0 0 4
67 บ้านยางวังกางฮุง 3 1 0 0 4
68 บ้านโนนเกษม 3 1 0 0 4
69 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 3 0 0 1 3
70 บ้านอาเลา 3 0 0 1 3
71 บ้านโปร่ง 3 0 0 0 3
72 บ้านหว้านแกเจริญ 3 0 0 0 3
73 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 3 0 0 0 3
74 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 0 3
75 บ้านกะแอก 3 0 0 0 3
76 บ้านท่าข้องเหล็ก 3 0 0 0 3
77 บ้านคำข่า 2 5 0 1 7
78 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 2 3 1 0 6
79 บ้านคำสมิง 2 3 0 0 5
80 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 2 2 1 0 5
81 บ้านหนองกระบือ 2 2 0 0 4
82 บ้านโนนแคน 2 2 0 0 4
83 บ้านบัวเทิง 2 2 0 0 4
84 บ้านสว่าง 2 1 0 1 3
85 บ้านเปือย 2 1 0 1 3
86 ชุมชนบ้านศรีไค 2 1 0 0 3
87 บ้านคอนสาย 2 1 0 0 3
88 บ้านทางสาย 2 1 0 0 3
89 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 2 1 0 0 3
90 บ้านแกนาคำ 2 0 1 0 3
91 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 1 0 3
92 บ้านโพธิ์ 2 0 1 0 3
93 บ้านผับแล้ง 2 0 0 1 2
94 บ้านทรายทอง 2 0 0 0 2
95 บ้านนาดี (สำโรง) 2 0 0 0 2
96 บ้านนาประชุม 2 0 0 0 2
97 บ้านคูสว่าง 2 0 0 0 2
98 บ้านนางาม 2 0 0 0 2
99 บ้านน้ำเที่ยง 2 0 0 0 2
100 บ้านผำ 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองแปน 2 0 0 0 2
103 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
104 อนุบาลจิรพัฒน์ 2 0 0 0 2
105 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 2 0 0 0 2
106 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 1 5 1 0 7
107 บ้านโพนงาม 1 2 0 0 3
108 บ้านธาตุ 1 2 0 0 3
109 บ้านคำหมากอ่อน 1 1 2 1 4
110 บ้านสำโรงน้อย 1 1 1 0 3
111 บ้านหินลาด 1 1 0 0 2
112 บ้านห่องชัน 1 1 0 0 2
113 บ้านแมดคำลือชา 1 0 1 1 2
114 บ้านบัววัด 1 0 1 1 2
115 บ้านกุดชุม 1 0 1 1 2
116 บ้านหนองผือโปร่งคำ 1 0 0 0 1
117 บ้านผึ้งโดม 1 0 0 0 1
118 บ้านดอนชาด 1 0 0 0 1
119 บ้านดอนผอุง 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนม่วง 1 0 0 0 1
121 บ้านสร้างแก้ว 1 0 0 0 1
122 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
124 บ้านแพง 1 0 0 0 1
125 หนองมังโนนกลางห่องแดง 1 0 0 0 1
126 บ้านป่าข่า 0 2 0 0 2
127 บ้านโนนยาง 0 2 0 0 2
128 บ้านวังคก 0 1 1 1 2
129 บ้านหนองบัวแดนเกษม 0 1 1 1 2
130 บ้านจั่น 0 1 1 0 2
131 บ้านบัวท่า 0 1 0 2 1
132 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 1 0 1 1
133 บ้านห่องยูง 0 1 0 0 1
134 บ้านแก้งยาง 0 1 0 0 1
135 บ้านนาสะแบง 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0
137 บ้านบาก 0 0 0 0 0
138 บ้านหาดสวนยา 0 0 0 0 0
รวม 643 179 66 29 917