สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 17 8 8 33 34 4 3 0 41
2 บ้านโนนแดง 12 4 3 19 24 3 2 0 29
3 บ้านนาจาน 10 1 4 15 26 5 3 1 34
4 บ้านนาดู่ 7 6 3 16 21 2 3 1 26
5 บ้านโนนบอน 6 2 1 9 17 4 1 1 22
6 บ้านคำขวาง 6 1 2 9 13 4 0 0 17
7 บ้านบุ่งมะแลง 5 6 0 11 13 0 0 0 13
8 บ้านเด็กวารินชำราบ 5 4 0 9 14 0 0 0 14
9 บ้านสระดอกเกษ 4 6 1 11 17 3 0 1 20
10 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 4 4 2 10 17 3 0 0 20
11 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 4 2 4 10 15 3 0 1 18
12 เทพพิทักษ์พิทยา 4 1 0 5 9 1 0 0 10
13 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 3 7 0 10 12 2 1 0 15
14 บ้านนาดี (นาเยีย) 3 4 4 11 15 2 1 1 18
15 บ้านหนองเทา 3 2 1 6 10 4 1 0 15
16 บ้านโคกก่อง 3 2 1 6 9 4 0 0 13
17 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 3 1 2 6 13 5 0 0 18
18 บ้านดอนยู 3 1 0 4 6 1 1 0 8
19 บ้านสระสมิง 2 5 3 10 13 2 0 0 15
20 บ้านค้อน้อย 2 4 8 14 28 6 2 0 36
21 บ้านหนองกินเพล 2 3 2 7 21 4 2 0 27
22 บ้านนาเรือง 2 1 3 6 9 1 2 0 12
23 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
24 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 7 2 0 2 9
25 บ้านหนองกระบือ 2 1 0 3 3 2 0 0 5
26 งามจิตวารินชำราบ 2 2 0 1 3 6 2 0 3 8
27 บ้านถ่อน 2 0 0 2 4 0 0 0 4
28 บ้านโพนงาม 2 0 0 2 2 2 0 0 4
29 บ้านขี้เหล็ก 1 3 0 4 6 0 0 0 6
30 บ้านคุ้ม 1 2 1 4 8 0 2 0 10
31 บ้านค้อบอน 1 2 0 3 6 2 0 0 8
32 วัดบ้านค้อหวาง 1 2 0 3 5 2 0 0 7
33 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1 1 4 6 7 7 3 0 17
34 บ้านโนนทรายน้อย 1 1 3 5 7 2 1 0 10
35 บ้านคำข่า 1 1 2 4 6 5 0 1 11
36 บ้านบุ่งหวาย 1 1 1 3 7 4 0 0 11
37 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
38 บ้านแกนาคำ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
39 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 1 0 2 6 1 2 0 9
40 บ้านบุ่ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
41 บ้านโปร่ง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านแฮหนามแท่ง 1 0 2 3 5 0 0 0 5
43 บ้านโพนเมือง 1 0 1 2 8 4 2 0 14
44 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
45 บ้านขัวไม้แก่น 1 0 1 2 6 2 0 1 8
46 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 6 2 0 0 8
47 บ้านคำสว่าง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
48 บ้านบอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
49 บ้านหว้านแกเจริญ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
50 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1 0 0 1 6 2 0 0 8
51 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
52 อนุบาลจิรพัฒน์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1 0 0 1 2 3 1 0 6
54 ชุมชนบ้านศรีไค 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านนาดี (สำโรง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านนาประชุม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านท่าลาด 0 4 2 6 12 2 0 1 14
59 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 4 0 4 9 0 1 0 10
60 บ้านโนนจิก 0 1 2 3 7 4 1 0 12
61 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 1 2 3 6 1 1 0 8
62 บ้านท่างอย 0 1 1 2 3 2 0 0 5
63 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
64 บ้านหินแห่ 0 1 0 1 4 1 2 0 7
65 บ้านโนนงาม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
66 บ้านโนนแคน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
67 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
69 บ้านสำโรงน้อย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
70 บ้านห่องยูง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
71 บ้านหนองหัวงัว 0 0 2 2 6 0 0 0 6
72 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 0 0 1 1 8 2 0 0 10
73 บ้านวังยาง 0 0 1 1 5 1 1 0 7
74 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 0 0 1 1 4 1 2 0 7
75 บ้านแก่งโดม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
76 บ้านน้ำเที่ยง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
77 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
78 บ้านคำสมิง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
79 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
80 บ้านบัวเทิง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
81 บ้านคำหมากอ่อน 0 0 1 1 2 1 2 1 5
82 บ้านแมดคำลือชา 0 0 1 1 1 0 1 1 2
83 บ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 6 1 0 0 7
85 บ้านสะพานโดม 0 0 0 0 5 5 0 1 10
86 บ้านสร้างโหง่น 0 0 0 0 5 4 0 0 9
87 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 5 1 3 0 9
88 วัดนาเยียวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
89 บ้านทุ่งเพียง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
90 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 4 0 1 0 5
91 บ้านนาแก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
92 บ้านหนองจิกนาเรือง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
93 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
94 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
95 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
96 บ้านอาเลา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
97 บ้านกะแอก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
99 บ้านสว่าง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
100 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
101 บ้านคอนสาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านทางสาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
105 บ้านผับแล้ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
106 บ้านคูสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านนางาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านผำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 0 0 1 5 1 0 7
114 บ้านธาตุ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านห่องชัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านบัววัด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
119 บ้านผึ้งโดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนผอุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านวังคก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
130 บ้านหนองบัวแดนเกษม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
131 บ้านจั่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านบัวท่า 0 0 0 0 0 1 0 2 1
133 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านหาดสวนยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 151 115 98 364 721 186 66 29 973