สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 17 8 8 33 34 4 3 0 41
2 บ้านนาจาน 9 1 4 14 25 5 3 1 33
3 บ้านนาดู่ 7 5 3 15 20 2 3 1 25
4 บ้านโนนแดง 6 3 3 12 17 3 2 0 22
5 เทพพิทักษ์พิทยา 4 1 0 5 9 1 0 0 10
6 บ้านนาดี (นาเยีย) 3 4 4 11 15 2 1 1 18
7 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 3 4 1 8 15 1 0 0 16
8 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 3 2 4 9 14 3 0 1 17
9 บ้านโนนบอน 3 2 1 6 14 4 1 1 19
10 บ้านหนองเทา 3 2 1 6 10 4 1 0 15
11 บ้านโคกก่อง 3 2 1 6 9 4 0 0 13
12 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 3 1 2 6 13 5 0 0 18
13 บ้านดอนยู 3 1 0 4 6 1 1 0 8
14 บ้านค้อน้อย 2 4 8 14 28 6 2 0 36
15 บ้านเด็กวารินชำราบ 2 4 0 6 11 0 0 0 11
16 บ้านสระสมิง 2 3 3 8 10 2 0 0 12
17 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
18 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 7 2 0 2 9
19 งามจิตวารินชำราบ 2 2 0 1 3 6 2 0 3 8
20 บ้านถ่อน 2 0 0 2 4 0 0 0 4
21 บ้านสระดอกเกษ 1 5 1 7 13 3 0 1 16
22 บ้านคุ้ม 1 2 1 4 8 0 2 0 10
23 บ้านค้อบอน 1 2 0 3 6 2 0 0 8
24 วัดบ้านค้อหวาง 1 2 0 3 5 2 0 0 7
25 บ้านนาเรือง 1 1 3 5 8 1 2 0 11
26 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1 1 3 5 7 6 3 0 16
27 บ้านโนนทรายน้อย 1 1 3 5 7 2 1 0 10
28 บ้านบุ่งหวาย 1 1 1 3 7 4 0 0 11
29 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
30 บ้านบุ่งมะแลง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
31 บ้านบุ่ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
32 บ้านโปร่ง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
33 บ้านหนองกระบือ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
34 บ้านแฮหนามแท่ง 1 0 2 3 5 0 0 0 5
35 บ้านโพนเมือง 1 0 1 2 8 4 2 0 14
36 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
37 บ้านขัวไม้แก่น 1 0 1 2 6 2 0 1 8
38 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 6 2 0 0 8
39 บ้านบอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
40 บ้านหว้านแกเจริญ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1 0 0 1 6 2 0 0 8
42 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 0 0 1 5 1 2 0 8
43 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
44 บ้านคำสว่าง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
45 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1 0 0 1 2 3 1 0 6
46 ชุมชนบ้านศรีไค 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านนาดี (สำโรง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านนาประชุม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านโพนงาม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
51 บ้านท่าลาด 0 3 1 4 10 2 0 1 12
52 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 0 3 0 3 6 1 1 0 8
53 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 1 2 3 6 1 1 0 8
54 บ้านหนองกินเพล 0 1 1 2 16 4 2 0 22
55 บ้านโนนจิก 0 1 1 2 6 3 1 0 10
56 บ้านท่างอย 0 1 1 2 3 2 0 0 5
57 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
58 บ้านแกนาคำ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
59 บ้านหินแห่ 0 1 0 1 4 1 2 0 7
60 บ้านโนนงาม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
61 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านโนนแคน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
63 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
64 บ้านสำโรงน้อย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
65 บ้านห่องยูง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
66 บ้านหนองหัวงัว 0 0 2 2 6 0 0 0 6
67 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 0 0 1 1 8 2 0 0 10
68 บ้านวังยาง 0 0 1 1 5 1 1 0 7
69 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 0 0 1 1 4 1 2 0 7
70 บ้านแก่งโดม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
71 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
72 บ้านคำสมิง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
73 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
74 บ้านบัวเทิง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
75 บ้านแมดคำลือชา 0 0 1 1 1 0 1 1 2
76 บ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 6 1 0 0 7
78 บ้านสะพานโดม 0 0 0 0 5 5 0 1 10
79 บ้านสร้างโหง่น 0 0 0 0 5 4 0 0 9
80 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 5 1 3 0 9
81 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 0 0 0 5 0 1 0 6
82 วัดนาเยียวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
83 บ้านคำขวาง 0 0 0 0 4 4 0 0 8
84 บ้านทุ่งเพียง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
85 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 4 0 1 0 5
86 บ้านนาแก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
87 บ้านหนองจิกนาเรือง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
88 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
89 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
90 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
91 บ้านอาเลา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
92 บ้านกะแอก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
94 บ้านคำข่า 0 0 0 0 2 5 0 1 7
95 บ้านสว่าง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
96 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
97 บ้านคอนสาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 บ้านทางสาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
99 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
101 บ้านผับแล้ง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
102 บ้านคูสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านนางาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านน้ำเที่ยง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านผำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 อนุบาลจิรพัฒน์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 0 0 1 5 1 0 7
112 บ้านธาตุ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้านคำหมากอ่อน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
114 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านห่องชัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านบัววัด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
117 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 บ้านผึ้งโดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนผอุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านวังคก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
130 บ้านหนองบัวแดนเกษม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
131 บ้านจั่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านบัวท่า 0 0 0 0 0 1 0 2 1
133 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านหาดสวนยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 88 86 285 643 179 66 29 888