สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 34 4 3 0 41
2 บ้านค้อน้อย 28 6 2 0 36
3 บ้านนาจาน 26 5 3 1 34
4 บ้านโนนแดง 24 3 2 0 29
5 บ้านหนองกินเพล 21 4 2 0 27
6 บ้านนาดู่ 21 2 3 1 26
7 บ้านโนนบอน 17 4 1 1 22
8 บ้านสระดอกเกษ 17 3 0 1 20
9 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 17 3 0 0 20
10 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 15 3 0 1 18
11 บ้านนาดี (นาเยีย) 15 2 1 1 18
12 บ้านเด็กวารินชำราบ 14 0 0 0 14
13 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 13 5 0 0 18
14 บ้านคำขวาง 13 4 0 0 17
15 บ้านสระสมิง 13 2 0 0 15
16 บ้านบุ่งมะแลง 13 0 0 0 13
17 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 12 2 1 0 15
18 บ้านท่าลาด 12 2 0 1 14
19 บ้านหนองเทา 10 4 1 0 15
20 บ้านโคกก่อง 9 4 0 0 13
21 บ้านนาเรือง 9 1 2 0 12
22 เทพพิทักษ์พิทยา 9 1 0 0 10
23 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 9 0 1 0 10
24 บ้านโพนเมือง 8 4 2 0 14
25 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 8 2 0 0 10
26 บ้านคุ้ม 8 0 2 0 10
27 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 7 7 3 0 17
28 บ้านโนนจิก 7 4 1 0 12
29 บ้านบุ่งหวาย 7 4 0 0 11
30 บ้านโนนทรายน้อย 7 2 1 0 10
31 บ้านโคกสว่าง 7 2 0 2 9
32 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 7 1 0 0 8
33 บ้านคำข่า 6 5 0 1 11
34 งามจิตวารินชำราบ 2 6 2 0 3 8
35 บ้านขัวไม้แก่น 6 2 0 1 8
36 บ้านค้อบอน 6 2 0 0 8
37 บ้านหนองบัว 6 2 0 0 8
38 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 6 2 0 0 8
39 ชุมชนบ้านนาเยีย 6 1 2 0 9
40 บ้านดอนยู 6 1 1 0 8
41 บ้านโคกสมบูรณ์ 6 1 1 0 8
42 บ้านสุขสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
43 บ้านขามป้อม 6 1 0 0 7
44 บ้านขี้เหล็ก 6 0 0 0 6
45 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 6 0 0 0 6
46 บ้านหนองหัวงัว 6 0 0 0 6
47 บ้านสะพานโดม 5 5 0 1 10
48 บ้านสร้างโหง่น 5 4 0 0 9
49 วัดบ้านค้อหวาง 5 2 0 0 7
50 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 5 1 3 0 9
51 บ้านวังยาง 5 1 1 0 7
52 บ้านแฮหนามแท่ง 5 0 0 0 5
53 วัดนาเยียวิทยา 5 0 0 0 5
54 บ้านทุ่งเพียง 4 2 1 0 7
55 บ้านดอนกลาง 4 1 2 0 7
56 บ้านหินแห่ 4 1 2 0 7
57 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 4 1 2 0 7
58 บ้านคำสว่าง 4 1 0 0 5
59 บ้านแก่งโดม 4 1 0 0 5
60 บ้านโนนงาม 4 0 1 0 5
61 บ้านเกษตรพัฒนา 4 0 1 0 5
62 บ้านถ่อน 4 0 0 0 4
63 บ้านนาแก 4 0 0 0 4
64 บ้านหนองจิกนาเรือง 3 3 1 0 7
65 บ้านหนองกระบือ 3 2 0 0 5
66 บ้านท่างอย 3 2 0 0 5
67 บ้านกุดระงุม 3 1 1 0 5
68 บ้านบุ่ง 3 1 0 0 4
69 บ้านบอน 3 1 0 0 4
70 บ้านน้ำเที่ยง 3 1 0 0 4
71 บ้านยางวังกางฮุง 3 1 0 0 4
72 บ้านโนนเกษม 3 1 0 0 4
73 บ้านแกนาคำ 3 0 1 0 4
74 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 3 0 0 1 3
75 บ้านอาเลา 3 0 0 1 3
76 บ้านโปร่ง 3 0 0 0 3
77 บ้านหว้านแกเจริญ 3 0 0 0 3
78 อนุบาลจิรพัฒน์ 3 0 0 0 3
79 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 3 0 0 0 3
80 บ้านกะแอก 3 0 0 0 3
81 บ้านท่าข้องเหล็ก 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 2 3 1 0 6
83 บ้านคำสมิง 2 3 0 0 5
84 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 2 2 1 0 5
85 บ้านโพนงาม 2 2 0 0 4
86 บ้านโนนแคน 2 2 0 0 4
87 บ้านบัวเทิง 2 2 0 0 4
88 บ้านคำหมากอ่อน 2 1 2 1 5
89 บ้านสว่าง 2 1 0 1 3
90 บ้านเปือย 2 1 0 1 3
91 ชุมชนบ้านศรีไค 2 1 0 0 3
92 หนองมังโนนกลางห่องแดง 2 1 0 0 3
93 บ้านคอนสาย 2 1 0 0 3
94 บ้านทางสาย 2 1 0 0 3
95 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 1 0 3
97 บ้านโพธิ์ 2 0 1 0 3
98 บ้านผับแล้ง 2 0 0 1 2
99 บ้านทรายทอง 2 0 0 0 2
100 บ้านนาดี (สำโรง) 2 0 0 0 2
101 บ้านนาประชุม 2 0 0 0 2
102 บ้านคูสว่าง 2 0 0 0 2
103 บ้านนางาม 2 0 0 0 2
104 บ้านผำ 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองแปน 2 0 0 0 2
107 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
108 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 2 0 0 0 2
109 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 1 5 1 0 7
110 บ้านธาตุ 1 2 0 0 3
111 บ้านสำโรงน้อย 1 1 1 0 3
112 บ้านหินลาด 1 1 0 0 2
113 บ้านห่องชัน 1 1 0 0 2
114 บ้านแมดคำลือชา 1 0 1 1 2
115 บ้านบัววัด 1 0 1 1 2
116 บ้านกุดชุม 1 0 1 1 2
117 บ้านหนองผือโปร่งคำ 1 0 0 0 1
118 บ้านผึ้งโดม 1 0 0 0 1
119 บ้านดอนชาด 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนผอุง 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนม่วง 1 0 0 0 1
122 บ้านสร้างแก้ว 1 0 0 0 1
123 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
125 บ้านแพง 1 0 0 0 1
126 บ้านป่าข่า 0 2 0 0 2
127 บ้านโนนยาง 0 2 0 0 2
128 บ้านวังคก 0 1 1 1 2
129 บ้านหนองบัวแดนเกษม 0 1 1 1 2
130 บ้านจั่น 0 1 1 0 2
131 บ้านบัวท่า 0 1 0 2 1
132 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 1 0 1 1
133 บ้านห่องยูง 0 1 0 0 1
134 บ้านแก้งยาง 0 1 0 0 1
135 บ้านนาสะแบง 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0
137 บ้านบาก 0 0 0 0 0
138 บ้านหาดสวนยา 0 0 0 0 0
รวม 721 186 66 29 973