รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
8-9 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายนิติวัตร  พรงาม
2. เด็กชายอานนท์  หลวงชัย
 
1. นางนลินี  พิมพกัณต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 1. เด็กชายนพพล  ขันทอง
2. เด็กชายรัตน์ชานนท์  สมอาจ
 
1. นางรัชนีบูลย์  แผงพงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญประสม
2. เด็กชายสมนึก  แสงกล้า
 
1. นางดวงมณี  ทวีแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำโฮม
2. เด็กชายธนบดินทร์  ทูนไธสง
 
1. นางมาลินี  ภูริธร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายธัชกร  ศรีธากูลญ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงค์สุทา
 
1. นางศิริลักษณ์  สุโกพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยู 1. เด็กชายณพวัฒน์  โมหา
2. เด็กชายณภัทร  ประทุมเลิศ
3. เด็กชายนาวิน  อ่อนเขียว
4. เด็กชายพรายงาม  ยั่งยืน
5. เด็กชายสิทธิชัย  สิงหาทิพ
 
1. นายพิทักษ์  ศรีโคตร
2. นายเรวัฒน์  มโนรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายธนากร  อนุพาษา
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุทธิบุตร
3. เด็กชายพงศธร  อนุสุริยา
4. เด็กหญิงพรธิพา  ผ่องศรี
5. เด็กชายศราวุธ  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
2. นางวัชรา  บุปผาพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงนารีทิพย์  แก้วอุดร
2. เด็กชายอนันต์  เหลื่อมใส
 
1. นางสมปอง  ทาทอง
2. นางรำไพ  แก้วอนันต์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พิญพงศ์
2. เด็กชายมนัชนนท์  แย้มศรี
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางเพ็งพิศ  บุญประสม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินมั่น
2. เด็กชายศุภชัย  คำภานิล
 
1. นางพรทิพย์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวอนงค์ศรี  เพชรจิต
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ฤกษ์สิริศุภกร
 
1. นายอณุกูล   แพงช่วย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1. เด็กหญิงสุนิตา  กันยาสาย
 
1. นายวิสุทธิ์  ลาคำสาย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วคำบ้ง
 
1. นางธนภร  ญาณะรมย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายณัฐดนัย  โสภากุล
 
1. นางนิตยา  โคตรบุรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กชายเสกสรร    ภิชชาติ
 
1. นายอณุกูล   แพงช่วย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญเชิญ
 
1. นางรัชนี  แดงประทุม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ประชู
 
1. นายสุพล  ยานะรมย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. นายอติชาติ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางอุบลวรรณ  ประทีปทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประคองใจ
2. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณศรี
 
1. นางปัทมาสน์  ทองไสล
2. นางธนพรรณ  มีแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กหญิงจิตรประสาน  ดวงพุฒ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีลาภา
 
1. นางกุลรภัส  บุญหล้า
2. นางจารุนิภา  สร้อยปัดสา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกิติยากร  บุญมาอุด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองแดง
 
1. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน
2. นางเรืองไชย  วงค์ชาลี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงเกตสดา  ปะถะมา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1. เด็กชายบัณฑิต    พาสง่า
2. เด็กหญิงหทัยชนก    อินทะมาตร
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีวงษา
 
1. นางปาณิสรา  ประชุมแดง
2. นางกรรณิกา  เพ็งศรี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายปัญญา  ภูครองทอง
2. เด็กชายวทัญญู  จันทรัตน์
3. เด็กชายอนุชา  จันทร์ดาชาติ
 
1. นายอาคม  เอกศิริ
2. นายธงชัย  อุ่นเจริญ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาพรมมา
2. เด็กชายอภิลักษณ์  ลาธุลี
3. เด็กชายแสนชัย   แก้วระดาษ
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
2. นางสาวสุภัค  จันทาโทอ่อน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายศุภกร  โสภี
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายพัชรพล  ทาถาวร
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงรินลนี  สายสี
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพบัวภา
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายภาคิน  บุรัสการ
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขันคำ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปาศิริ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สบายใจ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปาจรีย์  สบายใจ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 1. เด็กหญิงเพ็ญธิชา  พลคำ
 
1. นางโอราฬ  สุวรรณกูฏ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. นางสาวสุดารัตน์  ลาประวัติ
 
1. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายทองดี  บุญโสภา
2. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
4. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
5. เด็กชายวรเชษฐ์  สวัสดี
6. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
7. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ละเลิศ
9. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นางสมพาน  ควรนาม
2. นางสำอางค์  จอกทอง
3. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจิรวิชญ์  โชติพันธ์
2. เด็กหญิงชยานันท์  วงษาลี
3. เด็กหญิงณัฐฐา  จันดาชาติ
4. เด็กหญิงดาริกา  ลาพรมมา
5. เด็กชายธนวัฒน์  สัมมาปราบ
6. เด็กชายพรชัย  แสงแย้ม
7. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ส่งเสริม
8. เด็กชายวรากร  ช่วงชัย
9. เด็กหญิงอณัญญา  โคตรสมพงษ์
 
1. นางสาวกัลยานันท์  อุดนอก
2. นางพิกุล  สายเวช
3. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงชลดา  สิมาทอง
2. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
3. เด็กชายทองดี  จันโสภา
4. เด็กชายธนากรณ์  คำประเสริฐ
5. เด็กชายธัญญลักษณ์  ช่างยา
6. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
7. เด็กหญิงประกาย  มั่นการ
8. เด็กชายพัชรพล  ทาถาวร
9. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
10. เด็กหญิงราตรี  ลาธุลี
11. เด็กหญิงวิชิดา  ภิราวุฒิ
12. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
13. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
14. เด็กชายอำพล  ทาราศรี
15. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางอนงค์ศรี  เพชรจิตร
3. นางวริศรา  เหลากลม
4. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. นายธีระภัทร  สิงขรบาท
2. เด็กหญิงนริศรา  พาพันธ์
3. นายภานุวัฒน์  วงศ์ลา
4. นายมานะศักดิ์  สุรำไพ
5. นายวรโชติ  บุสภาค
6. นายอมรเทพ  นิลคำมี
 
1. นายมานิต  ล้านศรี
2. นายวิทูรย์  ชินภักดี
3. นายยงยุทธ  ใจแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายพิเชฐชัย  ทาคำรอด
 
1. นางสาวพัชรี  บำเรอพงษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ตาทุวัน
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววิไล  ดวงเบ้า
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ทองพิมพ์
 
1. นายอณุกูล   แพงช่วย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายภาคิน  สิงหาสิน
 
1. นางทวิกา  สุบินยัง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายธรนันท์  ทาคำวงษ์
 
1. นางชุติมา  ดวงมณี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 1. เด็กหญิงปะลิตา  ห้าวหัน
 
1. นางอาภรณ์  เริ่มคิดการ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงอาทิมา  สิงห์แจ่ม
 
1. นางไพรินทร์  ผุดผ่อง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายอนุชิต  อารีกุล
 
1. นายศุภวุฒิ  กุกำจัด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงวนิดา  สุหงษา
 
1. นางภารดี  หัตถกุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายอภิเชษฐ  ผาลา
 
1. นายชัยวัชน์  สุนิพันธ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยู 1. เด็กชายพรายงาม  ยั่งยืน
 
1. นายสัมพันธ์  สีเหลือง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิสายาน
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายอนุวัตร  แสงเนตร
 
1. นายบุญจันทร์  เลขะสันต์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวจันทร์แดง
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณเทียนอาจ
2. เด็กชายกฤษดา  บรรเทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสลรัตน์
4. เด็กหญิงธัญชนก  บุญรินทร์
5. เด็กชายปราโมทย์  เวชการ
6. เด็กชายพนากร  มุทุวงษ์
7. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรทองทิม
8. เด็กหญิงอิสริยา  จำปาทอง
 
1. นายทิพากร  แก้วพรหม
2. นางคุณาภรณ์  ประดิษฐ์แท่น
3. นางชัชฏา  พันธุ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   คงมาก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีวะโสภา
3. เด็กหญิงนลินทิพย์   คำดี
4. เด็กหญิงนันทิดา  คุณสมบัติ
5. เด็กชายมณฑล   ปัญญาคม
6. เด็กชายวชิระ   เพ็ชรงาม
7. เด็กชายวราสันต์   จันทร์พิรักษ์
8. เด็กหญิงวินัดดา   คุณสมบัติ
9. เด็กชายอิศเรศ   กอมณี
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เฉลิมรัตน์
 
1. นางพิสมัย   ผลชะอุ่ม
2. นางสาวพฤกษา   โอ้อารีย์
3. นางสาววิจักษณา   สุขประเสริฐ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มืดอิ่ม
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศาลาแก้ว
3. เด็กหญิงประภัสสร  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  ทีคันโท
5. เด็กหญิงสุภัตรา  ถาวรพงษ์
6. เด็กหญิงอุไรพร  บัวผัน
 
1. นางภารดี  หัตถกุล
2. นางรัตนาภรณ์  ขันธุปัฎน์
3. นายเรืองศักดิ์  โคตะสา
4. นางสาวอุไร  ผลาเลิศ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยู 1. เด็กหญิงจรรยพร  จันทอน
2. เด็กหญิงชรยา  อินทนา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทะวัตร์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  วงมาเกษ
5. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีปัด
6. เด็กหญิงอภิสรา  สนกรุด
 
1. นางปานทิพย์  สร้อยผาบ
2. นายอนุสรณ์  สร้อยผาบ
3. นายพีรพงษ์  บรรณกิจ
4. นางสาววาสนา  แก้วชนะ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธนากรณ์  ลำคำ
2. เด็กหญิงนภัสรัญย์  พึ่งพันธ์
3. เด็กหญิงนัฐฐา  สิงห์เย็น
4. เด็กหญิงนันทนา  โกศล
5. เด็กหญิงพิศมัย  ทังโส
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จำนงสุข
7. เด็กหญิงวิชุดา  งามศรี
8. เด็กหญิงอนุรักษ์  ทังโส
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
2. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
3. นางพรรณทิพา  สมบูรณ์
4. นางสาวอัฐนิชา  พระพิมพ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  จันละออ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุริวงค์
3. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์แจ่ม
4. เด็กหญิงพรนิภา  ดวงดี
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมวรรณา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แพงศรี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  สารีพวง
8. เด็กหญิงอัญญดา  นันทบัน
 
1. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
2. นางสาวชาลิสา  ศิริมูล
3. นางปิยลักษณ์  โลหะสาร
4. นายภูวนาถ  อิ่มทรัพย์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  สีดี
2. เด็กหญิงณัฐพิชา  เพชรพงษ์
3. เด็กหญิงปณิฐา  มาคะวงค์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  มาคะวงค์
5. เด็กหญิงพรลภัส  คงตางาม
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  อบมาพันธ์
7. เด็กหญิงมยุรี  บุญช่วย
8. เด็กหญิงมัทนา  สังข์ขุนทด
9. เด็กหญิงระพีพร  ปัตถาพิมพ์
10. เด็กหญิงริศรา  รัตนวงค์
11. เด็กหญิงวาเลนไทน์  หัตถมา
12. เด็กหญิงศศิกานต์  คงประกอบ
13. เด็กหญิงสุพัตตรา  สุทธิบุตร
14. เด็กหญิงอริสา  หัตถะวงค์
15. เด็กหญิงเกษสุดา  กัลยามา
16. เด็กหญิงแววตา  พวงพั่ว
 
1. นางพิมลดา  ศรีริคำ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หัตถมา
2. เด็กหญิงณัฐญา  ประชุมรักษ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วคำกอง
4. เด็กชายธนายุต  สินชัยยา
5. เด็กหญิงธีญรัตน์  สุรำไพ
6. เด็กหญิงนัทมน  อาษาดี
7. เด็กหญิงนิตยา  ดวงดี
8. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  ทะวงษา
9. เด็กหญิงพนิตพร  เฉลิมรัตน์
10. เด็กหญิงพิตรา  สายแวว
11. เด็กชายภาคิน  โคพะทา
12. เด็กหญิงลัคนา  จันทราพุฒ
13. เด็กชายสาริณี  เงินศรี
14. เด็กหญิงสุมิตรา  สมจิตร์
15. เด็กชายอภิชญา  ช่างทำ
16. เด็กหญิงอารดี  ทุ่มโมง
 
1. นางพิมลดา  ศรีริคำ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงช่อผกา  อาริภู
2. เด็กหญิงนภาพร  ปาทาคำ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรธาริน
4. เด็กชายสุทธิวัฒน์  สีเกิด
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภาลสูญ
 
1. นางทัศนีย์  วิถี
2. นางปราณี  เวฬุวนารักษ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 1. เด็กชายอภิรักษ์  โคตรตัสสา
2. เด็กชายเอกราช  ทองกันยา
 
1. นายวีรวัฒน์  สุวรรณโท
2. นายฉัตรชัย  ทองด้วง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายจักรี  โคตะสา
2. เด็กชายธนาธร  เถาว์ทุมมา
3. เด็กชายวรกร  ทุสดี
4. เด็กชายวรพล  ทุสดี
5. เด็กชายวัชระ  พานาสันต์
6. เด็กชายวีระภาพ  สีแสง
 
1. นายอินตา  สิงห์คา
2. นายกิจนันท์  ผิวเงิน
3. นางอนุรักษ์  แก้วปลั่ง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนโม่
2. เด็กหญิงกิตติยา  สมเลิศ
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ชะคำรอด
4. เด็กหญิงพรรณพร  เลิศอุดม
5. เด็กหญิงภิญญดา  พลเมือง
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  จำปาสา
 
1. นายกิจนันท์  ผิวเงิน
2. นายไมตรี  สอนอาจ
3. นางอนุรักษ์  แก้วปลั่ง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รุจิโพด
2. เด็กชายพีระยุทธ  อนุพันธ์
3. เด็กชายมนตรี  สายแก้ว
4. เด็กชายสุพจน์  จันทร์สด
5. เด็กชายอดิศร  ทาทอง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมจันทร์
7. เด็กชายอนันต์  แก้วคำชาติ
8. เด็กชายเมฆสุวรรณ  มรรครมย์
 
1. นายนันท์  ทำเลดี
2. นายสัญญา  งามดี
3. นางสาวธารินี  อักโข
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงคีติกา   โฮ
2. เด็กหญิงเกวลิน  หินจำปา
3. เด็กหญิงใบเงิน   ชนะภัย
 
1. นางนงเยาว์   นันทะบุตร
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. นางสาวชนกภัสร  เทียมดวงตะวัน
2. นางสาวนิตยา  ดีระสา
3. เด็กหญิงปาลิฉัตร  สร้อยมาลุน
 
1. นางพิกุล  สายเวช
2. นางวริศา  เหลากลม
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. นายอภิชาติ  โม้บุตร
2. นายเกียรติศักดิ์  ตามสีวัน
 
1. นายปรีชา  พลราช
2. นายชาติชาย  ไชยรัตน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงชิตาภา  ชัยนาม
2. เด็กหญิงศิริยา  ซื่อตรง
 
1. นางเพชรมณี  ใจเอื้อ
2. นางสุวาฐินี  ไชยกาล
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายทศพร  วนาพันธ์
2. เด็กหญิงวิชดา  รองเมือง
3. เด็กหญิงศศิประภา  นรมาศ
 
1. นางยุพา  หาญบำรุง
2. นางสาวฉวีวรรณ  สายทอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายฤทธิเดช  สายสมบัติ
2. เด็กชายเจริญชัย  จันทิมา
 
1. นายภานุวัฒน์  ทองมนต์
2. นายศุภกร  สุรพัฒน์
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. นางสาวทิพย์รดา  จันฤดี
2. นางสาววรกานต์  ลิลา
 
1. นายปรีชา  พลราช
2. นางวรีวรรณ์  สมณะเกษมพงศ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   วิสาพรม
2. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์   ศรไชย
 
1. นายสุดใจ   สีสนิท
2. นายปิยะเดช   จันทวี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญพงษา
2. เด็กหญิงภัสรา  อบมาพันธ์
 
1. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงประนิตย์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำถาวร
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นายพิชญ์ชานนท์  โสมา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ทาระศรี
2. เด็กชายเอกราช  วงศ์ชาลี
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นางวรีวรรณ์  นิวัฒน์ชัยเดชะ
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำแพง
2. เด็กหญิงอรทัย  โทนันต์
 
1. นางสตรีรัตน์  ใจแก้ว
2. นายวิษณุกร  บุญเดช
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. นายอดิศร  ก้อนเรณู
2. นางสาวอภิญญา  คงคาพันธ์
 
1. นายปรีชา  พลราช
2. นายเชษฐา  คำพันธ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤตภัค   แสนเสาร์
2. เด็กชายชูติวัฒน์  แสงไชย
 
1. นายฐิติพันธ์   สาวิกันย์
2. นายนคร  จันทร์สอน
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติทัต  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายธีรธาดา  คำมาโฮม
3. เด็กหญิงศีรินภา  คำประเสริฐ
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ละเลิศ
2. เด็กชายจินตวัฒน์  จันทร์โสภา
3. เด็กชายนันทพงษ์  หวังลาภ
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปราณวรรณ  สดชื่น
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์จันทา
3. เด็กชายศักดิ์พล  วงคำเหลา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ธิษาชัย
2. นางสายทอง  กัญญาพันธ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชุม 1. เด็กชายกฤตชญ์  คำอุด
2. เด็กชายธนากร  สายลาด
3. เด็กชายธีรศักดิ์  วงธนู
 
1. นายปรีชา  กรีเมฆ
2. นายพงษ์ศิริ  อ่อนอัฐ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายชลตชา  แสนหยุด
2. เด็กชายภัทรดล  เดชมุงคุล
3. เด็กชายศรายุทธ  หมื่นแสง
 
1. นายฉลองรัตน์  จำปาจูม
2. นายนิมิตร  ภิญโญ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงปานประดับ  พูลเจริญ
2. เด็กชายพงศธร  อนุสุริยา
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุทธิบุตร
 
1. นายยงยุทธ  ใจแก้ว
2. นายบุญมี  แม่นธนู
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉันไชย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหาเวช
3. เด็กหญิงทิพยุภา  เครือแก้้ว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีจันดา
5. เด็กหญิงปานทิพย์  ดวงน้อย
6. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์นามเถาว์
 
1. นางวาสนา  วรรณแสง
2. นางเข็มมา  เหล็กเพชร
3. นางไขนภา  วิลาวัลย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงจิรัญชา  วังชัย
2. เด็กหญิงนันทิยา  แสงบุตร
3. เด็กชายบูชิต  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงรถจนา  สร้อยผาบ
5. เด็กหญิงสาริกา  คำประเสริฐ
6. เด็กหญิงเปียญาดา  คงสีลา
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
3. นายชาติชาย  ไชยรัตน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัชชา  สารวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทบง่อม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อันโย
 
1. นางนงคราญ  แก้ววงษา
2. นางประกอบศรี  สิงหาศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลีลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แก่นอาษา
3. เด็กหญิงวิยะดา  วงษ์ลา
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายธนบัตร  นวพันธ์
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  ชินโชติ
3. เด็กชายอาทิตย์จรัญ  ศรีบัว
 
1. นายนายสมโชติ  แสงเทศ
2. นายกุลชาติ  กุลสุวรรณ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. นางสาวกรวิกา  ลาภา
2. นางสาวชฎาพร  โลมากาล
3. นางสาวชมาพร  ลาภา
 
1. นางกิ๊มเฮี๊ยะ  ผุยพรหม
2. นางวรรณภา  สุวรรณโท
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงชลลดา  ขันธวัช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หยุดชม
3. เด็กหญิงอรจิรา  อุทัยเพชร
 
1. นางสมหมาย  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางสตรีรัตน์  ใจแก้ว
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปิ่นทุมมา
2. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทุมา
3. เด็กหญิงอังสนา  จันทมงคล
 
1. นางฉลวย  แก้วพรหม
2. นางสินี  ศรีทองธรรม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 1. เด็กหญิงณัฐพร   งามศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  สินธุประสิทธิ์
3. เด็กชายวิทยา  โคตรอาษา
 
1. นางปิยวรรณ  พาหาทรัพย์อนันต์
2. นางสาวจรัสศรี  สุวรรณะ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  วิลุน
2. เด็กชายพิพัฒน์  นามอ่อนสา
3. เด็กหญิงมุทิตา  ศิวกุล
 
1. นางฉลวย  แก้วพรหม
2. นางพัชณีย์  แสวงดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงบุษบา  สิงห์แจ่ม
2. เด็กหญิงอรัญญา   ทวีพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจพร   คำมาเนตร
 
1. นางวนิดา  มะลิลา
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  สมงาม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  อารีเหลือ
2. เด็กหญิงสุบุญตา  วงศ์มาเกษ
3. เด็กหญิงอทิตยา  สมอาจ
 
1. นางสมหมาย  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางทิพาพร  ประสงค์แสนสุข
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงรุ้งวิภา  คำบุญมา
3. เด็กหญิงศุภนัฐ  ดวงสิน
 
1. นางสมรักษ์  อินทรเทศ
2. นางพัฒราวดี  สุพรรณ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ภูมิพิพัฒน์
2. เด็กหญิงชลยรัตน์  โลมากาล
3. เด็กหญิงอรทัย  บานแย้ม
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะชาลี
2. นางศิริลักษณ์  สุโกพันธ์
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  สารบุญมา
2. เด็กหญิงชลดา  กลมเกลียว
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  การเรือง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ตรีรักษา
2. นางสาวราตรี  คงมาก
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   พลภัย
3. เด็กหญิงโสภิตนภา    บัวเงิน
 
1. นางมยุรา   จันทร์ตรี
2. นางสว่างจิตร  ชีวภัทร
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิศมัย  ทังโส
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คณาญาติ
 
1. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
2. นางสาวศุภธิดา  พุฒพันธ์
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงอริชา  ชนะวงศ์
 
1. นางอริสา  อ่อนตาม
2. นางสาวณัฐพร  กอแก้ว
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายจรัล  มีศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุตาวงษ์
 
1. นางจริยาพร  กมลฤกษ์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มิ่งไชย
 
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายสุนันต์  เดชแสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก่นแก้ว
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กชายคงวุฒิ  บุญเพ็ง
 
1. นางฉัตรอมร  ภูทอง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายภูชิตชัย  บันบุบผา
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้วสาร
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายกิตติทัต  หงษ์มณี
2. เด็กชายขันติพงษ์  อนุชาติ
3. เด็กชายธงชัย  แสนสิงห์
4. เด็กชายปลัม  แก้วทาสี
5. เด็กชายพรชัย  บุญพงษา
6. เด็กชายพีรวัต  จารุการ
7. เด็กชายสรรพสิทธิ์  ประแสนพันธ์
 
1. นางวิลาวัลย์  พงศ์พัฒนะเดชา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายศราวุธ  มิ่งขวัญ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้วสาร
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายทดแทน  ศิริกุล
 
1. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายธีระมงคล  ฑีฆาวงศ์
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงชนาธิป  มวลสุข
 
1. นางธนัชนันท์  ศรีธัญรัตน์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. นายพีระพล  ไตรภูมิ
 
1. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กหญิงอริสา  ลุนดี
 
1. นางกรรณิการ์  หิตะรักษ์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงปลิตา  อินทะนา
 
1. นางสาวกมลชนก  ประสงค์เสียง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายมีนา  ปานแก้ว
 
1. นางนงรักษ์  จันทร์หอม
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกนาคำ 1. เด็กชายกฤษดา  เสาประกิต
 
1. นางกอปรพร  คำศรีสุข
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ่งผาย
 
1. นางวิลาวัลย์  พงศ์พัฒนะเดชา
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายวรวุฒิ  ยามประโคน
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  ภิญโญ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางนัยนา  มาลาสุข
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายอานนท์  ฮอแพทอง
 
1. นางดวงจันทร์  อภิรัตน์มนตรี
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงประวิดา  ชาจันที
2. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณา
 
1. นางสาวปุณยนุช   ภูธาคุณานนต์
2. นางสาวเกษราพร  สำราญ
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวาสนา  พรมมา
2. เด็กชายอดิศร  สมพงษ์
3. เด็กชายไผ่ทอง  ด้วงทอง
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายปรมินทร์  กิกาใล
2. เด็กชายพงศธร  มูลนา
3. เด็กชายอภิรักษ์  หาทรัพย์
 
1. นายฉลองรัตน์  จำปาจูม
2. นายพิเชษฐ์  ยืนยง
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรเชชย์  สัตตารัมย์
2. เด็กชายรัชภูมิ  ครองอินทร์
3. เด็กชายวัฒนา  ภาระคุณ
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยวงศ์
2. นางมาลัย  พื้นอินทร์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายทิวานนท์  สารทอง
2. เด็กชายสันติสุข  มวลสุข
3. เด็กชายสุรชัย  ดำพะธิก
 
1. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางสาวปริศนา  สุบุญ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายชัยยุทธ  ตรงคำนึง
2. เด็กชายธนกฤต  จันครา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส  สุขเต็มดี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสราวุฒิ  โสดากุล
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นายอธิปัตย์  สายสุด
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายชัยณรงค์  นารี
2. เด็กชายเสกสรร  กุลบุตรดี
 
1. นางพิมพร  วิวาสุข
2. นางอัจฉราวรรณ  สมคะเณย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายคธาวุธ  แดนสันเทียะ
2. เด็กชายจรัมพร  สิทธิษา
3. เด็กชายชัยมงคล  ทาธิษา
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางสาวฑิฆัมพร  ภิญโญ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายทินโชติ  น้ำนิล
2. เด็กชายสถาพร  สีหะวงศ์
3. เด็กชายสุรภัทร  จริงประโคน
 
1. นางเมตตา  ไชยกุล
2. นายพลวัชร์  สุทธิบุตร
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายปภาวิน  นนทไสย
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายเอกราช  วงศ์พุทธะ
 
1. นางสุวิมล  สำเภา
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายธีรเดช  ดีโลนงาม
 
1. นายสราวุฒิ  ภิญญศักดิ์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายชฎานนท์  มีศรี
 
1. นายสราวุฒิ  ภิญญศักดิ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษาทุม
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เศรษฐีสุข
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายภัทรชัย  กายแก้ว
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษาทุม
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกุลธวัช  ขำคม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ส่องสีโรจน์
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ธะประวัติ
4. เด็กชายชลภูมิ  เทพาคำ
5. เด็กชายชโยดม  ใจบุญสวัสดิ์
6. เด็กชายณฐกร  พานิชกุล
7. เด็กหญิงณัฐริยา  วงษ์ตา
8. เด็กชายธนภูมิ  สุรพัฒน์
9. เด็กชายธรรมวิทย์  บัวภา
10. เด็กหญิงธัญรดา  วิลามาศ
11. เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง
12. เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์
13. เด็กชายปภาวิน  นนทไสย
14. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ดีเมืองปัก
15. เด็กหญิงพนิตธิดา  โยธิน
16. เด็กหญิงพิมพ์หทัย  บุญนำ
17. เด็กชายภัทรชัย  กายแก้ว
18. เด็กชายภัทรนันท์  เที่ยงโงก
19. เด็กหญิงมนีน่า  บุญมาวัด
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ศรี
21. เด็กหญิงวิชยา  วัฒนดิลก
22. เด็กหญิงวิภากมล  สุวรรณกูฏ
23. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศรี
24. เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี
25. เด็กหญิงสุวภัทร  อริกุล
26. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญชู
27. เด็กหญิงอติกานต์  จำปาแพง
28. เด็กชายเจตนิพัฒน์  พิมพ์ประจิตร์
29. เด็กชายเชษฐวุฒิ  นิลจำรัส
30. เด็กหญิงเปรมสินี  สิงห์แจ่ม
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
2. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สังกะเพศ
4. นางนราพร  วัฒนดิลก