หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2557   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   3 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องศูนย์การเรียนรู้ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์การเรียนรู้ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองสำราญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองสำราญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองสำราญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
6 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-16.30
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-16.30
29 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
30 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
31 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีหน้าหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
32 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีหน้าหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
33 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
34 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 1 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนประสงค์ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ บริเวณสวนป่า 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารอำนวยการ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารอนุบาล 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]