หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2557   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   3 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
7 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
8 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
9 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีหน้าหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
6 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีหน้าหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ บริเวณสวนป่า 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารอำนวยการ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารอนุบาล 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]