หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิญญู เชื้อดีโรงเรียนบ้านอุดมสุขประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์โรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายกร ตรีราชโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ กุลโทโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
5. นายเทวัญ ประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุขกรรมการ
7. นายรชต บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วรรณดัดโรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นายชาติกิตติ ชินาภาษโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ บุญเจือโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศุภษร หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
7. นายประดิษฐ์ อุปถัมภ์โรงเรียนสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นายศราวุธ ชินโคตรพงษ์โรงเรียนคำครั่งกรรมการ
9. นายภากร จันทร์มาโรงเรียนแขมเจริญกรรมการ
10. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นายชาติกิตติ ชินาภาษโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศุภษร หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ บุญเจือโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
7. นายประดิษฐ์ อุปถัมภ์โรงเรียนสุขสมบูรณ์กรรมการ
8. นายศราวุธ ชินโคตรพงษ์โรงเรียนคำครั่งกรรมการ
9. นายภากร จันทร์มาโรงเรียนแขมเจริญกรรมการ
10. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายประมอน ไทยกุลโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
5. นายวาที สีดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายวัชระ ถาวรโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
8. นายอมร มากดีโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
9. นายรักพงษ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางบุษบงค์ บุญศรีโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
11. นางสาวบุณยอร คุณทนโรงเรียน ผอบ ณ นคร 2กรรมการ
12. นายภัทราวุธ คนหาญโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายประมอน ไทยกุลโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
5. นายวาที สีดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายวัชระ ถาวรโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
8. นายอมร มากดีโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
9. นายรักพงษ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางบุษบงค์ บุญศรีโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
11. นางสาวบุณยอร คุณทนโรงเรียน ผอบ ณ นคร 2กรรมการ
12. นายภัทราวุธ คนหาญโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายแสวง เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ลาพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นายเขมทัต ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านดงกระชูกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (น้ำขุ่น)กรรมการ
5. นายนพพล ขันตีโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อักษรกลางโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
3. นางสาวนุพร ผิวผ่องโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
4. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางพิชานันท์ สมดีโรงเรียนบ้านคำสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย มาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าโมงประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย นันโทโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการ
3. นางสาวอรญา นิชรัตน์โรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
4. นางนัตติยา วิจิตรตระการสมโรงเรียนบ้านนาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวบุญยาภัทร วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อุติลาโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุโรงเรียนบ้านแก้งขอกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ พาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นางปานทิพย์ ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแต้ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรุณี เกษมสุขโรงเรียนบ้านหนองแสง ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ชินโคตรโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางกัลยานาฎ จารักษ์โรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
4. นางสาวพัชนีย์ คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ศรีฉลวยโรงเรียนบ้านโนนสนาม กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
3. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดี กรรมการ
4. นายพิพิธธน สุคันธรัตน์โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
3. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นายพิพิธธน สุคันธรัตน์โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
3. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นายพิพิธธน สุคันธรัตน์โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายเมธี มะหัดโรงเรียนชุมชนบ้าหนองยาวกรรมการ
3. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
4. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายเมธี มะหัดโรงเรียนชุมชนบ้าหนองยาวกรรมการ
3. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
4. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายเมธี มะหัดโรงเรียนชุมชนบ้าหนองยาวกรรมการ
3. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
4. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นายสรณะ นิชรัตน์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่นโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นายสรณะ นิชรัตน์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่นโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีรพงษ์ ดำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางตรีรินทร์ ธรภิรมย์อังกูรโรงเรียนชุมชนบ้าหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ ดำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางตรีรินทร์ ธรภิรมย์อังกูรโรงเรียนชุมชนบ้าหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ดำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
4. นางตรีรินทร์ ธรภิรมย์อังกูรโรงเรียนชุมชนบ้าหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นายสรณะ นิชรัตน์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีวิทยากรรมการ
5. นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่นโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
3. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
3. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอำพร ืทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
3. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
5. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำข่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุพะนานัยโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ วงศ์สูงโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
3. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสนองชัย แสนสีดาโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสนองชัย แสนสีดาโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสนองชัย แสนสีดาโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสนองชัย แสนสีดาโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
3. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางบุญเย็น มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร สายสมบัติโรงเรียนบ้านหนองถาวรประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ศรีโคตรโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา หะโตโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการ
5. นางอรทัย พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางบุญเย็น มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร สายสมบัติโรงเรียนบ้านหนองถาวรประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา หะโตโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางบุญเย็น มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสนประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางบุญเย็น มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพร สายสมบัติโรงเรียนบ้านหนองถาวรประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรีโคตรโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
5. นางสาวอนุธิดา หะโตโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ศาสตรวาหาโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
4. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพร สายสมบัติโรงเรียนาบ้านหนองถาวรประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา หะโตโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการ
5. นางศศิธร ศรีโคตรโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ศาสตรวาหาโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. พ.อ.อ.วรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
4. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเจริญ ศาสตรวาหาโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
4. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา พุ่มพฤกษาโรงเรียนบ้านแก้งขอประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชุลีพร เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
3. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
4. นายประชัน ตฤษณโชติโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายประกอบ ผายพิมพ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
6. นายพลวุฒิ ยะสาทโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเจริญ ศาสตรวาหาโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางฐาปะนวีย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
4. นายอรรถยา ตันสุขโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุชา พุ่มพฤกษาโรงเรียนบ้านแก้งขอประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชุลีพร เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
3. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
4. นายประชัน ตฤษณโชติโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายประกอบ ผายพิมพ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
6. นายพลวุฒิ ยะสาทโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุตรี เชื้อประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
4. นางสาวพรชนก สาระโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
5. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ แก่นการโรงเรียนบ้านห่องคำกรรมการ
7. นางบุญดา สายเสมาโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
8. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
9. นางบัวสอน แก้ววงษาโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
10. นางวิยะดา พลรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
11. นางฐิติยา ปทุมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอุตรี เชื้อประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
4. นางสาวพรชนก สาระโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
5. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ แก่นการโรงเรียนบ้านห่องคำกรรมการ
7. นางบุญดา สายเสมาโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
8. นางวิยะดา พลรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
10. นางบัวสอน แก้ววงษาโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
11. นางฐิติยา ปทุมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทะเลอ่อนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทะเลอ่อนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
9. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทะเลอ่อนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทะเลอ่อนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
6. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
9. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญศร จูมลีโรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย มาลาพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางจิฬาพร สินสิมหาโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
5. นางสุภาณี สิงห์ธีย์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
6. นางพิสมัย พลศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
7. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
8. นายประเทือง บุตตะโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
9. นายอรุณ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
10. นางฉวีวรรณ ม่วงหวานสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
11. นางธีราภรณ์ อรจันทร์สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ ประทุมมาโรงเรียนบ้านห่องเตยประธานกรรมการ
2. นายอรุณ บุญวรรณโรงเรียนบ้านยางใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายเพียร บุดดาโจมผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
4. นายประพันธ์ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
5. นางบังอร หลวงพินิจโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
6. นายเคน สุนาโรงเรียนบ้านโนนหุ่งกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ ผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
8. นายสุพงศ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
9. นายบัลชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
10. นายสุรินทร์ อินทะวงค์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
11. นางพิชรัตน์ บุญสุขสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
12. นางวิภาสร สุทธวีสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
13. นายสำราญ หลวงพินิจโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
14. นายคณิต เชื้อประทุมโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์โรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ทับทิมหินโรงเรียนเวตวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสกลไกร ใจภพผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
4. นายจำนง วงศ์คำสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นายประเสริฐศิลป์ ปราบพลโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายเทียนชัย แก่นการโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
7. นายธนากร คุณานิธิธรโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
8. นางอุตรี เชื้อประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
9. นายอเนกพงศ์ โกทาสพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
10. นายภัทรภณ มนัสโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางธิดา วิสาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางกรกานต์ ฐานเจริญโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
3. นางพรณิชา สิงห์เสนโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางรินดา หอมสินธ์โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
5. นางธนา สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนจิก (เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านดงกระชูกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ หล่าจันดีโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานกรรมการ
4. นางเทพทอง ธรรมศิลาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
5. นางรจนา นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัตร ศรีโชติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทาโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นายรัตนะพงษ์ แก้วลีโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
6. นายภัทร์ธีนันท์ ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
8. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
9. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
11. นายเอกภพ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
12. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
13. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
14. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
15. นายอิทธิพล เป็นมงคลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
16. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
17. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมร คำสุขโรงเรียนบ้านหนองทัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี คณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
3. นางสาวนภาพร คณะพันธ์โรงเรียนบ้านยางกลางกรรมการ
4. นายอดิชาติ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุขกรรมการ
5. นางหทัยภัค วงษาโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายสทุธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
2. นายแสวง เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายณัทพงศ์ แก้วลีโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
4. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุขกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ แสงทองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นายอัครวรรต เทือกเถาว์โรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุพรรณโรงเรียนเจริญศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ เพ็ญพิมพ์โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นายณัฐกานท์ ชูผลโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นายณรณัฐ ผิวทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้วกรรมการ
5. นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นายภูมรินทร์ ศรไชยโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ธุรีโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา จันทร์วัฒนากูลโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
3. นางมัลลิกา คำภาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสมาน บุญชาติโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายจิรกิตต์ นะทีโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
6. นางสาวจารุณี อ่อนละมุนโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัวจันทร์ พาอาจโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาสา ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายธีระ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายสิริชัย ศรีลาเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอมรัส อรรคบุตรโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสมภาร นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นางอรวรรณ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านป่าสนกรรมการ
5. นางสาวนุพร ผิวผ่องโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
6. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต จันทะมุดโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ ปริหาโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
3. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ ณรงค์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ลาพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ใกล้ฝนโรงเรียนบ้านประหูตประธานกรรมการ
2. นางณัฐกฤตา จรรยากรณ์โรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
3. นายพิทยา กิจไพบูลย์ชัยโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นางจัสรินทร์ บุญทรงโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นายกษิดิษ วิบูลกิจธนกรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พันธโคตรโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกยประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดอกดวงโรงเรียนบ้านประหูตกรรมการ
3. นายภูมินทร์ สังวาลย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
4. นายธนยศ สมศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นางนิธิวดี โนทะยะโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
6. นายธงชัย อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านดงกระชูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัตร ศรีโชติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันนาโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นายรัตนะพงษ์ แก้วลีโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
6. นายภัทร์ธีนันท์ ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
8. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
9. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
11. นายเอกภพ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
12. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
13. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
14. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
15. นายอิทธิพล เป็นมงคลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
16. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
17. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัตร ศรีโชติโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันนาโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นายรัตนะพงษ์ แก้วลีโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
6. นายภัทร์ธีนันท์ ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
8. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
9. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโมกรรมการ
11. นายเอกภพ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
12. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
13. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
14. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
15. นายอิทธิพล เป็นมงคลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
16. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
17. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกธีรนันท์ พูนพินโรงเรียนบ้านแมดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เกสรโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปรีชาชาญ นาราชโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการ
5. นายธีวินท์ มณีภาคโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นายปัญญา ชินโชตโรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม)กรรมการ
7. นายบัลชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายไตรวุฒิ พลรักษาโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
3. นายเอกภพ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มะยมโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
6. นายเกรียงไกร อรุณเรืองโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอเมรุจน์ ชาญไชยโรงเรียนบ้านขอนแป้นประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
3. นางนาถฤดี ปราบพลโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางดาวเรือง สุพรหมโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการ
5. นางราตรี บุญแสนโรงเรียนบ้านโนนกาเร็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ใกล้ฝนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลากานต์ แสงทองโรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีวรรณะโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นายสมพร ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายสฤษยศ พรมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นางธนพร สัมมาวงศ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ กุลสะโกโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นายเปลี่ยน กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ พะลันโรงเรียนบ้านเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทองปาน สารวันโรงเรียนบ้านดอนยาวประธานกรรมการ
2. นายรังสันต์ ไชยรสโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
3. นายประเทือง สุภาพโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายธงกร ประธานโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไลโรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญถิ่น พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ทารักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางนภาวรรณ หมูนสิงห์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ บุญวรรณโรงเรียนบ้านยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายกรรณ์ ภูธรรมมาโรงเรียนบ้านโนนสูง (บุณฑริก)กรรมการ
4. นายถนอมพล บานฤทัยโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
5. นางมุกดา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรา โชติกเสถียรโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
3. นางโศภิฐษ์ตรา แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาโดมกรรมการ
4. นายพรชัย เกตุทองดีโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
5. นางรัตนพร รุกขะวันโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริยา ป้องโล่โรงเรียนบ้านเปือยประธานกรรมการ
2. นางพงษ์พิธ แสนมีมาโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
3. นางเพ็ญพร นามวงษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
4. นางสิริกร พรมคุณาธรโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
5. นางบุษบา ชุมทอกโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไพรสันต์ คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเลียงประธานกรรมการ
2. นางภชพร ทาราศรีโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
3. นางรุ่งระวี เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายอติชาต ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
5. นางวรางคณา ส่งเสริมโรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมาน วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านเตยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
3. นายประพันธ์ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
4. นายวัชรพล หนูเปียโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
5. นายวิทยา จันทาโรงเรียนบ้านดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิผล ยั่วจิตรโรงเรียนบ้านหนองอ้มประธานกรรมการ
2. นางโฉมมณี โลบุญโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
3. นางวรรณี แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคณากร พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายศรีนวล สายเมฆโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางเอมอร นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ ทองผุยโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นายประสพ ปราบพาลาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วลัยศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางชิชญา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
3. นางสาวพรธิมา กันภัยโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
4. นางอ้อมใจ ป้องญาติโรงเรียนบ้านคำครั่งกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางโกษีย์ วงศ์สุธาโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จำปาแดงโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการ
3. นางปราณี เสนานนท์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ สุขใจโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นางมณี เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสายสมร เคหารมย์โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา แตงอยู่โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ บุตรไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางสุจิตรา ทิพย์สุขโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ พนาลีโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พุฒิพิมพ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
4. นางจินตนา จินพละโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
5. นางประทุมวัน มุธุสิทธิ์โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนขามประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศรีระอุดมโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการ
3. นางนิตยา อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านดงกระชูกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ จำศรีโรงเรียนบ้านแก้งยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุธาลินี คำสุขโรงเรียนบ้านยางกลางประธานกรรมการ
2. นางบุญชู บุญหนุนโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
3. นางสาวพัชรกันย์ โคตรพันธ์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวนงนภัส ธานีโรงเรียนบ้านเก่ากลางกรรมการ
5. นางสุกัญญา อาจเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไร อารีโรงเรียนพิชัยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุรัจฉทา รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
3. นางจิตรลดา ศรีงามโรงเรียนบ้านโนนจิก (บุณฑริก)กรรมการ
4. นางสุนทรี ลดาดกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางนิลวรรณ มงคลชัยโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธันยนันท์ สายกันดกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางดวงเนตร สีดาโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นางอรอุมา ไวยวรรณ์โรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชลธิชา สายเนตรโรงเรียนบ้านดงกระชูประธานกรรมการ
2. นางสุภิสรา พรมพิสัยโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางวริศรา จารุแพทย์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวารุณี โสมรักษ์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสำนวน วรรัตน์โรงเรียนบ้านคำสำราญประธานกรรมการ
2. นางวาสนา รักษ์แก้วโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นางละออง ไวโสภาโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมกรรมการ
4. นางอุษณีย์ ยิ่งใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางตรีกานต์ สุรมิตรโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางตรีกานต์ สุรมิตรโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางอริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
3. นางอังคณา พลมนตรีโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางอริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
3. นางอังคณา พลมนตรีโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางใจแก้ว ประทุมมาโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางอริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
3. นางอังคณา พลมนตรีโรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิรักษ์ ศรีโชติโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชุมพล วงศ์สุธาโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางศศิรักษ์ ศรีโชติโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิรักษ์ ศรีโชติโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศศิรักษ์ ศรีโชติโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศศิรักษ์ ศรีโชติโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศศิรักษ์ ศรีโชติโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ ชัฎขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอง ทาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านอุดมชาติประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรอง ทาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านอุดมชาติประธานกรรมการ
2. นางหนูอาจ ขิงรัมย์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ลาภมูลโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ลาภมูลโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลิสรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลิสรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลิสรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฎฐชัย กุระโทโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลิสรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ลาภมูลโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พรโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ลาภมูลโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเอมอร นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุญราศรีโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเอมอร นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุญราศรีโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเอมอร นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีพิไล หน่อท้าวโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุญราศรีโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน เห็มภิระโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ นาคขวัญโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางจันที ศรีวิจัยโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน เห็มภิระโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ นาคขวัญโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางจันที ศรีวิจัยโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
5. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
6. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นายไพรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]