หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 46 31 67.39% 13 28.26% 2 4.35% 0 0% 46
2 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 31 23 74.19% 6 19.35% 2 6.45% 0 0% 31
3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 27 21 77.78% 2 7.41% 2 7.41% 2 7.41% 27
4 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 26 19 73.08% 2 7.69% 2 7.69% 3 11.54% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 32 18 56.25% 9 28.13% 2 6.25% 3 9.38% 32
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 21 17 80.95% 3 14.29% 0 0% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนบ้านโนนขาม 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 21 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 28 15 53.57% 9 32.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนบ้านตาโอง 25 15 60% 8 32% 2 8% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านบัวงาม 25 15 60% 8 32% 0 0% 2 8% 25
12 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 26 14 53.85% 8 30.77% 2 7.69% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
17 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 21 13 61.9% 2 9.52% 4 19.05% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 20 12 60% 7 35% 0 0% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
22 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านโซง 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านโสกแสง 15 12 80% 0 0% 3 20% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
26 โรงเรียนบ้านบก 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนเมืองเดช 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 27 10 37.04% 12 44.44% 3 11.11% 2 7.41% 27
30 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
31 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 17 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
33 โรงเรียนบ้านหนองสนม 17 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
34 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
36 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านกลาง 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 18 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 16 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านโนนยาง 17 9 52.94% 2 11.76% 2 11.76% 4 23.53% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนบ้านกวางดีด 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 17 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 21 8 38.1% 6 28.57% 5 23.81% 2 9.52% 21
47 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 18 8 47.06% 5 29.41% 0 0% 4 23.53% 17
48 โรงเรียนบ้านหนองแปก 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
49 โรงเรียนน้ำยืน 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
50 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านป่าสน 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 18 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
53 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
62 โรงเรียนบ้านดงเมย 15 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
63 โรงเรียนบ้านตายอย 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
64 โรงเรียนบ้านซำงู 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านแก้ง 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
66 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนบ้านนานวล 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนบ้านดงกระชู 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านแสนสุข 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านคอแลน 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
73 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านตบหู 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
77 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
78 โรงเรียนบ้านหนองดุม 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
79 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านไฮตาก 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
81 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 12 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านหมากมาย 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านซำหวาย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนประชาสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านนาห่อม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านหนองกบ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
94 โรงเรียนบ้านหนองโด 12 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
95 โรงเรียนบ้านคำบอน 13 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
96 โรงเรียนบ้านนากระแซง 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านโนนบก 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
100 โรงเรียนบ้านคำอุดม 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านยาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนอุดมสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านตาโม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนเวตวันวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโพนดวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านเตย 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
126 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
141 โรงเรียนบ้านเปือย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
151 โรงเรียนบ้านค้อ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
152 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านจันลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านดอนโจด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านป่าตาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองแปน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนเจริญศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 15 1 6.67% 5 33.33% 8 53.33% 1 6.67% 15
169 โรงเรียนบ้านนาส่วง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
170 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
171 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
172 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
173 โรงเรียนบ้านทับไฮ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านดวน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
178 โรงเรียนบ้านแมด 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
179 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
195 โรงเรียนบ้านป่าโมง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
197 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านห่องปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
208 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
209 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
210 โรงเรียนบ้านคำบาก 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
211 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
212 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
213 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
214 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านประหูต 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
225 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
226 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านนาแคน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านห่องคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
234 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
235 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
236 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
237 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]