หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 13 25 20
2 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 12 27 21
3 009 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 21 44 32
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 18 42 29
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 21 73 38
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 17 39 30
7 012 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0
8 013 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 2 2
9 015 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 4 5 4
10 014 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 3 10 6
11 022 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 15 54 30
12 020 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 26 59 44
13 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 0 0 0
14 023 โรงเรียนน้ำยืน 14 28 20
15 026 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ 0 0 0
17 028 โรงเรียนบ้านกลาง 17 46 30
18 029 โรงเรียนบ้านกวางดีด 11 21 15
19 031 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 15 25 20
20 030 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 6 9 7
21 032 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 7 7
22 042 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 7 12 10
23 043 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 27 53 33
24 046 โรงเรียนบ้านคอแลน 10 25 14
25 049 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 21 10
26 048 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 3 6 5
27 050 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 16 28 23
28 051 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 7 13 10
29 052 โรงเรียนบ้านคำบอน 13 26 18
30 053 โรงเรียนบ้านคำบาก 5 6 6
31 054 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 10 5
32 055 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 6 10 8
33 056 โรงเรียนบ้านคำอุดม 9 16 12
34 057 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 7 14 9
35 047 โรงเรียนบ้านค้อ 5 13 8
36 063 โรงเรียนบ้านจันลา 2 6 4
37 065 โรงเรียนบ้านซำงู 12 21 17
38 066 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 18 47 27
39 067 โรงเรียนบ้านซำหวาย 6 9 7
40 069 โรงเรียนบ้านดงกระชู 10 24 16
41 070 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 6 10 8
42 071 โรงเรียนบ้านดงเมย 15 26 22
43 072 โรงเรียนบ้านดวน 5 13 7
44 073 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 12 26 21
45 074 โรงเรียนบ้านดอนงัว 0 0 0
46 076 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 2 4 3
47 077 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 2 1
48 079 โรงเรียนบ้านดอนยาว 5 8 7
49 075 โรงเรียนบ้านดอนโจด 2 6 4
50 078 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 0 0 0
51 080 โรงเรียนบ้านตบหู 11 39 19
52 083 โรงเรียนบ้านตายอย 14 36 26
53 081 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 3 7 5
54 082 โรงเรียนบ้านตาโม 5 11 10
55 084 โรงเรียนบ้านตาโอง 25 67 44
56 085 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 2 1
57 087 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 11 20 13
58 088 โรงเรียนบ้านทับไฮ 5 7 5
59 093 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2 4 3
60 092 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 8 16 13
61 094 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 5 9 7
62 095 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 18 45 31
63 089 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 17 32 24
64 091 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 7 12 9
65 090 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 3 9 6
66 096 โรงเรียนบ้านนากระแซง 7 52 18
67 101 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 14 29 21
68 102 โรงเรียนบ้านนานวล 11 22 19
69 103 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1 3 2
70 105 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 2 2 2
71 107 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 6 12 8
72 106 โรงเรียนบ้านนาส่วง 6 12 11
73 109 โรงเรียนบ้านนาห่อม 6 21 12
74 108 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 3 11 5
75 110 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 27 17
76 099 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 21 43 32
77 104 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 3 1
78 097 โรงเรียนบ้านนาแก 0 0 0
79 098 โรงเรียนบ้านนาแคน 1 1 1
80 100 โรงเรียนบ้านนาโดม 0 0 0
81 112 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 15 29 23
82 111 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 1 3 2
83 153 โรงเรียนบ้านบก 15 34 20
84 154 โรงเรียนบ้านบัวงาม 25 61 41
85 156 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 1
86 155 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 2 9 4
87 157 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 5 10 8
88 158 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 5 8 7
89 161 โรงเรียนบ้านประหูต 3 5 5
90 162 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 21 40 30
91 164 โรงเรียนบ้านป่าตาว 2 6 4
92 166 โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 2 1
93 169 โรงเรียนบ้านป่าสน 9 29 14
94 170 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 7 2
95 165 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 3 8 4
96 163 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 5 7 6
97 167 โรงเรียนบ้านป่าโมง 2 8 2
98 168 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 2 5 3
99 173 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 13 36 24
100 181 โรงเรียนบ้านม่วง 1 2 1
101 182 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 27 60 37
102 183 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0
103 188 โรงเรียนบ้านยาง 6 14 11
104 186 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 4 4
105 187 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 12 34 19
106 189 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0
107 190 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 1 3 2
108 191 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 7 9 9
109 192 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 2 4 3
110 193 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 2 7 3
111 194 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 5 13 8
112 195 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 0 0 0
113 196 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 6 13 11
114 197 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 5 3
115 198 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 6 5
116 203 โรงเรียนบ้านหนองกบ 10 32 18
117 204 โรงเรียนบ้านหนองขอน 0 0 0
118 205 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 2 4 2
119 207 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 2 1
120 206 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 1 2 2
121 209 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 17 43 30
122 210 โรงเรียนบ้านหนองดุม 10 23 15
123 213 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 0 0 0
124 214 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 4 42 4
125 216 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0
126 215 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 1 2 1
127 218 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 3 2
128 219 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 1 1 1
129 217 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 3 2
130 222 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 16 43 30
131 224 โรงเรียนบ้านหนองยู 0 0 0
132 226 โรงเรียนบ้านหนองสนม 17 31 26
133 225 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 12 34 22
134 227 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
135 230 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 2 3 2
136 231 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 8 45 15
137 233 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 32 61 46
138 208 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 26 60 42
139 270 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 9 6
140 223 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 6 30 14
141 212 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 3 9 6
142 220 โรงเรียนบ้านหนองแปก 15 34 24
143 221 โรงเรียนบ้านหนองแปน 2 3 2
144 229 โรงเรียนบ้านหนองแสง 17 24 23
145 228 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 82 16
146 211 โรงเรียนบ้านหนองโด 12 35 14
147 234 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
148 236 โรงเรียนบ้านหมากมาย 12 25 17
149 237 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 4 15 5
150 235 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 1 3 2
151 238 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 5 13 10
152 249 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 8 15 12
153 250 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 5 9 8
154 246 โรงเรียนบ้านห่องคำ 1 1 1
155 248 โรงเรียนบ้านห่องปอ 1 3 2
156 247 โรงเรียนบ้านห่องเตย 0 0 0
157 240 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 3 9 6
158 241 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 11 10
159 242 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 2 3 3
160 243 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 2 2
161 244 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 2 6 3
162 245 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 5 7 7
163 239 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 1 1
164 251 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 0 0 0
165 252 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 6 22 10
166 033 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 2 5 4
167 034 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 5 16 9
168 086 โรงเรียนบ้านเตย 10 16 14
169 159 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 21 59 36
170 171 โรงเรียนบ้านเปือย 5 10 7
171 184 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 21 37 28
172 199 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 4 15 6
173 037 โรงเรียนบ้านแก้ง 16 30 23
174 035 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 3 8 6
175 036 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0
176 039 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 5 11 9
177 040 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 15 38 28
178 041 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 4 8 6
179 038 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 0 0 0
180 045 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 16 47 30
181 044 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 3 4 4
182 172 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 4 13 8
183 185 โรงเรียนบ้านแมด 6 17 9
184 200 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 6 12 8
185 201 โรงเรียนบ้านแสนสุข 10 33 18
186 058 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 7 26 15
187 060 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 46 99 74
188 059 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 28 59 42
189 062 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 12 28 19
190 064 โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 2 1
191 068 โรงเรียนบ้านโซง 14 20 18
192 152 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
193 113 โรงเรียนบ้านโนนกอย 0 0 0
194 115 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 2 2
195 114 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 14 34 23
196 117 โรงเรียนบ้านโนนขาม 20 45 31
197 121 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 5 13 10
198 120 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 8 41 19
199 119 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 20 39 29
200 123 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0
201 125 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 6 4
202 124 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 9 48 21
203 126 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 0 0 0
204 127 โรงเรียนบ้านโนนบก 10 31 17
205 128 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 31 78 50
206 130 โรงเรียนบ้านโนนยาง 17 31 24
207 131 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 3 6 3
208 133 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 5 15 10
209 134 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 2 2 2
210 135 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 21 12
211 137 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 0
212 138 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 6 25 12
213 136 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 9 20 15
214 142 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 2 4 2
215 140 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 3 9 4
216 141 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 3 2
217 143 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 21 81 30
218 139 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0
219 144 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 8 17 10
220 145 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14 35 25
221 146 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 10 20 14
222 147 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 2 8 4
223 148 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 2 5 4
224 149 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 3 3 3
225 150 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 2 9 4
226 118 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 19 55 34
227 132 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 8 25 12
228 116 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 0 0 0
229 122 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 56 18
230 129 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 6 13 9
231 151 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 1 1
232 175 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 5 10 8
233 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 3 6 5
234 177 โรงเรียนบ้านโพนดวน 4 20 6
235 178 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 3 3
236 179 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 6 19 13
237 202 โรงเรียนบ้านโสกแสง 15 31 22
238 180 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 3 2
239 253 โรงเรียนบ้านไฮตาก 12 28 19
240 254 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 5 16 9
241 255 โรงเรียนประชาสามัคคี 6 13 8
242 257 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 1 2 2
243 258 โรงเรียนพิชัยศึกษา 0 0 0
244 260 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 11 5
245 266 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 12 47 26
246 268 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 16 31 24
247 267 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 9 21 15
248 271 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 18 97 43
249 021 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 14 23 18
250 273 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 11 29 20
251 277 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 6 14 11
252 278 โรงเรียนอุดมสามัคคี 5 13 10
253 004 โรงเรียนเจริญศึกษา 2 4 3
254 259 โรงเรียนเมืองเดช 12 24 19
255 263 โรงเรียนเวตวันวิทยา 6 17 7
256 025 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 9 6
257 256 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0
258 262 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 6 13 7
259 261 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 13 34 14
260 264 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 2 2 2
261 265 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 1 3 2
262 269 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 7 23 13
263 272 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 4 10 7
264 276 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0
265 274 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 0 0 0
266 275 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0
267 019 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 9 42 16
268 002 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 3 5 3
269 003 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0
270 018 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 2 4 3
271 016 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 0 0
272 017 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 1 2 1
รวม 1935 4855 3071
7926


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]