หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายณัฎฐพล จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางพชรภัทร จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวเลิศลักษณ์ เดชโยธิน ผู้อำนวยการการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
24 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
25 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
26 นางสาวสิริกร ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี คณะกรรมการกองเลขานุการ
27 นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
28 นางสายฝน สวัสดิ์วร ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
29 นางนงเยาว์ มีแยบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
30 นายทินกร บุญบรรลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
31 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
32 นางธันยาพชร พิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
33 นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
34 นางสาวปราณี สายสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) คณะกรรมการกองเลขานุการ
35 นางสาวภัทราพร สูงเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คณะกรรมการกองเลขานุการ
36 นายวันชนะ จำปาอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา คณะกรรมการกองเลขานุการ
37 นายฐปนนท์ จันทร์ชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ คณะกรรมการกองเลขานุการ
38 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
39 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
40 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
41 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
42 นางวรินรำไพ บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
43 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นางสาวสิริกร ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายเก่ง คมสันต์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นางไกรศรี โสภะถา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นายวีรศักดิ์ บุญต่อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายอุดร มาลา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นายรัฐพล สุพล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นายสอ้อน วรรณศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นายสำเนียง ผูกพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นางวรินรำไพ บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 พงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายลิขิต ผุยพรหม นักวิชการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นางกันตา เดชากุลตระกูล ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นายทวี ศิริชัย ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางวิภารัตน์ พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
71 นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
72 นางวริศรา จารุแพทย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
73 นางกนกพร บัวใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านซำงู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
74 นางปาณิศา กลิ่นสันเทียะ ครู โรงเรียนเมืองเดช คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
75 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
76 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายรณชัย สำเภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางสาวศิริพร ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปดอุ้ม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
83 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
84 นางอำพร สุทธัง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
85 นายชีวิน บุญถม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
86 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
87 นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
88 นายสุริยกานต์ จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนบ้านนาแคน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
89 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
90 นายธีระศักดิ์ ประทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
91 นายอานนท์ รูปแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
92 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
93 นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
94 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
95 ว่าที่ร.ต.กอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางดีด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
96 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
97 นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
98 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
99 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
100 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
101 พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
102 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
103 นายทวี ศิริชัย ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
104 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
105 นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
106 นางสายทอง เชื้อพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
107 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
108 นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
109 นางอำพา ประทุชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
110 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
111 5) นายวันชนะ จำปาอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
112 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
113 นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
114 นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
115 นายประสาน พิลาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
116 นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
117 นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
118 นางสาวจารุณี อ่อนละมุน ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
119 นายณรงค์ เขียวสด ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
120 ว่าที่ร้อยโทอมรัส อรรคบุตร ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
121 นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านตาโม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
122 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
123 นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
124 นางสาวศรีอำภา ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
125 นางทิพาวรรณ ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห่องเตย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
126 นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางชนัฏดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นายฤกษ์ชัย พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายสมพงษ์ ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวงาม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นายสุเทพ ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหลี่ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นายประเทือง บุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องเตย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายอรุณ บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายจำนง วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นางฉวีวรรณ ม่วงหวาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางธีราภรณ์ อรจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นายเอนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นางพิชรัตน์ บุญสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นางวิภาสร สุทธวี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นายลิขิต ผุยพรหม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางสาวชญาภา ตาแสง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
146 นายวานิช บุปผาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
147 นายชัชวาล สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำครั่ง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
148 นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
149 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
150 นางอัจฉริยา คูณคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
151 นายพนม โภคทรัพย์ ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
152 นายปัญญา วงษาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
153 นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
154 นางสุวิมล ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
155 นางสาววัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนขาม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
156 นางสาวกัญญมาศ ทับทิมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
157 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
158 นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
159 นายบัญชา รุกขะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน.ชุมชนบ้านโนนแดง คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
160 นางสายสมร เคหารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
161 นายชัยพรต วงศ์ละกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซง คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
162 นายจารึก โสมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
163 นายธวัชชัย พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
164 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
165 นางศศิธร กสินธุรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองเดช คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
166 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการการเงิน
167 นายณัฏฐพล จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
168 นางพวงผกา บุตรน้อย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
169 นางรสมาลี ลีลาศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
170 นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
171 นางนวลมณี พรมตา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
172 นางสาวน้ำอ้อย วิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน
173 นางเดือนฉาย ชูรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
174 นางพยอม เสาหิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
175 นางสาวอุไร สุอำไพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
176 นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
177 นางสาวบุศญารัตน์ ขันอ่อน ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
178 นางสาวขนิษฐา ขันอ่อน ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
179 นางสาวศรีนุช โสระเวช เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน
180 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
181 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
182 นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
183 นายเสน่ห์ บุญศรี นิติกร ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
184 นางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
185 นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
186 นายภณพัท คุณานิธิธร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
187 นางศศิธร ผิวพรรณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
188 นางมัลลิกา วงษาเคน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
189 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นิติกร ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
190 นายฐากร พรประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
191 นายทองใบ ลำเฟือย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
192 นางจิตรา แสวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
193 นางจินตนา กมุทชาติ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
194 นางสาวอัจฉรา ทองลือ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
195 นางรุจิรา ปทุมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
196 นายณรงค์พิเชธ บัวกอ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
197 นายธรรมนูญ ทองหนองบัว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
198 นายลิขิต ผุยพรหม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
199 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
200 นางสาวสิริกร ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
201 นางสาวดวงฤทัย ผลดก นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
202 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
203 นายกัญญา เสนคำสอน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
204 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
205 นางธันยาพชร พิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
206 นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
207 นางสาวเปรมฤดี ชัยรัตนวานิช พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
208 นางสาวเปรมวดี ชัยรัตนวานิช พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
209 นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
210 นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
211 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการประเมินผล
212 นางพชรภัทร จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการประเมินผล
213 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล
214 นายปริญญา ถ้ำหิน นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
215 นายสุรพัฒน์ ทาลา นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
216 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล
217 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล
218 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการประเมินผล
219 นางวรินรำไพ บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินผล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]