สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 31 13 2 0 46
2 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 23 6 2 0 31
3 บ้านม่วงนาดี 21 2 2 2 25
4 นาเกษมเจริญวิทยา 19 2 2 3 23
5 บ้านหนองอ้ม 18 9 2 3 29
6 บ้านนาเจริญ 17 3 0 1 20
7 บ้านโนนขาม 16 3 1 0 20
8 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 16 2 2 1 20
9 บ้านโคกเทียม 15 9 3 1 27
10 บ้านตาโอง 15 8 2 0 25
11 บ้านบัวงาม 15 8 0 2 23
12 บ้านเบญจ์โนนดู่ 15 5 1 0 21
13 บ้านหนองแสง 15 1 1 0 17
14 บ้านหนองเงินฮ้อย 14 8 2 2 24
15 ชุมชนบ้านหนองสะโน 14 6 1 0 21
16 ชุมชนบ้านหนองยาว 14 4 0 0 18
17 ชุมชนบ้านปลาขาว 13 2 4 2 19
18 บ้านแขมเจริญ 13 2 0 1 15
19 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 13 1 1 0 15
20 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 12 7 0 1 19
21 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 12 5 2 0 19
22 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 12 1 1 0 14
23 บ้านโซง 12 1 0 1 13
24 บ้านโสกแสง 12 0 3 0 15
25 บ้านหนองม่วง 11 4 1 0 16
26 บ้านบก 11 3 1 0 15
27 บ้านนาทุ่ง 11 3 0 0 14
28 เมืองเดช 11 0 0 1 11
29 บ้านขี้เหล็ก 10 12 3 2 25
30 บ้านเม็กใหญ่ 10 6 3 2 19
31 บ้านหนองดินดำ 10 6 0 1 16
32 บ้านท่าก่อ 10 4 3 0 17
33 บ้านหนองสนม 10 3 4 0 17
34 บ้านโนนสำราญ 10 3 1 0 14
35 บ้านแก้งสมบูรณ์ 10 3 1 0 14
36 บ้านดอนกลาง 10 1 1 0 12
37 บ้านกลาง 9 5 2 1 16
38 บ้านทุ่งเพียง 9 4 2 3 15
39 สมสะอาดสวนฝ้าย 9 3 3 0 15
40 บ้านโนนกาเร็น 9 3 1 1 13
41 วัดเวตวันวิทยาราม 9 3 1 0 13
42 บ้านโนนยาง 9 2 2 4 13
43 บ้านหนองสนมพะลาน 9 2 0 1 11
44 บ้านกวางดีด 9 1 1 0 11
45 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 7 1 1 16
46 บ้านป่าก้าว 8 6 5 2 19
47 หนองโพดวิทยา 8 5 0 4 13
48 บ้านหนองแปก 8 4 2 1 14
49 น้ำยืน 8 3 2 0 13
50 ชุมชนบ้านบุเปือย 8 3 1 0 12
51 บ้านป่าสน 8 0 0 1 8
52 บ้านซำสะกวยน้อย 7 7 2 0 16
53 บ้านน้ำขุ่น 7 4 4 0 15
54 บ้านโคกใหญ่ 7 3 2 0 12
55 บ้านทองสวัสดิ์ 7 3 0 1 10
56 อนุบาลบุณฑริก 7 2 1 1 10
57 บ้านนาอุดม 7 2 0 1 9
58 เตรียมบัณฑิต 7 1 0 1 8
59 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 7 1 0 0 8
60 บ้านหัวแข้ 7 0 0 1 7
61 บ้านคำครั่ง 6 6 4 0 16
62 บ้านดงเมย 6 6 2 0 14
63 บ้านตายอย 6 6 2 0 14
64 บ้านซำงู 6 6 0 0 12
65 บ้านแก้ง 6 5 4 1 15
66 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 6 4 1 2 11
67 บ้านนานวล 6 3 2 0 11
68 บ้านยางใหญ่ 6 3 1 2 10
69 บ้านดงกระชู 6 3 0 0 9
70 บ้านแสนสุข 6 2 2 0 10
71 บ้านโนนเลียง 6 2 0 0 8
72 บ้านคอแลน 6 1 1 2 8
73 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 6 1 0 2 7
74 บ้านคำนาแซง 6 1 0 0 7
75 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 6 0 1 0 7
76 บ้านตบหู 5 6 0 0 11
77 บ้านฝั่งเพ 5 5 1 2 11
78 บ้านหนองดุม 5 5 0 0 10
79 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 5 4 0 1 9
80 บ้านไฮตาก 5 3 2 2 10
81 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 5 3 2 0 10
82 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 5 3 1 0 9
83 บ้านหมากมาย 5 2 2 2 9
84 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 5 2 1 0 8
85 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 5 1 2 1 8
86 บ้านโคกชำแระ 5 1 1 0 7
87 บ้านขอนแป้น 5 1 1 0 7
88 บ้านสมพรรัตน์ 5 1 1 0 7
89 บ้านโนนแคน 5 1 0 1 6
90 ประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
91 บ้านซำหวาย 5 1 0 0 6
92 บ้านนาห่อม 5 0 1 0 6
93 บ้านหนองกบ 4 5 1 0 10
94 บ้านหนองโด 4 4 2 0 10
95 บ้านคำบอน 4 4 1 4 9
96 บ้านนากระแซง 4 2 0 0 6
97 บ้านหนองเม็ก 4 2 0 0 6
98 บ้านแสนถาวร 4 2 0 0 6
99 บ้านโนนบก 4 1 4 1 9
100 บ้านคำอุดม 4 1 3 1 8
101 บ้านยาง 4 1 1 0 6
102 บ้านสว่างโนนทอง 4 1 1 0 6
103 วัดสวายน้อยวิทยา 4 1 0 1 5
104 บ้านสร้างหอม 4 1 0 0 5
105 อุดมสามัคคี 4 1 0 0 5
106 บ้านตาโม 4 0 1 0 5
107 เวตวันวิทยา 4 0 0 2 4
108 ประชานุเคราะห์ศึกษา 4 0 0 1 4
109 บ้านคุ้มแสนชะนี 3 4 0 0 7
110 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 3 0 0 6
111 บ้านคำกลาง 3 2 2 0 7
112 บ้านคำสำราญ 3 2 1 0 6
113 บ้านป่าแขมหนองเรือ 3 2 0 0 5
114 บ้านท่าหลวงนาคำ 3 1 2 1 6
115 บ้านทุ่งเทิง 3 1 1 0 5
116 ตชด.บ้านค้อ 3 1 0 0 4
117 บ้านกุดเรือ 3 1 0 0 4
118 บ้านแก้งสว่าง 3 1 0 0 4
119 บ้านสุขสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
120 บ้านโพนดวน 3 1 0 0 4
121 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 3 0 2 0 5
122 บ้านโพธิ์สง่า 3 0 1 0 4
123 อนุบาลน้ำยืน 3 0 1 0 4
124 บ้านนาห้วยแคน 3 0 0 0 3
125 บ้านเตย 2 5 2 0 9
126 บ้านห้วยทราย 2 4 0 1 6
127 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 4 0 0 6
128 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 2 3 2 1 7
129 บ้านนาสามัคคี 2 3 1 0 6
130 บ้านโพนแอวขัน 2 3 1 0 6
131 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 2 3 0 0 5
132 บ้านห้วยเสลา 2 3 0 0 5
133 สุพรรณิการ์ 2 2 2 0 6
134 บ้านดอนยาว 2 2 1 0 5
135 บ้านบัวเทียม 2 2 1 0 5
136 บ้านหาดทรายคูณ 2 2 1 0 5
137 บ้านหนองทัพ 2 2 0 0 4
138 บ้านเสาเล้า 2 2 0 0 4
139 บ้านโนนว่าน 2 1 2 0 5
140 บ้านโนนสว่างวังเสือ 2 1 1 4 4
141 บ้านเปือย 2 1 1 1 4
142 บ้านแปดอุ้ม 2 1 1 0 4
143 บ้านหนองแต้ 2 1 0 0 3
144 บ้านแก้งขอ 2 1 0 0 3
145 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 2 1 0 0 3
146 บ้านหนองเทา 2 1 0 0 3
147 บ้านห้วยข่า 2 1 0 0 3
148 บ้านแข้ด่อน 2 1 0 0 3
149 บ้านโนนหลี่ 2 1 0 0 3
150 บ้านโนนแฝก 2 0 2 2 4
151 บ้านค้อ 2 0 1 2 3
152 บ้านตาเกาตาโกย 2 0 1 0 3
153 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 2 0 1 0 3
154 บ้านโนนรังหนองบัวดง 2 0 1 0 3
155 บ้านท่าโพธิ์ศรี 2 0 0 1 2
156 บ้านโพธิ์ไทร 2 0 0 1 2
157 บ้านจันลา 2 0 0 0 2
158 บ้านโนนหุ่ง 2 0 0 0 2
159 บ้านป่าตาว 2 0 0 0 2
160 บ้านโนนสนาม 2 0 0 0 2
161 บ้านห้วยสำราญ 2 0 0 0 2
162 เจริญศึกษา 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 0 0 2
164 บ้านดอนโจด 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองแปน 2 0 0 0 2
167 บ้านเก่ากลาง 2 0 0 0 2
168 บ้านกุดประทาย 1 5 8 1 14
169 บ้านนาส่วง 1 4 1 0 6
170 บ้านแก้งยาง 1 4 0 0 5
171 บ้านโนนคูณแสนสุข 1 4 0 0 5
172 อิสานเศรษฐกิจ 1 2 3 0 6
173 บ้านทับไฮ 1 2 2 0 5
174 บ้านดวน 1 2 1 1 4
175 บ้านเก่าขาม 1 2 1 0 4
176 บ้านหมากแหน่ง 1 2 0 0 3
177 บ้านแมด 1 1 4 0 6
178 บ้านกุดเชียงมุน 1 1 4 0 6
179 บ้านคำกลางวังม่วง 1 1 1 0 3
180 บ้านป่าเตี้ย 1 1 0 1 2
181 บ้านสมสะอาด 1 1 0 0 2
182 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
183 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
184 บ้านดอนชัยชนะ 1 1 0 0 2
185 บ้านป่าหวาย 1 1 0 0 2
186 บ้านสองคอน 1 1 0 0 2
187 บ้านห้วยยาง 1 1 0 0 2
188 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1 1 0 0 2
189 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1 0 1 0 2
190 บ้านป่าไร่ 1 0 1 0 2
191 ตชด.บ้านตาเอ็ม 1 0 1 0 2
192 บ้านยางกลาง 1 0 1 0 2
193 บ้านห้วยปอ 1 0 1 0 2
194 บ้านบัวเจริญ 1 0 0 1 1
195 บ้านป่าโมง 1 0 0 1 1
196 บ้านไพบูลย์ 1 0 0 1 1
197 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 0 0 0 1
198 บ้านห่องปอ 1 0 0 0 1
199 บ้านดอนม่วย 1 0 0 0 1
200 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 0 1
201 บ้านนาประดู่ 1 0 0 0 1
202 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 1 0 0 0 1
203 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 1
204 บ้านวารีอุดม 1 0 0 0 1
205 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
206 บ้านหม้อทอง 1 0 0 0 1
207 บ้านดงขวางคำโทน 0 3 3 0 6
208 บ้านบุ่งคำ 0 3 1 1 4
209 บ้านโพนทอง 0 3 0 0 3
210 บ้านคำบาก 0 2 3 0 5
211 บ้านอุดมสุข 0 2 2 2 4
212 บ้านคำม่วง 0 2 2 0 4
213 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 1 2 0 3
214 บ้านทุ่งช้าง 0 1 1 0 2
215 บ้านนาสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
216 บ้านโนนหมากเดือย 0 1 1 0 2
217 บ้านนาเลิง 0 1 0 0 1
218 บ้านหนองบัวอารี 0 1 0 0 1
219 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 0 1
220 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 1 0 0 1
221 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0 0 1
222 ผอบ ณ นคร 2 0 1 0 0 1
223 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 0 1
224 บ้านประหูต 0 0 3 0 3
225 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 1 2 1
226 ดำรงสินอุทิศ 0 0 1 0 1
227 บ้านนาแคน 0 0 1 0 1
228 บ้านป่าพอก 0 0 1 0 1
229 บ้านม่วง 0 0 1 0 1
230 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 1 0 1
231 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 1 0 1
232 บ้านห่องคำ 0 0 1 0 1
233 บ้านโชคชัย 0 0 1 0 1
234 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 1 0
235 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 1 0
236 ศรีอุดมปัญญาคม 0 0 0 0 0
237 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0
รวม 1,104 481 223 105 1,808