สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 28 11 1 0 40
2 บ้านม่วงนาดี 21 2 2 2 25
3 นาเกษมเจริญวิทยา 19 2 2 3 23
4 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 17 6 2 0 25
5 บ้านหนองอ้ม 15 8 2 3 25
6 บ้านบัวงาม 15 8 0 2 23
7 บ้านหนองแสง 15 1 1 0 17
8 บ้านหนองเงินฮ้อย 14 8 2 2 24
9 ชุมชนบ้านหนองสะโน 14 6 1 0 21
10 บ้านโคกเทียม 13 9 3 1 25
11 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 13 1 1 0 15
12 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 12 7 0 1 19
13 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 12 5 2 0 19
14 บ้านโนนขาม 12 3 1 0 16
15 ชุมชนบ้านปลาขาว 12 2 4 2 18
16 บ้านเบญจ์โนนดู่ 12 2 1 0 15
17 บ้านโสกแสง 12 0 3 0 15
18 บ้านตาโอง 11 7 2 0 20
19 บ้านหนองม่วง 11 4 1 0 16
20 บ้านนาเจริญ 11 3 0 1 14
21 บ้านนาทุ่ง 11 3 0 0 14
22 ชุมชนบ้านหนองยาว 11 3 0 0 14
23 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 11 1 1 0 13
24 บ้านขี้เหล็ก 10 12 3 2 25
25 บ้านเม็กใหญ่ 10 5 3 2 18
26 บ้านบก 10 3 1 0 14
27 บ้านแก้งสมบูรณ์ 10 3 1 0 14
28 บ้านแขมเจริญ 10 2 0 1 12
29 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 10 1 2 1 13
30 บ้านดอนกลาง 10 1 1 0 12
31 บ้านกลาง 9 5 2 1 16
32 บ้านทุ่งเพียง 9 4 2 3 15
33 บ้านหนองสนม 9 3 4 0 16
34 บ้านโนนสำราญ 9 3 1 0 13
35 สมสะอาดสวนฝ้าย 9 2 3 0 14
36 บ้านโนนยาง 9 2 2 4 13
37 บ้านโซง 9 1 0 1 10
38 ชุมชนบ้านโนนแดง 8 7 1 1 16
39 บ้านป่าก้าว 8 6 5 2 19
40 หนองโพดวิทยา 8 5 0 4 13
41 บ้านท่าก่อ 8 4 3 0 15
42 บ้านหนองแปก 8 4 2 1 14
43 บ้านโนนกาเร็น 8 3 1 1 12
44 เมืองเดช 8 0 0 1 8
45 บ้านป่าสน 8 0 0 1 8
46 บ้านซำสะกวยน้อย 7 7 2 0 16
47 น้ำยืน 7 3 2 0 12
48 วัดเวตวันวิทยาราม 7 3 1 0 11
49 บ้านทองสวัสดิ์ 7 3 0 1 10
50 อนุบาลบุณฑริก 7 2 1 1 10
51 บ้านนาอุดม 7 2 0 1 9
52 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 7 1 0 0 8
53 บ้านหัวแข้ 7 0 0 1 7
54 บ้านคำครั่ง 6 6 4 0 16
55 บ้านตายอย 6 6 2 0 14
56 บ้านซำงู 6 6 0 0 12
57 บ้านแก้ง 6 5 4 1 15
58 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 6 4 1 2 11
59 บ้านโคกใหญ่ 6 3 2 0 11
60 บ้านนานวล 6 3 2 0 11
61 บ้านยางใหญ่ 6 3 1 2 10
62 บ้านดงกระชู 6 3 0 0 9
63 บ้านแสนสุข 6 2 2 0 10
64 บ้านโนนเลียง 6 2 0 0 8
65 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 6 1 0 2 7
66 บ้านคำนาแซง 6 1 0 0 7
67 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 6 0 1 0 7
68 บ้านดงเมย 5 6 2 0 13
69 บ้านตบหู 5 6 0 0 11
70 บ้านฝั่งเพ 5 5 1 2 11
71 บ้านหนองดุม 5 5 0 0 10
72 บ้านไฮตาก 5 3 2 2 10
73 ชุมชนบ้านบุเปือย 5 2 1 0 8
74 บ้านคอแลน 5 1 1 2 7
75 บ้านขอนแป้น 5 1 1 0 7
76 บ้านสมพรรัตน์ 5 1 1 0 7
77 บ้านโนนแคน 5 1 0 1 6
78 ประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
79 บ้านซำหวาย 5 1 0 0 6
80 บ้านนาห่อม 5 0 1 0 6
81 บ้านหนองกบ 4 5 1 0 10
82 บ้านหนองโด 4 4 2 0 10
83 บ้านคำบอน 4 4 1 4 9
84 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 4 2 1 0 7
85 บ้านหนองสนมพะลาน 4 2 0 1 6
86 บ้านนากระแซง 4 2 0 0 6
87 บ้านหนองเม็ก 4 2 0 0 6
88 บ้านแสนถาวร 4 2 0 0 6
89 บ้านโนนบก 4 1 4 1 9
90 บ้านคำอุดม 4 1 3 1 8
91 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 4 1 2 1 7
92 บ้านโคกชำแระ 4 1 1 0 6
93 บ้านสว่างโนนทอง 4 1 1 0 6
94 วัดสวายน้อยวิทยา 4 1 0 1 5
95 เตรียมบัณฑิต 4 1 0 1 5
96 บ้านสร้างหอม 4 1 0 0 5
97 อุดมสามัคคี 4 1 0 0 5
98 บ้านตาโม 4 0 1 0 5
99 เวตวันวิทยา 4 0 0 2 4
100 ประชานุเคราะห์ศึกษา 4 0 0 1 4
101 บ้านกวางดีด 4 0 0 0 4
102 บ้านคุ้มแสนชะนี 3 4 0 0 7
103 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 3 3 2 0 8
104 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 3 0 0 6
105 บ้านหมากมาย 3 2 2 2 7
106 บ้านคำกลาง 3 2 2 0 7
107 บ้านคำสำราญ 3 2 1 0 6
108 บ้านป่าแขมหนองเรือ 3 2 0 0 5
109 บ้านท่าหลวงนาคำ 3 1 2 1 6
110 บ้านยาง 3 1 1 0 5
111 บ้านทุ่งเทิง 3 1 1 0 5
112 บ้านกุดเรือ 3 1 0 0 4
113 บ้านสุขสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
114 บ้านโพนดวน 3 1 0 0 4
115 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 3 0 2 0 5
116 อนุบาลน้ำยืน 3 0 1 0 4
117 บ้านนาห้วยแคน 3 0 0 0 3
118 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 2 4 0 1 6
119 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 4 0 0 6
120 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 2 3 2 1 7
121 บ้านนาสามัคคี 2 3 1 0 6
122 บ้านโพนแอวขัน 2 3 1 0 6
123 บ้านห้วยทราย 2 3 0 1 5
124 บ้านหนองดินดำ 2 3 0 1 5
125 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 2 3 0 0 5
126 บ้านห้วยเสลา 2 3 0 0 5
127 บ้านน้ำขุ่น 2 2 4 0 8
128 สุพรรณิการ์ 2 2 2 0 6
129 บ้านดอนยาว 2 2 1 0 5
130 บ้านหาดทรายคูณ 2 2 1 0 5
131 บ้านหนองทัพ 2 2 0 0 4
132 บ้านเสาเล้า 2 2 0 0 4
133 บ้านโนนว่าน 2 1 2 0 5
134 บ้านโนนสว่างวังเสือ 2 1 1 4 4
135 บ้านเปือย 2 1 1 1 4
136 บ้านบัวเทียม 2 1 1 0 4
137 บ้านแปดอุ้ม 2 1 1 0 4
138 บ้านหนองแต้ 2 1 0 0 3
139 บ้านแก้งขอ 2 1 0 0 3
140 บ้านแก้งสว่าง 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองเทา 2 1 0 0 3
142 บ้านห้วยข่า 2 1 0 0 3
143 บ้านแข้ด่อน 2 1 0 0 3
144 บ้านโนนแฝก 2 0 2 2 4
145 บ้านค้อ 2 0 1 2 3
146 บ้านตาเกาตาโกย 2 0 1 0 3
147 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 2 0 1 0 3
148 บ้านโนนรังหนองบัวดง 2 0 1 0 3
149 บ้านท่าโพธิ์ศรี 2 0 0 1 2
150 บ้านโพธิ์ไทร 2 0 0 1 2
151 บ้านจันลา 2 0 0 0 2
152 บ้านโนนหุ่ง 2 0 0 0 2
153 บ้านป่าตาว 2 0 0 0 2
154 บ้านโนนสนาม 2 0 0 0 2
155 บ้านห้วยสำราญ 2 0 0 0 2
156 เจริญศึกษา 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 0 0 2
158 บ้านดอนโจด 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองแปน 2 0 0 0 2
161 บ้านเก่ากลาง 2 0 0 0 2
162 บ้านกุดประทาย 1 4 7 1 12
163 บ้านเตย 1 4 2 0 7
164 บ้านนาส่วง 1 4 1 0 6
165 บ้านแก้งยาง 1 4 0 0 5
166 บ้านโนนคูณแสนสุข 1 4 0 0 5
167 บ้านทับไฮ 1 2 2 0 5
168 บ้านเก่าขาม 1 2 1 0 4
169 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1 2 1 0 4
170 บ้านหมากแหน่ง 1 2 0 0 3
171 บ้านแมด 1 1 4 0 6
172 บ้านกุดเชียงมุน 1 1 4 0 6
173 บ้านคำกลางวังม่วง 1 1 1 0 3
174 บ้านป่าเตี้ย 1 1 0 1 2
175 บ้านสมสะอาด 1 1 0 0 2
176 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
177 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
178 ตชด.บ้านค้อ 1 1 0 0 2
179 บ้านดอนชัยชนะ 1 1 0 0 2
180 บ้านป่าหวาย 1 1 0 0 2
181 บ้านสองคอน 1 1 0 0 2
182 บ้านห้วยยาง 1 1 0 0 2
183 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1 1 0 0 2
184 บ้านโนนหลี่ 1 1 0 0 2
185 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 1 1 0 0 2
186 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1 0 1 0 2
187 บ้านป่าไร่ 1 0 1 0 2
188 บ้านโพธิ์สง่า 1 0 1 0 2
189 ตชด.บ้านตาเอ็ม 1 0 1 0 2
190 บ้านยางกลาง 1 0 1 0 2
191 บ้านห้วยปอ 1 0 1 0 2
192 บ้านบัวเจริญ 1 0 0 1 1
193 บ้านป่าโมง 1 0 0 1 1
194 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 0 0 0 1
195 บ้านห่องปอ 1 0 0 0 1
196 บ้านดอนม่วย 1 0 0 0 1
197 บ้านนาประดู่ 1 0 0 0 1
198 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 1 0 0 0 1
199 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 1
200 บ้านวารีอุดม 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
202 บ้านหม้อทอง 1 0 0 0 1
203 บ้านดงขวางคำโทน 0 3 3 0 6
204 บ้านบุ่งคำ 0 3 1 1 4
205 บ้านโพนทอง 0 3 0 0 3
206 บ้านคำบาก 0 2 3 0 5
207 อิสานเศรษฐกิจ 0 2 3 0 5
208 บ้านอุดมสุข 0 2 2 2 4
209 บ้านคำม่วง 0 2 2 0 4
210 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 1 2 0 3
211 บ้านดวน 0 1 1 1 2
212 บ้านทุ่งช้าง 0 1 1 0 2
213 บ้านนาสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
214 บ้านโนนหมากเดือย 0 1 1 0 2
215 บ้านนาเลิง 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองบัวอารี 0 1 0 0 1
217 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 0 1
218 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 1 0 0 1
219 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0 0 1
220 ผอบ ณ นคร 2 0 1 0 0 1
221 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 0 1
222 บ้านประหูต 0 0 3 0 3
223 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 1 2 1
224 ดำรงสินอุทิศ 0 0 1 0 1
225 บ้านนาแคน 0 0 1 0 1
226 บ้านป่าพอก 0 0 1 0 1
227 บ้านม่วง 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 1 0 1
229 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 1 0 1
230 บ้านห่องคำ 0 0 1 0 1
231 บ้านโชคชัย 0 0 1 0 1
232 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 1 0
233 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 1 0
234 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 1 0
235 ศรีอุดมปัญญาคม 0 0 0 0 0
236 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0
รวม 985 457 220 105 1,767