สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 8 3 1 12 15 1 1 0 17
2 บ้านโคกน้อย 7 8 2 17 31 13 2 0 46
3 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 6 3 3 12 23 6 2 0 31
4 บ้านนาเจริญ 6 3 1 10 17 3 0 1 20
5 บ้านแขมเจริญ 5 3 4 12 13 2 0 1 15
6 บ้านม่วงนาดี 5 2 4 11 21 2 2 2 25
7 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 1 0 6 13 1 1 0 15
8 ชุมชนบ้านหนองสะโน 4 4 4 12 14 6 1 0 21
9 บ้านหนองอ้ม 4 3 2 9 18 9 2 3 29
10 บ้านโคกเทียม 4 2 4 10 15 9 3 1 27
11 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 4 2 2 8 12 1 1 0 14
12 เมืองเดช 4 2 1 7 11 0 0 1 11
13 บ้านหมากมาย 4 0 1 5 5 2 2 2 9
14 บ้านโซง 3 4 1 8 12 1 0 1 13
15 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 3 3 4 10 16 2 2 1 20
16 ชุมชนบ้านหนองยาว 3 2 3 8 14 4 0 0 18
17 บ้านนาทุ่ง 3 2 0 5 11 3 0 0 14
18 บ้านกวางดีด 3 2 0 5 9 1 1 0 11
19 บ้านท่าก่อ 3 1 0 4 10 4 3 0 17
20 บ้านหนองดินดำ 3 0 4 7 10 6 0 1 16
21 บ้านโคกชำแระ 3 0 0 3 5 1 1 0 7
22 บ้านป่าสน 2 4 1 7 8 0 0 1 8
23 สมสะอาดสวนฝ้าย 2 2 1 5 9 3 3 0 15
24 ชุมชนบ้านบุเปือย 2 1 1 4 8 3 1 0 12
25 ประชาสามัคคี 2 1 0 3 5 1 0 0 6
26 นาเกษมเจริญวิทยา 2 0 7 9 19 2 2 3 23
27 บ้านตาโอง 2 0 2 4 15 8 2 0 25
28 บ้านบก 2 0 2 4 11 3 1 0 15
29 บ้านนากระแซง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
30 บ้านยาง 2 0 0 2 4 1 1 0 6
31 บ้านจันลา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านโนนหุ่ง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านเบญจ์โนนดู่ 1 4 2 7 15 5 1 0 21
34 บ้านโนนขาม 1 2 3 6 16 3 1 0 20
35 บ้านหนองเงินฮ้อย 1 2 1 4 14 8 2 2 24
36 บ้านหนองสนมพะลาน 1 2 1 4 9 2 0 1 11
37 บ้านโนนสำราญ 1 2 0 3 10 3 1 0 14
38 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1 2 0 3 5 4 0 1 9
39 เวตวันวิทยา 1 2 0 3 4 0 0 2 4
40 บ้านทองสวัสดิ์ 1 1 3 5 7 3 0 1 10
41 เตรียมบัณฑิต 1 1 1 3 7 1 0 1 8
42 บ้านดงเมย 1 1 1 3 6 6 2 0 14
43 บ้านโสกแสง 1 1 0 2 12 0 3 0 15
44 บ้านหนองม่วง 1 1 0 2 11 4 1 0 16
45 บ้านทุ่งเพียง 1 1 0 2 9 4 2 3 15
46 น้ำยืน 1 1 0 2 8 3 2 0 13
47 บ้านโคกใหญ่ 1 1 0 2 7 3 2 0 12
48 บ้านตบหู 1 1 0 2 5 6 0 0 11
49 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1 1 0 2 5 3 1 0 9
50 บ้านคำบอน 1 1 0 2 4 4 1 4 9
51 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 1 4
52 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1 1 0 2 2 4 0 0 6
53 บ้านสว่างโนนทอง 1 0 3 4 4 1 1 0 6
54 บ้านบัวงาม 1 0 2 3 15 8 0 2 23
55 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 1 0 2 3 12 5 2 0 19
56 บ้านดงกระชู 1 0 2 3 6 3 0 0 9
57 วัดสวายน้อยวิทยา 1 0 2 3 4 1 0 1 5
58 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 0 1 2 5 2 1 0 8
59 บ้านหนองเม็ก 1 0 1 2 4 2 0 0 6
60 ตชด.บ้านค้อ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
61 บ้านป่าตาว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 10 1 1 0 12
63 หนองโพดวิทยา 1 0 0 1 8 5 0 4 13
64 บ้านหนองดุม 1 0 0 1 5 5 0 0 10
65 บ้านกุดเรือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
66 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 4 0 1 6
67 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 0 0 1 2 1 1 4 4
68 บ้านโนนแฝก 1 0 0 1 2 0 2 2 4
69 บ้านตาเกาตาโกย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
70 บ้านแมด 1 0 0 1 1 1 4 0 6
71 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองแปก 0 3 1 4 8 4 2 1 14
74 ชุมชนบ้านปลาขาว 0 3 0 3 13 2 4 2 19
75 บ้านน้ำขุ่น 0 2 1 3 7 4 4 0 15
76 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 0 2 0 2 12 7 0 1 19
77 บ้านหนองสนม 0 2 0 2 10 3 4 0 17
78 บ้านคอแลน 0 2 0 2 6 1 1 2 8
79 บ้านสร้างหอม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
80 บ้านป่าแขมหนองเรือ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
81 บ้านโนนสนาม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
82 บ้านเม็กใหญ่ 0 1 2 3 10 6 3 2 19
83 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 1 2 3 5 3 2 0 10
84 บ้านหนองกบ 0 1 2 3 4 5 1 0 10
85 บ้านตาโม 0 1 2 3 4 0 1 0 5
86 ชุมชนบ้านโนนแดง 0 1 1 2 8 7 1 1 16
87 บ้านแก้ง 0 1 1 2 6 5 4 1 15
88 บ้านแสนสุข 0 1 1 2 6 2 2 0 10
89 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 1 1 2 6 0 1 0 7
90 บ้านท่าหลวงนาคำ 0 1 1 2 3 1 2 1 6
91 สุพรรณิการ์ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
92 บ้านค้อ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
93 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 0 1 0 1 7 1 0 0 8
94 บ้านคำครั่ง 0 1 0 1 6 6 4 0 16
95 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 6 4 1 2 11
96 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 1 6 3 1 2 10
97 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 0 1 0 1 6 1 0 2 7
98 บ้านฝั่งเพ 0 1 0 1 5 5 1 2 11
99 บ้านไฮตาก 0 1 0 1 5 3 2 2 10
100 บ้านขอนแป้น 0 1 0 1 5 1 1 0 7
101 บ้านโนนบก 0 1 0 1 4 1 4 1 9
102 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
103 บ้านทุ่งเทิง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
104 บ้านเตย 0 1 0 1 2 5 2 0 9
105 บ้านนาสามัคคี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
106 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
108 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
109 บ้านห้วยสำราญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
110 เจริญศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
111 บ้านเก่าขาม 0 1 0 1 1 2 1 0 4
112 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
113 บ้านห่องปอ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 วัดเวตวันวิทยาราม 0 0 5 5 9 3 1 0 13
115 บ้านโนนยาง 0 0 2 2 9 2 2 4 13
116 บ้านหัวแข้ 0 0 2 2 7 0 0 1 7
117 บ้านโนนเลียง 0 0 2 2 6 2 0 0 8
118 บ้านสมพรรัตน์ 0 0 2 2 5 1 1 0 7
119 บ้านขี้เหล็ก 0 0 1 1 10 12 3 2 25
120 บ้านแก้งสมบูรณ์ 0 0 1 1 10 3 1 0 14
121 บ้านกลาง 0 0 1 1 9 5 2 1 16
122 บ้านโนนกาเร็น 0 0 1 1 9 3 1 1 13
123 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 5 1 0 1 6
124 บ้านซำหวาย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
125 บ้านหนองโด 0 0 1 1 4 4 2 0 10
126 บ้านแก้งสว่าง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
127 บ้านโพธิ์สง่า 0 0 1 1 3 0 1 0 4
128 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 1 1 2 0 0 0 2
129 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
131 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
132 บ้านดอนม่วย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านห้วยแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 1 1 0 3 3 0 6
135 บ้านป่าก้าว 0 0 0 0 8 6 5 2 19
136 บ้านซำสะกวยน้อย 0 0 0 0 7 7 2 0 16
137 อนุบาลบุณฑริก 0 0 0 0 7 2 1 1 10
138 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 7 2 0 1 9
139 บ้านตายอย 0 0 0 0 6 6 2 0 14
140 บ้านซำงู 0 0 0 0 6 6 0 0 12
141 บ้านนานวล 0 0 0 0 6 3 2 0 11
142 บ้านคำนาแซง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
143 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 0 0 5 1 2 1 8
144 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
145 บ้านแสนถาวร 0 0 0 0 4 2 0 0 6
146 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 4 1 3 1 8
147 อุดมสามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
148 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 0 0 0 3 4 0 0 7
149 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
150 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
151 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
152 บ้านโพนดวน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
154 อนุบาลน้ำยืน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
155 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0 2 3 2 1 7
157 บ้านโพนแอวขัน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
158 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
159 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
160 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
161 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
162 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
163 บ้านหนองทัพ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
164 บ้านเสาเล้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
165 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
166 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
167 บ้านแปดอุ้ม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
168 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 บ้านห้วยข่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านแข้ด่อน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านโนนหลี่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 0 0 1 2
175 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
176 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านกุดประทาย 0 0 0 0 1 5 8 1 14
181 บ้านนาส่วง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
182 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
183 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 1 4 0 0 5
184 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
185 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
186 บ้านดวน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
187 บ้านหมากแหน่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
188 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0 1 1 4 0 6
189 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
190 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
191 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
197 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
199 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
200 บ้านป่าโมง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
201 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านวารีอุดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านหม้อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
209 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
210 บ้านคำบาก 0 0 0 0 0 2 3 0 5
211 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 0 2 2 2 4
212 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
213 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
214 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
215 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
216 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
217 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 ผอบ ณ นคร 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
223 ศิริเกษวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
224 บ้านประหูต 0 0 0 0 0 0 3 0 3
225 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
226 ดำรงสินอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านนาแคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านป่าพอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
231 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
234 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 ศรีอุดมปัญญาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 152 139 128 419 1,104 481 223 105 1,808