สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 8 3 1 12 15 1 1 0 17
2 บ้านโคกน้อย 7 8 1 16 28 11 1 0 40
3 บ้านม่วงนาดี 5 2 4 11 21 2 2 2 25
4 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 1 0 6 13 1 1 0 15
5 ชุมชนบ้านหนองสะโน 4 4 4 12 14 6 1 0 21
6 บ้านแขมเจริญ 4 2 3 9 10 2 0 1 12
7 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 3 2 2 7 11 1 1 0 13
8 บ้านนาทุ่ง 3 2 0 5 11 3 0 0 14
9 บ้านโคกเทียม 3 1 4 8 13 9 3 1 25
10 บ้านนาเจริญ 3 1 1 5 11 3 0 1 14
11 เมืองเดช 3 1 0 4 8 0 0 1 8
12 ชุมชนบ้านหนองยาว 3 0 1 4 11 3 0 0 14
13 บ้านป่าสน 2 4 1 7 8 0 0 1 8
14 บ้านหนองอ้ม 2 3 1 6 15 8 2 3 25
15 สมสะอาดสวนฝ้าย 2 2 1 5 9 2 3 0 14
16 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 2 1 3 6 17 6 2 0 25
17 ประชาสามัคคี 2 1 0 3 5 1 0 0 6
18 นาเกษมเจริญวิทยา 2 0 7 9 19 2 2 3 23
19 บ้านหมากมาย 2 0 1 3 3 2 2 2 7
20 บ้านท่าก่อ 2 0 0 2 8 4 3 0 15
21 บ้านนากระแซง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
22 บ้านโคกชำแระ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
23 บ้านยาง 2 0 0 2 3 1 1 0 5
24 บ้านจันลา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านโนนหุ่ง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านโซง 1 4 0 5 9 1 0 1 10
27 บ้านหนองเงินฮ้อย 1 2 1 4 14 8 2 2 24
28 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1 2 1 4 10 1 2 1 13
29 เวตวันวิทยา 1 2 0 3 4 0 0 2 4
30 บ้านกวางดีด 1 2 0 3 4 0 0 0 4
31 บ้านทองสวัสดิ์ 1 1 3 5 7 3 0 1 10
32 บ้านโสกแสง 1 1 0 2 12 0 3 0 15
33 บ้านหนองม่วง 1 1 0 2 11 4 1 0 16
34 บ้านทุ่งเพียง 1 1 0 2 9 4 2 3 15
35 บ้านโนนสำราญ 1 1 0 2 9 3 1 0 13
36 บ้านตบหู 1 1 0 2 5 6 0 0 11
37 บ้านคำบอน 1 1 0 2 4 4 1 4 9
38 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 1 4
39 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1 1 0 2 2 4 0 0 6
40 บ้านสว่างโนนทอง 1 0 3 4 4 1 1 0 6
41 บ้านบัวงาม 1 0 2 3 15 8 0 2 23
42 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 1 0 2 3 12 5 2 0 19
43 บ้านโนนขาม 1 0 2 3 12 3 1 0 16
44 บ้านบก 1 0 2 3 10 3 1 0 14
45 บ้านดงกระชู 1 0 2 3 6 3 0 0 9
46 วัดสวายน้อยวิทยา 1 0 2 3 4 1 0 1 5
47 บ้านดงเมย 1 0 1 2 5 6 2 0 13
48 บ้านหนองเม็ก 1 0 1 2 4 2 0 0 6
49 บ้านป่าตาว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 10 1 1 0 12
51 หนองโพดวิทยา 1 0 0 1 8 5 0 4 13
52 บ้านหนองดุม 1 0 0 1 5 5 0 0 10
53 บ้านกุดเรือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 3 0 1 5
55 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 0 0 1 2 1 1 4 4
56 บ้านโนนแฝก 1 0 0 1 2 0 2 2 4
57 บ้านตาเกาตาโกย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านแมด 1 0 0 1 1 1 4 0 6
59 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองแปก 0 3 1 4 8 4 2 1 14
62 บ้านเบญจ์โนนดู่ 0 2 2 4 12 2 1 0 15
63 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 0 2 0 2 12 7 0 1 19
64 ชุมชนบ้านปลาขาว 0 2 0 2 12 2 4 2 18
65 บ้านหนองสนม 0 2 0 2 9 3 4 0 16
66 บ้านสร้างหอม 0 2 0 2 4 1 0 0 5
67 บ้านป่าแขมหนองเรือ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
68 บ้านโนนสนาม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
69 บ้านเม็กใหญ่ 0 1 2 3 10 5 3 2 18
70 บ้านหนองกบ 0 1 2 3 4 5 1 0 10
71 บ้านตาโม 0 1 2 3 4 0 1 0 5
72 ชุมชนบ้านโนนแดง 0 1 1 2 8 7 1 1 16
73 บ้านแก้ง 0 1 1 2 6 5 4 1 15
74 บ้านแสนสุข 0 1 1 2 6 2 2 0 10
75 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 1 1 2 6 0 1 0 7
76 ชุมชนบ้านบุเปือย 0 1 1 2 5 2 1 0 8
77 บ้านท่าหลวงนาคำ 0 1 1 2 3 1 2 1 6
78 สุพรรณิการ์ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
79 บ้านค้อ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
80 น้ำยืน 0 1 0 1 7 3 2 0 12
81 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 0 1 0 1 7 1 0 0 8
82 บ้านคำครั่ง 0 1 0 1 6 6 4 0 16
83 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 6 4 1 2 11
84 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 6 3 2 0 11
85 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 1 6 3 1 2 10
86 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 0 1 0 1 6 1 0 2 7
87 บ้านฝั่งเพ 0 1 0 1 5 5 1 2 11
88 บ้านไฮตาก 0 1 0 1 5 3 2 2 10
89 บ้านคอแลน 0 1 0 1 5 1 1 2 7
90 บ้านขอนแป้น 0 1 0 1 5 1 1 0 7
91 บ้านหนองสนมพะลาน 0 1 0 1 4 2 0 1 6
92 บ้านโนนบก 0 1 0 1 4 1 4 1 9
93 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
94 บ้านทุ่งเทิง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
95 บ้านนาสามัคคี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
96 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 บ้านห้วยสำราญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 เจริญศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านเก่าขาม 0 1 0 1 1 2 1 0 4
101 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
102 บ้านห่องปอ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 วัดเวตวันวิทยาราม 0 0 3 3 7 3 1 0 11
104 บ้านโนนยาง 0 0 2 2 9 2 2 4 13
105 บ้านหัวแข้ 0 0 2 2 7 0 0 1 7
106 บ้านโนนเลียง 0 0 2 2 6 2 0 0 8
107 บ้านสมพรรัตน์ 0 0 2 2 5 1 1 0 7
108 บ้านตาโอง 0 0 1 1 11 7 2 0 20
109 บ้านขี้เหล็ก 0 0 1 1 10 12 3 2 25
110 บ้านแก้งสมบูรณ์ 0 0 1 1 10 3 1 0 14
111 บ้านกลาง 0 0 1 1 9 5 2 1 16
112 บ้านโนนกาเร็น 0 0 1 1 8 3 1 1 12
113 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 5 1 0 1 6
114 บ้านซำหวาย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
115 บ้านหนองโด 0 0 1 1 4 4 2 0 10
116 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
117 เตรียมบัณฑิต 0 0 1 1 4 1 0 1 5
118 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 1 1 3 3 2 0 8
119 บ้านแก้งสว่าง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
124 บ้านดอนม่วย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 1 1 0 3 3 0 6
126 บ้านป่าก้าว 0 0 0 0 8 6 5 2 19
127 บ้านซำสะกวยน้อย 0 0 0 0 7 7 2 0 16
128 อนุบาลบุณฑริก 0 0 0 0 7 2 1 1 10
129 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 7 2 0 1 9
130 บ้านตายอย 0 0 0 0 6 6 2 0 14
131 บ้านซำงู 0 0 0 0 6 6 0 0 12
132 บ้านนานวล 0 0 0 0 6 3 2 0 11
133 บ้านคำนาแซง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
134 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
135 บ้านแสนถาวร 0 0 0 0 4 2 0 0 6
136 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 4 1 3 1 8
137 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 0 0 4 1 2 1 7
138 อุดมสามัคคี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
139 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 0 0 0 3 4 0 0 7
140 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
141 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
142 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
143 บ้านโพนดวน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
145 อนุบาลน้ำยืน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
146 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 0 0 0 0 2 4 0 1 6
148 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0 2 3 2 1 7
149 บ้านโพนแอวขัน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
150 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
151 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
152 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
153 บ้านน้ำขุ่น 0 0 0 0 2 2 4 0 8
154 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
155 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
156 บ้านหนองทัพ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
157 บ้านเสาเล้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
159 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
160 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
161 บ้านแปดอุ้ม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
162 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านห้วยข่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านแข้ด่อน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
166 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
167 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 0 0 1 2
168 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
169 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านกุดประทาย 0 0 0 0 1 4 7 1 12
174 บ้านเตย 0 0 0 0 1 4 2 0 7
175 บ้านนาส่วง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
176 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
177 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 1 4 0 0 5
178 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
179 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
180 บ้านหมากแหน่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
181 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0 1 1 4 0 6
182 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
183 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 ตชด.บ้านค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านโนนหลี่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านโพธิ์สง่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 ตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
197 บ้านป่าโมง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
198 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านวารีอุดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านหม้อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
205 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
206 บ้านคำบาก 0 0 0 0 0 2 3 0 5
207 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
208 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 0 2 2 2 4
209 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
210 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
211 บ้านดวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
212 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
213 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
214 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
215 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 ผอบ ณ นคร 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 ศิริเกษวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 บ้านประหูต 0 0 0 0 0 0 3 0 3
223 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
224 ดำรงสินอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านนาแคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านป่าพอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
231 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 ศรีอุดมปัญญาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 110 104 326 985 457 220 105 1,662