ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

- กลุ่มเครือข่ายลงทะเบียนนักเรียน/ครู ผลการแข่งขันให้ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่  25  กันยายน  2558

- ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่ 26 - 30 กันยายน 2558

- ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 30 กันยายน 2558

- จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 1 - 3  ตุลาคม  2558

ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน

- พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 5 - 30 ตุลาคม 2558

- โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558

ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

วันอังคาร ที่ 08 กันยายน 2558 เวลา 13:56 น.