การประชุมผู้ดุแลระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65  (ระดับประถมศึกษา)  จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 4 กันยายน  2558

ณ  โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ผู้ดูแลระบบ  นางละม้าย  จันทร์เขียว  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

และผู้จัดการข้อมูล นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานyes

วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 11:52 น.