รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายธนบูรณ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายวสุพล  วงค์ศิริ
 
1. นายนาท  ไพรพาลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 1. เด็กชายกฤษกร  สุรันต์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พึ่งเพ็ง
 
1. นางกนกวรรณ  สุรันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์ส่อง
2. เด็กชายวิศรุต   คำอุด
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาะแฉะ
2. เด็กชายอมรชัย  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อรรคบุตร
2. เด็กชายศรัญ  บรรทอน
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปฑิตตา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
3. เด็กชายรักษ์พล  บัวสาบาน
4. เด็กชายวราเมศ  นิสา
5. เด็กหญิงอารียา  แฝงโกฏิ
 
1. นายสมภาร  นิยม
2. นางรจนา  นิยม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงธีราพร  แซ่อือ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พรำนัก
4. เด็กหญิงสุธีรา  บุญมานัน
5. เด็กหญิงสุวรรณา  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวนุพร  ผิวผ่อง
2. นางสาววิภาดา  นำระนะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจันทราวดี  จันทร์เหลือง
2. เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวบุญยาภัทร  วงศ์มั่น
2. นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุณิราช
2. เด็กชายธนกฤษณ์  สาโสม
 
1. นางอุบลสวัสดิ์  ฝั้นสีดา
2. นางนิภาภรณ์  พาพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เย็นจันทร
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยวงค์
 
1. นางอรทัย  ชินาภาษ
2. นางสาวอรญา  นิชรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายสุริยา  บัวงาม
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำทู
 
1. นางกมลมาลย์   บุญมั่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงพรวิไล  ทวีศักดิ์
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงจริชยา  สารกอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ค้อมบุญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายธนธรณ์  ผาลัง
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายศุภชัย  แสงศิริ
 
1. นายพงศ์สันติ์  นามวิจิตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงดาริกา  ทองปน
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายวงค์สว่าง  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางอารียา  ชายทวีป
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  จรรยากรณ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อรดี
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วันวาน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูษา
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
2. นางพิสมัย  สมสะอาด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนันทวัน  วันวาน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
2. นางพิสมัย  สมสะอาด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนบดี  ผลบุญ
 
1. นายชำนาญ  แสนชาติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมานใจ
2. เด็กชายวุฒิชัย  โชติพันธ์
3. เด็กหญิงสิรินยา  แสนทวีสุข
 
1. นางพรทิวา  ธุศรีวรรณ
2. นางศิริเทพ  สิมาวัน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายวิษณุ  สาสาย
2. เด็กชายวีระภัทร  วรรณรัตน์
3. เด็กชายเทพพร  วงษาลี
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นายเกษม  โบราณมูล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ราชัย
2. เด็กชายอภินันท์  เจือจันทร์
3. เด็กชายโกวินทร์  คูณเสมอ
 
1. นายเกรียงไกร  พรมโสภา
2. นางสาวปาริชาติ  บุตรแสง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐณรงค์  สมรักษ์
 
1. นางสาวจวงจันทร์  สุวรรณกูฏ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ผิวนวล
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงอริสรา  เอื้อทาน
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายราชัน  ปรโม
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงเขมิกา  วินิจฉัย
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงณัชนิชา  งามเยี่ยม
 
1. นายวิสิษฐ์ศักดิ์  พรหมกสิกร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ไวโสภา
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ถาวร
 
1. นางเพ็ญพร  นามวงษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แย้มพลอย
 
1. นางอรวรรณ  พรหมวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คนขยัน
 
1. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์หาญ
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทองชุม
 
1. นางเพ็ญพร  นามวงษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกษพันธ์
 
1. นางนิตยา  ผลจันทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. นายสิทธิพร  อินทะวงศ์
 
1. นายมนูญ  ผิวนวล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงออมสิน  ธุระพัฒ
 
1. นางธีรนุช  ลาสา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงพัชราภา  สาระทรัพย์
 
1. นางวิภารัตน์  พูลเพิ่ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรฑูรย์
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สัมผัส
3. เด็กหญิงจินตนา  คำใส
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จัตุรงค์
5. เด็กชายชัยมงคล  ประสานพิมพ์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  บุษบา
7. เด็กหญิงดวงแพง  วิชัย
8. เด็กหญิงปิยดา  วงษาชัย
9. เด็กชายพณิชพล  สุขตา
10. เด็กชายพานทอง  พูลพิน
11. เด็กชายภานุพงศ์  กัลยาณีย์
12. เด็กหญิงวรินทร  มะอนันต์
13. เด็กหญิงวันวิสา  จันทวี
14. เด็กชายสงกรานต์  วามะกันต์
15. เด็กชายสันติชัย  คำสมพร
16. เด็กชายสุทธิพงศ์  สายเพชร
17. เด็กหญิงสุธนี  จุไร
18. เด็กหญิงสุรีพร  วิชัย
19. เด็กหญิงอรพินท์  อนนทะสีหา
20. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
2. นายโกเมฆ  พรหมเกษ
3. นางดลนภา  พันธ์โชติ
4. นางอรวรรณ  พรหมวงศ์
5. นางสาวบุษกร  ธิวะโต
6. นางณัฐกฤตา  พรมตา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กชายธนธร  คำนะโส
2. เด็กชายนพดล  วงษ์คูณ
3. เด็กชายประมวลศักดิ์  บุดดีพงษ์
4. เด็กชายอภิลักษ์  พันธ์ุลี
5. เด็กชายเสถียร  ตาเท้า
6. เด็กชายเอกอลงกรณ์  จอมขวัญ
 
1. นายพัทตนนท์  สอนคำ
2. นายภานุวัฒน์  จำปาแดง
3. นายนิรัญ  แน่นอุดร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายฤทธิชัย  ไกยกิจ
 
1. นายธนเสฏฐ์  ดาเหลาธิพัทธ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงวรรวิภา  สีมา
 
1. นางวรรณี  บุษมงคล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลย์นภัส  สุขพลับพลา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงวารุณี  วันแสวง
 
1. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายอานุภาพ  สินเธาว์
 
1. นางสาวกาญจนีย์  คำวงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
 
1. นางสุชีรา  เถาว์โท
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  จิตจันทร์
 
1. นางสาวณฤดี  ห้วยใหญ่
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทวี
 
1. นางสุพรรณา  ไชยโพธิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กชายเทพอมร  คงภูเขียว
 
1. นายพัทตนนท์  สอนคำ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อธิโครตร
 
1. นางวิภาวรรณ  ปางชาติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. นายเอกอลงกรณ์  จอมขวัญ
 
1. นายพัทตนนท์  สอนคำ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร์  ปะติเน
 
1. นายไชยเชษฐ   เกษมาลา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีภา
 
1. นางณิชาภัทร  เครือคุณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 1. นางสาวอรยา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  วรบุตร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพดวิทยา 1. เด็กหญิงกมล  ขุนสาย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงจณิสตา  บัวเขียว
4. เด็กหญิงจีรภา  วาตา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์เชื้อ
6. เด็กหญิงณิชากานต์  วงศ์จันทร์
7. เด็กหญิงณิชาณาฏ  วงศ์จันทร์
8. เด็กหญิงดาริณี  พึ่งสิงห์
9. เด็กชายธนญชัย  พึ่งสิงห์
10. เด็กชายธวัชชัย  กันตัด
11. เด็กชายธารวุฒิ  สุภผา
12. เด็กชายนันทกานต์  สุโพธิ์
13. เด็กชายนิพนธ์  คำแสนราช
14. เด็กชายภูริภพ  ถาวร
15. เด็กหญิงมนต์นภา  ทะรินทร์
16. เด็กชายรัตณพล  นิโถ
17. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสะอาด
18. เด็กหญิงศรีสุดา  ผ่องพุฒ
19. เด็กชายศุภชัย  บุญชู
20. เด็กชายสราวุธ  สันทะสอน
21. เด็กหญิงสิรินยา  พินัส
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญชัย
23. เด็กชายสุริยา  สิงห์เชืื้อ
24. เด็กชายอภิลาภ  วงพุทธา
25. เด็กชายอภิเชษฐ์  คันที
26. เด็กชายอภิเชษฐ์  คันที
27. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เวระนะ
28. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เวระนะ
29. เด็กชายเอกรินทร์  โนใหม่
30. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เฉิดไธสง
 
1. นายพลวุฒิ  ยะสาท
2. นางรัญจวน  ศรีลาเคน
3. นางอุไร  จำนงค์สัตย์
4. นางสิรินลักษณ์  สาริบูรณ์
5. นางสาวจอมขวัญ  จันทร์จำลอง
6. นายทักษิณ  ศรีลาเคน
7. นางสาวณพสร  บัวหอม
8. นางสาวณัฐฎพร  แสงเนตร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หกลา
 
1. นายอุดม  ทองคำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  พลศรี
 
1. นางสุพรรณา  ไชยโพธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทุมเลิศ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  รูปอ้วน
3. เด็กชายก้องเกียรติ  ปุญประวัติ
4. เด็กชายฉัตรรินทร์  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงชลธิชา  ใจภักดี
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวงาม
7. เด็กหญิงดาราพร  สุกะเสิม
8. เด็กชายทัศน์ตะวัน  ศรีภูธร
9. เด็กหญิงธนัญญา  ประทุมเลิศ
10. เด็กชายธนากร  ชราศรี
11. เด็กชายปฏิภาณ  บุญสูง
12. เด็กหญิงปภัสรา  ประทุมเลิศ
13. เด็กหญิงประครอง  สีม่วง
14. เด็กชายปวริศ  ดำพะธิก
15. เด็กหญิงพิไลวัลย์  โพธะวี
16. เด็กหญิงมนทกานต์  มุทาพร
17. เด็กหญิงมยุรา  วงศ์พรมมา
18. เด็กชายรณชัย  ไพกะเพศ
19. เด็กหญิงลีเฟิร์น  วอง
20. เด็กหญิงวรัมพร  ปัญญาใหญ่
21. เด็กชายวัลลภ  สายแก้ว
22. เด็กหญิงวิชชุดา  วันแสวง
23. เด็กหญิงวิลาสินี  ไพกะเพศ
24. เด็กชายวีรภัทร  อุตมง
25. เด็กชายศักดิ์กฤต  ไชยสิทธิ์
26. เด็กหญิงศิริกัญญา  จันดาชาติ
27. เด็กหญิงสมยงค์   ริปันโน
28. เด็กชายสิทธิพร  ตระการจันทร์
29. เด็กหญิงสุดาพร   แสงนนท์
30. เด็กหญิงสุนิสา  กุลธิ
31. เด็กชายอภิชาติ  แสงสุข
32. เด็กชายอภิรักษ์  แสงสุข
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองสลับ
34. เด็กชายอรรถกร  สุกเลิม
 
1. นายไพรัช   มิ่งขวัญ
2. นางทัศนีย์   มิ่งขวัญ
3. นางสาวรัศมี   พรมสะอาด
4. นางสาวอรวรรณ    มันใส
5. นางสิริยาภรณ์   ษรเสวี
6. นางอรอุมา   ไวยวรรณ์
7. นางสาวณัฎฐ์นุดี   โพธิ์งาม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม
2. เด็กหญิงชลิดา  พาคำวงศ์
3. เด็กชายนัฐพล  คำมีรัตน์
4. เด็กหญิงปาริตา  วิลา
5. เด็กชายฤทธิชา  ประเสริฐ
6. เด็กชายวุฒิเดช  สุขผดุง
7. เด็กหญิงสุวรรณี  คำมีรัตน์
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  กุตโต
9. เด็กหญิงเชิญพร  ศรีสุทโธ
10. เด็กชายเอกพล  สิงห์คำ
 
1. นางสาวกัลยา  วงเวียน
2. นางสาวบัวแก้ว  ศรีสมบูรณ์
3. นายวิกรมาทิตย์  ภูจอมดาว
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปล้องทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  สุจินพลัม
3. เด็กชายณัฐกร  พรหมวงศ์
4. เด็กหญิงธินาดา  ประทุมมา
5. เด็กชายนพเก้า  พิกุล
6. เด็กหญิงปรินทร  ไชยสำแดง
7. เด็กชายภาคภูมิ  คำชุม
8. เด็กหญิงแก้วกิริยา  เครือศรี
 
1. นางสาวเขมมิชญา  จันทร์พันธ์
2. นางเพ็ญจิตร  สุจินพลัม
3. นางจันสุดา  โคตรสมบัติ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
2. นายพิษณุพร  กอคูณ
3. นางสาวลิชราภรณ์  บุญใหญ่
4. นางสาวศิริลักษณ์  สุทธิวรรค
5. นางสาวสายธาร  อินทราช
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุหงษา
 
1. นางใจทิพย์  ทองพิทักษ์
2. นางรจนา  ดวงศิริ
3. นางสาวรมณี  เสียงใส
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงบุญญิตา  บุญสิมมา
2. เด็กหญิงพรรณิชา  สุรมิตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวใหญ่
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีสม
5. เด็กหญิงสโรชา  บัวใหญ่
6. เด็กหญิงอธิติยา  บุปผา
 
1. นางนัยนา  สุรมิตร
2. นางสาวสุจิตตา  ภูมะลี
3. นางสาวสุภาวดี  กันตะมา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์วัน
2. เด็กหญิงปราญชลี  รัตนจิตร
3. เด็กหญิงพัชรี  แคนอินทร์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีทน
5. เด็กหญิงสุพรรณิภา  พรมลา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรักษา
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อัครบุตร
8. เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนจิตร
9. เด็กหญิงอลิสา  กำลังเลิศ
 
1. นายชุติกาญจน์  วันทวี
2. นางสาวศกลรัตน์  เดชา
3. นางสาวณัฐฉรียา  เจริญบุญ
4. นางสาวศศิธร  สัมฤทธิ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกอร  มีดี
2. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเกิ่ง
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  เตชะคำภู
4. เด็กหญิงภรทิพย์  ยืนมั่น
5. เด็กหญิงอติพร  คำวงค์
6. เด็กหญิงอรญา  ชาภักดี
7. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วพวง
8. เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นคำ
9. เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณสาร
 
1. นางสาวกนกลดา  เสียงใส
2. นางสาวลัชชิดาภรณ์  ฉิมงาม
3. นางสาวนฤมล  นามเสถียร
4. นางสาววิจิตรา  วิรัตนนันท์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตบหู 1. เด็กชายกิตติพล  พรมสาร
2. เด็กชายณัฐพล  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงทิพย์ธิวา  สวัสดิ์พันธ์
4. เด็กชายธวัชชัย  ลำพันธ์
5. เด็กชายธวัชชัย  สำราญบึงแก
6. เด็กหญิงนุชศรา  สุริยะ
7. เด็กหญิงมนต์นภา  การแข็ง
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีคำ
9. เด็กหญิงวนิษา  น่าชม
10. เด็กชายวุฒิชัย  บุญธรรม
11. เด็กหญิงสิรินญา  แผ่นทอง
12. เด็กหญิงอรอุมา  คำโสภา
13. เด็กหญิงอารยา  บุตรอำคา
14. เด็กชายเอกภพ  พิพิน
 
1. นางวนิดา  จันทร์วิวัฒนากูล
2. นางสาวปียานุช  ชนะพันธ์
3. นายมนตรี  เครือกองมาตย์
4. นางภัทนียา  ชะหงษ์รัมย์
5. นายวีระยุทธ  คูณคำตัน
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์ประเมษฐ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ผาดี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ผาดี
4. เด็กชายธีรพัชญ์  สิรไชยพัฒน์
5. เด็กชายนพรัตน์  ขันที
6. เด็กหญิงพรชนก  โฉมเฉลา
7. เด็กหญิงมณฑิตา  สีละ
8. เด็กหญิงรัตนากร  ใจตรง
9. เด็กหญิงลัดดาพร  เกษกันธร
10. เด็กชายวิชญ์พงศ์  ศรีตะเขตต์
11. เด็กหญิงวิรัลยุพา  อัมวัน
12. เด็กหญิงอนุธิดา  ภิลาวัลย์
13. เด็กหญิงอัญชริกา  เชยจันทา
14. เด็กชายอาวุธ  แผ่วไธสง
15. เด็กชายอิทธิพล  ทองอ้น
 
1. นางอุบลวรรณ  จบศรี
2. นางสาวสุพินดา  ศรีคะเณย์
3. นางจันทร์แพน  โฉมเฉลา
4. นางสาวสุภาภรณ์  พันธ์ชัย
5. นายประดิภาส  นิสา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมด 1. เด็กชายบุรินทร์  ศรีโคตร
2. เด็กชายปัญญวัต  สุทธิกรณ์
3. เด็กชายพงษธร  บุญเจือ
4. เด็กชายพลวัฒน์  ดวงรัตน์
5. เด็กหญิงศุภสุตา  ดอนโค
 
1. นายพรชัย  ทับสกุล
2. นางสาวทิวาพร  สมดวง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. นายยศภัทร  สมหงษ์
2. นางสาววิลาวัลย์  ยุบลมาตย์
 
1. นายธรีนัย  ภารพุทธา
2. นางรัตนา  วงศ์ศรีแก้ว
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หงษ์ไชยคำ
2. เด็กชายจิรพันธ์  รักงาน
3. เด็กชายณัฐพร  ดีงาม
4. เด็กชายวรัญญู  ราชมาลา
5. เด็กชายสุริยา  ชาคะนิเวช
6. เด็กชายสุริยา  แก้วนิล
 
1. นายอิทธิพล  ไชยโกฏิ
2. นายเคน  สุนา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  มังสีดา
2. เด็กชายธีรภัทร์  เสนาภักดิ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์  อรรคบุตร
4. เด็กชายประวิทย์  รักษาถิ่น
5. เด็กชายอมร  กุนประวัติ
6. เด็กชายเฉลิมชนม์  เขียวขำ
 
1. นายคณิต  เชื้อประทุม
2. นางปิยวรรณ  จันทร์พวง
3. นางสาวประภาศิริ  ทองทับ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายธนพล  บุญเฉลียว
2. เด็กชายธนากร  อัญโย
3. เด็กชายธวัชชัย  ต่อนคำสนธิ์
4. เด็กชายพงษ์ระพี  สุทธิ
5. เด็กชายวรเมธ  สีทาราช
6. เด็กชายศราวุฒิ  ต่อนคำสน
7. เด็กชายศิริวัต  อุ่นมั่น
8. เด็กชายสิทธิพร  วรรณวงค์
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
3. นางจิฬาพร  สินสิมหา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจิราภา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงศดานันท์  สลางสิงห์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  เหล่าสวัสดิ์
 
1. นางมัจฉา  เพชรรุ่ง
2. นางเพ็ญพร  อุปฮาด
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประดับวงศ์
2. นางสาวมลฤดี  ทุมปัดชา
3. นางสาวษศิกร  โทนะพันธ์
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนิชณีพรรณ  แปงศรี
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เกษกันธร
 
1. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นายยอดรักษ์  ศิริบุตร
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงเรือง
2. เด็กชายปภาวิน  พานิชกุล
 
1. นายแสวง   เกษฎา
2. นางรุ่งระวี  เกษฎา
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  พรมเกษ
2. เด็กหญิงทาริกา  ไมอักรี
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยโทอมรัส  อรรคบุตร
2. นางนวภัทร  อรรคบุตร
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภา
2. เด็กหญิงศุภนิต  พิมสอน
 
1. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นายทรงกรด  บุตรแสง
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พุฒพิพักตร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุศักดิ์
 
1. นางสาวอรนุช  มุธุสิทธิ์
2. นางสาวนวรัตน์  แสวงผล
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทอแสง  บุตรสมาน
2. เด็กหญิงพรชนก  ทานุจันทร์
 
1. นายสมภาร  นิยม
2. นางรจนา  นิยม
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทวีพัฒน์
2. เด็กชายวีระชัย  วงเวียน
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็งภูบาล
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงทยิดา  นนทะเสน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สังขรแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  มุธุสิทธิ์
2. นางสาวนวรัตน์  แสวงผล
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงจินตนา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญอุ้ย
 
1. นางจัสรินทร์  บุญทรง
2. นายศักรินทร์  พันธ์ุไกร
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กชายจารุวิทย์  คุ้มหินลาด
2. เด็กชายอธิชนัน  จันดีโภชน์
 
1. นายโกเมน  จันทะสิงห์
2. นายวรวุฒิ  มะยม
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายชรัลธร  สังกะเพศ
2. เด็กชายอำพล  พิลา
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
2. นางสาวมนัสวี  ติณะรัตน์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายปาริชาติ  หวางอุ้น
2. เด็กหญิงสมัชญา  วงศ์วิลัย
 
1. นายกษิดิษ  วิบูลกิจธนากร
2. นายอิทธิพล  เป็นมงคล
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ระนะสวาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดาสา
3. เด็กชายพันกร  ระเริง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นนท์ชนะ
2. นายทวี  ศรีชาลี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายณัฐพล  เอกทัน
2. เด็กชายนครินทร์  โสภาถา
3. เด็กชายไชยปกรณ์  ปิ่นคำ
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กชายกรเพชร  มุกดาหาร
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ขันธวัตร
3. เด็กหญิงวารี  บุญประชุม
 
1. นางเนตรนภัส  โมรัษเฐียร
2. นางพูนทรัพย์  บุญเจือ
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงจรัสรวี  อินธิไชย
2. เด็กหญิงดวงใจ  บรรลือ
3. เด็กหญิงนิติยา  ศรีนาท
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 1. เด็กชายทัศไนย  สมจักร
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  บัวคำสิงห์
3. เด็กชายสงคาม  คูหา
 
1. นายสมบูรณ์  ปราบจันดี
2. นายประคอง  บาทสุวรรณ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เยี่ยมโอภาส
2. เด็กหญิงสมประสงค์  อินละวงค์
3. เด็กชายสายันต์  สีหัน
 
1. นางสุภัทรา  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณวิไล  สุบินดี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  วงละกุล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ของดีงาม
3. เด็กหญิงอรยา  สูงเรือง
 
1. นายบรรจบ  เหง้าเกษ
2. นางจันทร์แพน  โฉมเฉลา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรคำดี
2. เด็กหญิงรัชนี  บุญทิม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฤาษี
 
1. นางสมาพร  รุ่งโรจน์
2. นางสุมาลี  วงศ์รำพันธ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ศรีไหม
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงบุปผา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาเจริญ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  อารมณ์
5. เด็กหญิงลลนา  สุนันทา
6. เด็กชายสราวุธ  บรรโล
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์ศรี
2. นางสาวสิริกร  ภูผา
3. นางนิธิวดี  โนทะยะ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญตาเพศ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงห์แสน
3. เด็กหญิงราตรี  จันทร์พวง
4. เด็กหญิงวชิราวรรณ  วรพุฒ
5. เด็กหญิงวิภวานี  วนาสุวดี
6. เด็กหญิงอรทัย  สีโห
 
1. นางกันตา  เดชากุลตระกูล
2. นางวรรณี  ทองนาค
3. นางนิธิวดี  โนทะยะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกาจนาภรณ์  วระพุฒ
2. เด็กหญิงชลดา  สากุลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สากุลา
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
2. นางธนิตา  ประคองพันธ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 1. เด็กหญิงธิดาพร  มีคำนิล
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  สิงหาญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมมามนต์
 
1. นางบุษบา  ชุมทอก
2. นางนันทนี  ญาณวารี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวจูม
3. เด็กหญิงปวีณา  ลองแก้ว
 
1. นางนันท์ยิกา  บัวใหญ่
2. นางสาวสุปราณี  แก้วหาญ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปงกันคำ
2. เด็กชายวัชพล  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เฉลิมศรี
 
1. นายประจักษ์  ศรไชย
2. นายรณกฤต  เดชากุลตระกูล
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงกฤติกาญจน์  ภูผา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอ้โทบุตร
3. เด็กหญิงอรญา  สร้อยปัดสา
 
1. นางมณี  เสนาพันธ์
2. นางสาวปาริฉัตร  สร้อยมาลุน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงบุษกร  แสงฉาย
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ประชุมแดง
 
1. นางพรรณธิรา  เสียงสนั่น
2. นายจำรัส  เสียงสนั่น
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงจตุพร  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงศุภกร  ปรือทอง
 
1. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
2. นางสุจรรย์จิรา  วงศ์ชาลี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายทศพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงลักขณา  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงวิชุดา  กุลบุตร
 
1. นางชิตตะวัน  ประสมทอง
2. นางสายฝน  มุ่งหมาย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระชู 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  บุตตะแสง
2. เด็กหญิงธัญธร  คำสาริกา
3. เด็กหญิงวัลภา  อบภิรมย์
 
1. นางนิตยา  อัจฉฤกษ์
2. นางชลธิชา  สายเนตร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงธิดา  นุสาโล
2. เด็กหญิงธิดา  สาโหมด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มยิ้ม
 
1. นายพิเชษฐ์  จิตรทนต์
2. นางสาววรรณนภา  มานะทัศน์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงธาราวดี  บุรา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แท่นทอง
3. เด็กหญิงอุบล  บุญสิทธิ์
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางอรวรรณ  พรหมดี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม  ขุมคำ
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กหญิงพรพิมล  สาโสม
2. เด็กหญิงมิณฑิตา  รักษาสัตย์
3. เด็กชายวงศกร  หวังผล
 
1. นางอุลิต  กุลชรัตน์
2. นางบัวตอง  ณรงค์พันธ์
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กหญิงมินธิตา  ขันธวิชัย
2. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์สีทา
3. เด็กชายอภิศักดิ์  หวังผล
 
1. นางปาณิศา  กลิ่นสันเทียะ
2. นางสาววนิดา  ชูรา
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ทรัพย์ประภา
2. เด็กหญิงพันอักษร  ดวงแก้ว
3. เด็กชายอาทิตย์  อยู่สุข
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีคำ
2. นางนุ่ม  สมชาติ
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กชายณัฐพล  พาสว่าง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงอริสา  ชัยชะนะ
 
1. นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์
2. นางเบญจวรรณ  ศรีสุรัตน์
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายอดิเทพ   ดอกดวง
2. เด็กหญิงเกศมณี   ดอกดวง
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา   คำทู
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงมินทนา  พวงจันดา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  วารสิน
 
1. นางธีรนุช  ลาสา
2. นางสาวอารยา  พยัคฆพันธ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายพัชรพล  ลาพ้น
 
1. นางสาวชลธิชา  มีศรี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงศิรินาถ    สิงห์ครุธ
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปลิตา  หมายมั่น
 
1. นางอัด  ศิริชัย
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายวนาพันธ์  เจตษฎา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญราศรี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญตาม
2. เด็กชายณัฐวัตร์  แฝงละโคก
3. เด็กชายนาราวิชญ์  นนท์ศิริ
4. เด็กชายวรพล  สุนา
5. เด็กชายศุภกิตติ์  ชาวไพร
 
1. นางรุจิรา  แสนใจ
2. นางกันทิมา  บุปผา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงนฤมล  วันตะโคตร
 
1. นางสาววิรัตน์  พิบูลวรรณพงษ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กชายศักดิ์เฉลิม  พรมการ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีคำ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายอานนท์  ดีเทียน
 
1. นางศศิธร  เจริญรอย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์พักตร์
 
1. นายเดช  สายแดง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นางธีรนุช  ลาสา
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพรญาณี  สายทอง
 
1. นางกาญจนา  อินทร์ขาว
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนรินทร  กิ่งพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  โมตันตะุสุทธิื
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีจันทร์
 
1. นางสาวธนนาถ  จูมสิมมา
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายศรันยู  คำฟองศรี
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกฤติกา  บุรินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โมตันตะุสุทธิื
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายกรชวัล  เพ็ญพันธ์
2. เด็กชายนิรันดร  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิศ  ลือเกียงคำหล้า
2. นางศิริสุข  พงษ์ผา
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงรจรินทร์  จันทะมา
2. เด็กหญิงอินพิรา  วิลามาศ
3. เด็กหญิงเบ็ญจพันธ์  พรำนัก
 
1. นางลำดวน  เห็มภิระ
2. นางดรุณี  สอนหยุก
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กชายพงศธร  คำอินทร์
2. เด็กชายสมปราชญ์  ตามบุญ
3. เด็กชายสายันต์  แสวงศรี
 
1. นางวิจิตรา  จำปาศรี
2. นางพรทิพย์  ทีปีเนตร
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายธีระพันธ์  เสนคำสอน
2. เด็กชายรพี  ภักดิ์ดี
3. เด็กชายสมชาติ  โคตรสาลี
 
1. นายอภิเกียรติ  ไก่แก้ว
2. นางกาญจนาพร  นาวงษ์ศรี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายนวพล  ขันเพ็ชร
2. เด็กชายพิทวัส  จันผอง
3. เด็กชายศรัณย์  ปริปุณนะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
2. นายไชยา  โรมพันธ์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายชาญชัย  สองต่อ
3. เด็กชายศตวรรต  มณีเนตร
 
1. นายไชยา  โรมพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงนกแก้ว  นิวาส
2. เด็กชายนนทนันท์  จิตรแก้ว
3. เด็กชายสุพรชัย  คณาพันธ์
 
1. นายธัญรักษ์  บุดดาลี
2. นางสาวนวลจันทร์  ทองผุย
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สายเนตร
2. เด็กหญิงสุธินี  นนท์ศิริ
 
1. นางรุจิรา  แสนใจ
2. นางวิภัทร  ถึงแสง
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงนรินทร  วงษาพรหม
2. เด็กหญิงสุมาวดี  วงษาพรหม
 
1. นางสาวญาณิวรา  ทากะเมียด
2. นายนัฐรากรณ์  นิเวศ์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธันวิมา
2. เด็กชายวัชระ  ราชจันทร์
 
1. นายธนยศ  สมศรี
2. นางสาววนิดา  สาวะการ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายพรชัย  สุธรรม
2. เด็กชายวีรพัฒน์  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  วังสาลุน
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ธรรมวงษ์ศา
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กชายกฤษฎา  สุกรี
2. เด็กชายธนะวุฒิ  สมชาติ
3. เด็กหญิงวัลยา  สร้อยปัสสา
 
1. นางสาวินี  บุญมานันท์
2. นางสาวชนาพร  สร้อยมาลุน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 1. เด็กชายจักรพัฒ  กันตา
2. เด็กชายธวัชชัย  พิมพาเกฬ
3. เด็กหญิงอลิสา  สุภะผา
 
1. นางบุษบา  ชุมทอก
2. นางนันทนี  ญาณวารี
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กชายคุณานนท์  กล่ำเกลี้ยง
 
1. นายอติชาต  ประพันธา
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วบัวขาว
 
1. นายพัทตนนท์  สอนคำ
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1. เด็กชายนวพล  นันทนา
 
1. นายมงคลวิทย์  พวงบุตร
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์เดือน
 
1. นางสาวสุพัชรา  โอษะคลัง
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายพัทยา  หงษ์ไชยคำ
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายตะวัน  วิพันทา
 
1. นางพรพิมล  พวงพุฒ
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายสันติภาพ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางวิไลศิลป์  พรมกอง
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงกิติยา  ม่านทอง
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ฉายแสง
4. เด็กหญิงจิตลัดดา  คำศรี
5. เด็กหญิงจุฬามณี   ศรีสิทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐพร  สุริยา
7. เด็กหญิงทิพสุดา  จันทฤทธิ์
8. เด็กชายธนบดี  กองค้า
9. เด็กชายธนบูรณ์  ภักดี
10. เด็กหญิงธนัชพร  สิงหาภู
11. เด็กชายธีระภัทร  สุธรรม
12. เด็กชายประชัน  ลาดมาลา
13. เด็กชายปวริศ  ศิริโท
14. เด็กหญิงปาริชาต  ผ่านแสนเสาร์
15. เด็กหญิงปิยดา   พิมพ์กิจ
16. เด็กหญิงภัคจิรา  นาคูณ
17. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปราบพล
18. เด็กหญิงมินทราวรรณ  อินทสิทธิ์
19. เด็กหญิงวิชญาพร   แก่นมั่น
20. เด็กหญิงศิริกัลยา   ปราบพล
21. เด็กหญิงศิริกานต์  ขานอัน
22. เด็กหญิงสุภาพร  มิ่งชัย
23. เด็กชายสุรชัช  สุวรรณกูฏ
24. เด็กหญิงอภิชญา   คำลอย
25. เด็กหญิงอรวรรณ   ศรีอ่อน
26. เด็กหญิงอรอุมา  พาพันธ์
27. เด็กหญิงอริศรา   เทียบหนู
28. เด็กหญิงอริษา  แสงแก้ว
29. เด็กหญิงอรีญา  นนท์ศิริ
30. เด็กชายโกวิทย์  รจนา
 
1. นายกฤษฎา  ใจราช
2. นางสาวนงคราญ  กันยุตะ
3. นางสาวสมฤดี  ดอกพอง
4. นางสาวนงลักษณ์  ทองใบ
5. นางสาวนัตถ์ธสุพิชฌาย์   บุปผา
6. นางดวงเดือน  ศิริโท
7. นายจิระภัทร  ไพรบึง