หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุพัฒน์ ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ ศรีผาโคตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
3. นางสุกัญญา เพ็ชรโกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายฤทธิชัย งามดีโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางอิศราวรรณ ปราบพาลโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
6. นางอุบลรัตน์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวชิระ กองสีโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
2. นายทองพูล บูระพาโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวสุมนา คูนาคำโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเขมนัฐสุกาญจน์ คำสอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วิไลกุลโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
6. นายเกียรติก้อง จงย่อกลางโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางกัลยานี แพงจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
2. นายอุทาน ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นายธนกฤต นฤภรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นายมนัส ทองเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
7. นายสมปอง ต้นยวดโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกัลยานี แพงจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
2. นายธนกฤต นฤภรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นางปิยนาถ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิชโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
6. นายสมปอง ต้นยวดโรงเรียนบ้านบ้านยวดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ปิตตะกาศโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
2. นายวิจิตร บุตรสุรินทร์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นายฤทธิชัย งามดีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางสาวพรกนก คำศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางสาวเสานีย์ แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางลักษิกา บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
2. นายอัคเรศ รีรมย์โรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ ภักดีกำจรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอุดร จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุงนุช อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
3. นายนิยมศิลป์ โคตรบัวโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา รัตนจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวนพวรรณ นาแถมพลอยโรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย มีภูเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ภูมิโยชน์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ ศรีโนนยางโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล จันทะลุนโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
6. นางวนิดา หาญตระกูลโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางพิสมัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
8. นางศุภลักษณ์ กิจนิกรโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
9. นางสาวนันทิรา อุปโลภาสโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเย็นจิตร ศรีทองโรงเรียนบ้านโก่ยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ทาวะพรหมโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางสาวกฤตพร ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
4. นางอรพินธ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางนันทลี กิตติฉัตรกุลโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นางยุภาภรณ์ วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นายพุทธา บัวผันโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
8. นางสุธิมล สีงอยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสงบ ชาอามาตย์โรงเรียนบ้านดอนเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ด้วงกลางโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นางสาวสิริธร หนองแสงโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นายสงวน คำเทพโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
5. นางธนิดา ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการ
7. นายสุบิน น้อยบุดดีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
8. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
9. นางไพรวัลนา มีเพียรโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสุภาพรรณ วีรวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางละมุล ศรีรักษาโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
3. นายพฤๅศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
4. นางวิภาพร ชูศรีทองโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางดอกไม้ บัวคำภูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายศรีเพ็ญ นิลทระโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ)กรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ คำฤาชัยโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒิโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2ประธานกรรมการ
2. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
3. นางเพียรพักตร์ สาทองโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นายสนธยา ตาปะสีโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางกัญญาภัค ลุนชัยภาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางประภาส โสรมรรคโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุนิศา พลีรัตน์โรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา ธิไชยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
3. นายอภิลักษณ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
4. นางศิริยุคล คำสมานโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
5. นางนุชนารถ แก้วกำโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นายวชิระ มหิศนันท์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นายจักรพงศ์ เหมือนนาดอนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสนอ คำวันดีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
3. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. นางยุพิน ดวงแพงมาศโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประทวน เสนาะโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายสุข สารีโทโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการ
5. นางสุนิศา พลีรัตน์โรงเรียนตาดกรรมการ
6. นายสัญชัย เกาะแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยัน กวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
3. นางเกสร ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ เหมือนนาดอนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้างดงยางประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ทุมชาลีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
3. นางศรีสุดา กุลชัยโรงเรียนบ้านเลากรรมการ
4. นางสาวอัมภาภรณ์ ฟักทองพรรณโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ สูงห้างหว้าโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แก้วแก่นโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
3. นางณัฏฐิญา เคนทุมโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขสบายโรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวรรณภา กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ กุธานโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา พันธ์พรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพาประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย ยางชุมโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นายประทวน เสนาะโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางเกษร ศิริธรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
2. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
3. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
4. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)ประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ จันทร์ชมภูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
3. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
4. นายศุภเศรษฐ์ พุทธพรหมโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
5. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
3. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนบานหนองแซงสร้อยกรรมการ
4. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
7. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
8. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
9. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
9. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
11. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
9. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
10. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
11. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
2. นายสัญญา วิจารณ์ณรงค์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
7. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
8. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
2. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
7. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
9. นางพุทธพร บุตตะกุลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางวิภาวดี บุตตะกุลโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
2. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
7. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
8. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
9. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
2. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
7. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
9. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
8. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
9. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
9. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
8. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
9. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
9. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นางวิภาวดี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
4. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุพิน ถูระวรณ์โรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
2. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สุพิน ถูระวรณ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
2. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางชมพูนุท สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางชมพูนุท ศรีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางชมพูนุท สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุนทราโรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
3. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
6. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุนทราโรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
3. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางชมพูนุท สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนนาพู่กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางชมพูนุท ศรีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางสาวละมัย สายแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้าคอนเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นางภาวนา สาก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายสายชล อนุโนนธาตุโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นายสายชล อนุโนนธาตุโรงเรียนบ้าหนองหลักกรรมการ
3. นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
3. นายอดุลยเดช ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
4. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางภาวนา สาก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางประไพร คูณเศรษฐ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ พรมทาโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
4. นางบุญมี บัวผันโรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
5. นายสายชล อนุโนนธาตุโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
6. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสานิตย ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แซ่จิวโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
4. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
5. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธ์โรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
7. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
3. นางประณมเพียร โพธิ์นาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวอาบจิตร์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธ์โรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
5. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบานหนองแซงสร้อยกรรมการ
3. นางประณมเพียร โพธิ์นาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวอาบจิตร์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางพิสมัย โสภาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการ
6. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โสภาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
3. นางประณมเพียร โพธิ์นาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวอาบจิตร์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
2. นางสรัญญา บัวสิมโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
3. นางธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านจำปาวิทยากรรมการ
4. นางภักดี ยางชุมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางวัชรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
3. นางประณมเพียร โพธิ์นาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางอาบจิตร์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นายสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
2. นางสรัญญา บัวสิมโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
3. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านจำปาวิทยากรรมการ
4. นางภักดี ยางชุมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางวัชรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา บัวสิมโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านจำปาวิทยากรรมการ
4. นางภักดี ยางชุมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางวัชรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางพรศรี สุวรรณชาติโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางภักดี ยางชุมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นางสรัญญา บัวสิมโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยากรรมการ
4. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านจำปาวิทยากรรมการ
5. นางวัชรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางพรศรี สุวรรณชาติโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ดุมเกษมโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางจริยาภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการ
5. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ดุมเกษมโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการ
5. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์โรงเรียนดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
3. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
4. นางนุชรี ดวงมณีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางนุชรี ดวงมณีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางอินทิรา วงษ์โอษฐ์โรงเรียนดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
4. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจรัสลักษณ์ ภรภัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
4. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจรัสลักษณ์ ภรภัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
3. นางกัตติกา อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางยุรีพร คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
5. นางสุรัตยา สาคมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางยุรีพร คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
5. นางสุรัตยา สาคมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
2. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ธัญเฉลิมโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางจริยาภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
2. นางณัฐินี ปลัดขวาโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิศรโรงเรียนดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียงโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ปากวิเศษโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
4. นางภัฏฑา พรหมมาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุดชะฎา โคตบุตรโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
6. นายต่อศักดิ์ ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
8. นายปัญญา ประวะโขโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
9. นายวรพจน์ สิมลีโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวรวุธ บุญอาจโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
3. จ.ส.อ.วีระศักดิ์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
4. นายปาน พันธ์สง่าโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
5. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
6. นายนิรันต์ คงท่าค้อโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
7. นายสาคร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทยโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
2. นายวิเชียร กุลชัยโรงเรียนบ้านเลากรรมการ
3. นายพลพูล ไกยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สุริโยโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
6. นายสานิตย์ กงเพชรโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ จันทพลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นางสาวลัดดา กาหวายโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการ
4. นางสาวพัชรีนาถ นันทะกุลโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางวราทิพย์ จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นางนิลลา อุ่นนังกาศโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
7. นางนารี มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ นครธรรมโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
9. นางมาลัย น้อยมีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิพร จันทะดวงโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางตวงพร พินิจการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนิตยา รัตนพลทีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางมยุรี นามบุญมีโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
6. นายเจริญ นวกะคามโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
7. นางพัฒนียา พัดประดิษฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นางจุฑาทิพ วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัฒน์ เกษแก้วโรงเรียนสุมเส้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ วงเวียนคูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรันโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังกลางโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยากรรมการ
4. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางวรรณภา เกียงคำโรงเรียนบ้านเลากรรมการ
6. นางวิภาวดี เพชรคุ้มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางรจนา จันทร์กองโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
2. นายพิชัย นักผูกโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นายจีระเดช ไชยแก้วโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพลากร ขุริมนต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายพิชัย แก้วเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นมัสโกโรงเรียนบ้านดงขันทองกรรมการ
4. นางสาววลีพร หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
3. นายภูเบศร์ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
5. นางณัฐชลี สบายใจโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
3. นายธนกฤต ชนูนันท์โรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
4. นายไสว มีทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
5. นางดอกแก้ว คำก้อนโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกนก มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ แก้วรอดโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
4. นายวัชธากร สร้างยศโรงเรียนบ้านไชยฟองกรรมการ
5. นายภาณุเมศ ชุมภูนท์โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ นมัสโกโรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ถิตย์พงษ์โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นางรัตนา สีปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
4. นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญกรรมการ
5. นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
6. นางสาวลักษมี จงจอหอโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวดวงธิดา อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนาฎธิชัย ศรีทัดโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสุภา สังฆพรมโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางฐิติยกาญจน์ ปัสสาพันธ์โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
5. นายประสงค์ศักดิ์ ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
6. นายธรรมนูญ พวงกันยาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสาวชญาภา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวัชระ วงษ์วิชาโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แสนชมภูโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
3. นางสาวภคินี เชียงบาลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางเฟื่องฟ้า คันทะมาตโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
5. นายวิรุฬห์ จุลนิลโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยากรรมการ
6. นายเปี่ยมศักดิ์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
7. นายอภิชาติ แข็งแรงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
8. นางสาวเนตรนภภิส ตันเทอดทิตย์โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินครโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ บุสภาโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายยงค์ยุทธ์ งามเนตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นายวิเชียร สมชายโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนลินี พลแย้มโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ กล้าขยันโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แสนสุธาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
4. นางอุไร หาญชนะวงษ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางประไพร หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางประไพร หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสุระศักดิ์ วิไลกุลโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางจิราวัฒน์ อินทรประเสริฐโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ผิวพันธมิตรโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
4. นายสมชาย แคล้วอาวุธโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายอุบล เพียยุระโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
3. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
4. นายประจักษ์ น้อยอุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92กรรมการ
5. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมควร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ชาติโสมโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ศิรินิกรโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ พิมพ์สักกะโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทองเหรียญ บุญปกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทร์ชาโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางรัชนี สกุลพานิชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายเอกราช วรรณคีรีโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางเพ็ญพิศ อุไรโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
6. นางลาวัล โบราญกุลโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ แฟสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
3. นายอนันต์ ยาตาลโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
4. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นายจันทร์ศรี สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
7. นางวิไลพร ส่อนนาราโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
8. นายประทีป หว้างอุ้นโรงเรียนบ้านเชียงดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ แฟสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ส่อนนาราโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนโคกกลางกรรมการ
4. นายจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
5. นายอนันต์ ยาตาลโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
6. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
7. นายจันทร์ศรี สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
8. นายประทีป หว้างอุ้นโรงเรียนบ้านเชียงดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน พันแฮดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
3. นางนิ่มนวล จิตรักษ์โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางเกษสุรี พิทักษ์วงษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางวิมลศรี เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
6. นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประดับ สิงหาโคตรโรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางแพทลียา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางเสฐียร ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญกรรมการ
4. นางบานเย็น แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นางหรรษา คมขำโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางประกายทิพย์ พรธรรมจินต์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ชัยหาเทพโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
3. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางเชาวรัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ อันทะปัญญาโรงเรียนบ้านเก่าน้อยกรรมการ
3. นายวัลลภ เสาะก่านโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
5. นางบังอร หล้าบุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
6. นางนฤมล อุ่นเสือโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางกุหลาบ ฤกษะสุตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
3. นางสุนันทา โสสีทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจงกล นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
5. นางนิภาพร ทิพย์อาสน์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถมภ์)กรรมการ
6. นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประยูร ศรีสอนดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพรจิตร บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจงกล นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
4. นางนิภาพร ทิพย์อาสน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางเชาวรัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางบังอร หล้าบุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สาครเจริญโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางจารุณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิตัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางสาวนัฐิยา ทองหมู่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมร แก้วส่อนโรงเรียนบ้านยางซองประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ อมรจันหตระกูลโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาววิญาณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสงวน มีแสงโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางจงเจิด โพธิ์บายโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
4. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาววิภาดา โสตาราชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางสุกัญญา สระแก้วโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสงวน มีแสงโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา โสตาราชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางจงเจิด โพธิ์บายโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
5. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
6. นางสุกัญญา สระแก้วโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สุนทรกุลโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุคันธา เงสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาววิภาดา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
4. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
5. นางเพ็ญพิศ อุไรโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
6. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สุนทรกุลโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ อุไรโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นางสุคันธา เงสันเที๊ะโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ทุมทุโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
5. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิภาดา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นางกรรณิกา จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
8. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
2. นางจินตนา แจ่มวุฒิปรีชาโรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุขสำราญรมย์โรงเรียนมิตรภาพที่ 6กรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
2. นางจินตนา แจ่มวุฒิปรีชาโรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางสุเพียร สารลืกโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สุขสำราญรมย์โรงเรียนมิตรภาพที่ 6กรรมการ
6. นางพรรณเพ็ญ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิรัตน์ ธาตุทองโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางพรรณพร ภูกองชัยโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
3. นางประหยัด บุ้งทองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสุดชะฎา โคตบุตรโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
5. นางดรุณี บุญรักษาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางไกรษร พงษ์ประเทศโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองทันโรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
3. นางสาวดลนภา มีเกาะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
4. นางรัชนีพร นรสารโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
5. นางมุฑิตา ใจเก่งโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
6. นางสาวธัญญาภรณ์ วงละครโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรมกรรมการ
7. นางปนัดดา พรมศรีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรานี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
4. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
6. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
7. นางเพียงพิศ ภูหารโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรานี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ จันทโสภณโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางสุดาวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
6. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
7. นางสาวเพียงพิศ ภูหารโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สืบมาโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
4. นางนิรมล เนตรภักดีโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกกรรมการ
5. นางดรุณี จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
6. นางดวงใจ สุระทัดโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
7. นางปนัดดา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ใยปางแก้วโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์ บัวจานโรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
4. นางแว่นทิพย์ พรมทองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
4. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางจแรมจิตร แสงจันทร์โรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
7. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
6. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
7. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
4. นางจิตรา ไชยสงครามชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6รองประธานกรรมการ
3. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
6. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
7. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
8. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
5. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6รองประธานกรรมการ
3. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
6. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
7. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
8. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แสนโภชน์โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางสุภาพร ชาวป่าบ้านนามั่งกรรมการ
6. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
7. นางเทวา จันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสณีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
8. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ ชาวป่าโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ปรมสุขโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
5. นางอณุตรา บูรพารัตน์โรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแบ่งโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
7. นางทองพูน หอนงามโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านอุบมุงกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ปรมสุขโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
6. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
7. นางอณุตรา บูรพารัตน์โรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นายสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
6. นางอณุตรา บูรพารัตน์โรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
7. นางอณุตรา บูรพารัตน์โรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ พรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
4. นางสาววิราวรรณ พรหมแสนปังโรงเรียนบ้านโนนบุญมีกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิราวรรณ พรหมแสนปังโรงเรียนบ้านโนนบุญมีกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา สาระปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางนันทิยา ขำนุ้ยโรงเรียนบ้านป่องกรรมการ
6. นางสุภาพร ขันดาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำนวยพร โวหารเเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี สาสุนทรโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
7. นางประยงค์ กลิ่มหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบูญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางรุ้งดาว บุนนาคโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางศรินยา พร้อมปัจจุโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกกรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
6. นางสาวชัญญา เกษมปิติสุขสกุลโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
7. นางเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปุตุรงค์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางสุภาสินี ช้างสารโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
6. นางอรุณศรี หมูหาญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
7. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปุตุรงค์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามบุญมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ๒กรรมการ
7. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวชัญญา เกษมปิติสุขสกุลโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นางเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิเสฏฐศลาศัยโรงเรียนบ้านดตาดรองประธานกรรมการ
3. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
4. นางสมภาร ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิเสฏฐศลาศัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางวิริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
5. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
6. นางสมภาร ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมพูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร สุภากิจโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
4. นางสาวลักษรินทร์ พงษ์เกษมโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ๕กรรมการ
4. นางสาวลักษรินทร์ พงษ์เกษมโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
5. นางวิสาสินี ไผ่ป้องโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
6. นางรัตนา อ่อนพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
7. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลี โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา มาเนตรโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร วงศ์ดีโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
4. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
2. นางสาววรพนิตต์ ภัทราพิชัยพงศ์โรงเรียนบานหนองแซงสร้อยกรรมการ
3. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา๕๐๙กรรมการ
5. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดอนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางมยุรี ชนะพันธุ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
5. นางภารดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นายจตุพล เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองรองประธานกรรมการ
2. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายนายพิมล ป้องเรืองโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายเจษฎา บพิตรสุวรรณโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]