หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายบุญเพิ่ม นามภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางชุลีพร เปลี่ยนขำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางกัญญา ตัณศิลา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางพนิดา แซ่จึง ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางสาววัชรี กล้าหาญ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางอารีสุข ไลออน ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
14 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
15 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
16 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
17 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
18 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
19 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
20 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
21 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
22 นายปัญญา สมสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
23 นางเชาวรัตน์ ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
24 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
25 นายวรวุธ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
26 นายไสว ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
27 นายอาคม พรมศรี ครูโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
28 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
29 นางภัทราภรณ์ จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
30 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
31 นายบัญชา คุ้มกุดเขียว ครูโรงเรียนบ้านนาแอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
32 นางเสาวภา ไชยบุบผา ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
33 นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
34 นางสาววิภาดา โสตาราช ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
35 นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
36 นางจุลัยวรรณ์ ทัศน์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
37 นายประจักษ์ น้อยอุ่น ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒(ชุมชนนาข่า) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
38 นายอาจ ชาวชายโขง ครูโรงเรียนบ้านดงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
39 นายไพโรจน์ แสนสุธา ครูโรงเรียนมิตรภาพ ๖ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
40 นายวิริยันต์ ตะวัน ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
41 นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
42 นายอาคม พรมศรี ครูโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
43 นายจรูญ พุตราช นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
44 นางอาภารัตน์ เข็มทอง ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
45 นายสุนันทปรีชา สีสว่าง นักการฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
46 นายสุเทพ อินทร์มะโรง นักการฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
47 นางเบญจมาศ ชนะน้อย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
48 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
49 นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
50 นางสาวเสาวลักษณ์ พลบุตร ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
51 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
52 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
53 นายสุธิต โตมาชา ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
54 นายสุนันท์ สมสล้าง ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
55 นายชัยเจริญ อินสุวอ ช่างครุภัณฑ์๓ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
56 นายไพบูลย์ ชมนวน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
57 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
58 นายชัยรัตน์ สินล้าน ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
59 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
60 นางขนิษฐา บุพิ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
61 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
62 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
63 นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
64 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
65 นายบุญเชิญ บุตตะโยธี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นางณัชชา โคตรน้ำเนาว์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นายสุพจน์ สืบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
70 นายธนกฤต ชนูนันท์ ครูโรงเรียนบ้านนาสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางวรรณภา สมดี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นายสมชาย ดอนสมพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นายสุบิน น้อยบุดดี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายบุญเชิญ บุตตะโยธี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
76 นายสุบิน น้อยบุดดี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
77 นายสมบัติ เอี่ยมพานิชกุล ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
78 นายวิทยา จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
79 นายวชิระ มหิศนันท์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
80 นายมงคล โทอึ้น ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
81 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
82 นายพีรพงศ์ ทองอนันติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
83 นายสุบิน น้อยบุดดี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
84 นายวิชิต หาญรบ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
85 นายวีระชัย ด้วงพรมโพธิ์ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
86 นายคมกริส เอาหานัด นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
87 นายวีระ ปลายชัยภูมิ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
88 นายอานนท์ สระบุญมา นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
89 นายศักดิ์ธัช นวนสีดำ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
90 นายณัฐวุฒิ คำจำปา นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
91 นายธนากร สารักษ์ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
92 นายสุพจน์ ชาวโพธิ์ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
93 นายธีระพงษ์ ยุบลรัตน์ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
94 นายชาญยุทธ สีดาห้าว นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
95 นายธนวัฒน์ เงินลาด นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
96 นายบัณฑิต สุดสาระ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
97 นายชาญชล อ่อนสาย นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
98 นายจักรกฤษณ์ คำผล นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
99 นายเอกภพ สีดาห้าว นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
100 นายพิสิทธิ์ คำผล นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
101 นายเกียรติชัย หิตจำนงค์ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
102 นายเกียรติศักดิ์ หิตจำนงค์ นักเรียนอาสาจราจรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
103 นางสาวสุจิตรา แก้วอาสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
104 นายพงศ์อมร เกษมสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
105 นายวิชิต หาญรบ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
106 นายสายัณ ตำตาด รปภ.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
107 นายสุเทพ อินทร์มะโรง นักการฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
108 นายอนุชิต วาลมนตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
109 นายคนองศักดิ์ สุกขันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
110 นายธนานันท์ สีเสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
111 นายฉัตรชัย อุวอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
112 นายทรรศนะ โพธิ์ชัยยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
113 นางสาวอังคณา ทองกัลยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
114 เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่ตั้ง นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
115 นายพิเชษฐา ​โมรา ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
116 เด็กชายนพกร ชัยจักร นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
117 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
118 เด็กชายนครินทร์ แก้วสีนอ นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
119 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
120 นายสุธิต โตมาชา ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
121 เด็กชายฐิติกร ขาวจันดี นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
122 นายสุนันท์ สมสล้าง ช่างไม้ระดับ ๔ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
123 เด็กชายวันชัย ชัยชนะ นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
124 นายชัยเจริญ อินสุวอ ช่างครุภัณฑ์๓ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
125 นายไพบูลย์ ชมนวน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
126 เด็กชายภานุวัฒน์ ศรเกษตริน นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
127 เด็กชายวัชริศ แสนจันทร์ นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
128 นายชิตณรงค์ อุปชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
129 นางสาวรัตนาภรณ์ วังมนต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
130 เด็กชายวิชาลชล เลิศพนาลัย นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
131 เด็กชายพิสิฐษ์ คำหล้า นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
132 เด็กชายพีระพงศ์ พรหมวิอินทร์ นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
133 เด็กชายปิยะราช ไชยเมือง นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
134 เด็กชายสรวิชญ์ สาไพรวัลย์ นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
135 เด็กชายอภิชัย คำจันทราช นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
136 เด็กชายอภิชัย พรหมวงศซ้าย นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
137 เด็กชายวนราช บุดดาดวง นักเรียนอาสาจราจร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
138 นายปัญญา ปะวะโข ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
139 นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
140 นางศรัญญา อัตปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
141 นายวัฒนา อุ่ยตระกูล ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
142 นางพะเยาว์ จิตรโก ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
143 นางนิตยา ฉิมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
144 นางสาวปรีดา พระโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
145 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสง ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
146 นายพลากร ขุริมนต์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
147 นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
148 นางเบญจมาศ ชนะน้อย ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
149 นางสาวเสาวลักษณ์ พลบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
150 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
151 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยสอน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
152 นางภัทราภรณ์ จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
153 นายสุนันทปรีชา สีสว่าง นักการฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
154 นางสุภาพร บุญรักษา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
155 นายประกิต โพธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
156 นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
157 นางกัญศญา สันทัศสำรวจการณ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
158 นางณหทัย นันทรัตน์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
159 นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
160 นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
161 นางสุภาพร บุญรักษา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
162 นางอวยพร คงนิล ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
163 นางสุไพรินทร์ นันทะลัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
164 นายฉลองศักดิ์ จุตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
165 นางสาวทิวาพร อาษาบาล นักจัดการงานทั่วไป รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
166 นายกฤษณะ ธรรมโกฏิ์ ช่างครุภัณฑ์ระดับ ช ๓ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
167 นายวินัย ไชยสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
168 นายอุบล ศรีภูภาน พนักงานธุรการระดับ ส ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
169 นายผจญ ฝ่ายชาวนา ช่างปูนระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
170 นายพิชิต บุตรแสนลี พนักงานธุรการระดับ ส ๓ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
171 นายสนธิชัย ยศยิ่ง พนักงานพัสดุระดับ ส ๓ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
172 นายปัญญา กุศลยัง หัวหน้าหมวดยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
173 นางอามร ปัจฉิมบุตร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
174 นายเดือน ทองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
175 นายพิบูลย์พันธ สาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
176 นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
177 นางณิชชา บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
178 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
179 นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
180 นายสำราญ วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
181 นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
182 นายสมบูรณ์ เป้งคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามพร้าว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
183 นายสุดใจ รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
184 นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
185 นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
186 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
187 นางภัทราภรณ์ จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
188 นางวิภารัตน์ พันจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
189 นางสาวอุษารัศมี ภูวนนท์ ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
190 นางสนอง พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
191 นายสมยศ ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
192 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
193 นางสุมิตรา มาสม ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
194 นายสุกัณฑ์ ส่างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
195 นางประยงค์ บรรณเทศ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นายบุญเลิศ นิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นางรินรดา แกริส ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
198 นางจาริวรรณ ดีครอบ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
199 นางจงกลนี ไชยเรศ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 นางสาวจุฑาณัฐ ดอนลาดลี ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางสมพร พรมยาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางสาวนิดหนึ่ง สิทธิปู่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางสาวทันยา สนิมค้ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางสาวจินตหรา เจริญสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางสาววันเพ็ญ สมสล้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางสาวสุพิชชา สิทธิ์นะศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางสาวทิภาพร อยู่สุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางสาวสุนิสา ต้นสีนนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางสาวธัญณภัทร พิมพ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางอภิญญา ครุภัณฑ์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางประภาศิริ ไชยพลงาม ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นางสาวทัศนีย์ บำรุงภักดี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นางสมถวิล เกตุรุน ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางราตรี รัตนวงษา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นางพิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวืิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางสมจิตร ศรีโคตร นักการฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสุขุมมาลย์ สีดา ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นายสมชาย ดอนสมพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
221 นางพิศรา ทองสุขุม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
222 นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
223 นางวิภาพร เครือเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
224 นางชื่นจิต ชุมวรฐายี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
225 นางสุมิตรา มาสม ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
226 นางส่องแสง สารบรรณ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
227 นางอังสนา จันทะสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
228 นางสาวอุทินกร ธีระสาร นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
229 นายวิทยา ประวะโข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
230 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
231 นางสาวทิพาวรรณ วรรณพฤกษ์ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
232 นายธวัชชัย จ่าบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
233 นางจิรภา มูลคม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
234 นางสาวฐาปณี ศรีสุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
235 นางส่องแสง สารบรรณ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
236 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
237 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
238 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
239 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
240 นางสาวนิตยา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
241 นางคำมา ตั้งสุวรรณชัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
242 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
243 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
244 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
245 นางแสงจันทร์ ทองทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
246 นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
247 นางฤดีวรรณ เครือเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
248 นางทิพวัลย์ แสวงเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
249 นางสมพิศ ถาวะโร เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
250 นางสวรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
251 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
252 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
253 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
254 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
255 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
256 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
257 นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
258 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
259 นายอัครพล น้อยอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
260 นางสาวสาริศา นามจันโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
261 นายณัฏฐพงศ์ พันธุ์บุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
262 นางสาวจุฬามณี พงษ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
263 นางสาวเกศวรี พ่อค้าช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
264 นางสาวอัญชลี ชัยแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกลาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
265 นางศิริรัตน์ คำผาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอีหลุ่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
266 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ โคตรหัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาหยาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
267 นางสาวนลินี พลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
268 นางสาวชวลิดา ประจันตะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
269 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
270 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
271 นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครู โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
272 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
273 นายอัครพล น้อยอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
274 นางสาวสาริศา นามจันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
275 นายณัฎฐพงศ์ พันธุ์บุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านชุมชนกุดหมากไฟ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
276 นางสาวจุฬามณี พงษ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
277 นางสาวเกศวรี พ่อค้าช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
278 นางสาวอัญชลี ชัยเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกลาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
279 นางศิริรัตน์ คำผาย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
280 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ โคตรหัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาหยาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
281 นางสาวนลินี พลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
282 นางสาวชวลิดา ประจันตะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
283 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน
284 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
285 นายไพรินทร์ บุสภา ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
286 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
287 นายไพรินทร์ บุสภา ครู โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
288 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
289 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
290 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
291 นางสปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
292 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์/หุ่นยนต์
293 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
294 นางภัทราภรณ์ จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
295 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
296 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
297 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
298 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)การศีกษาพิเศษ
299 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
300 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
301 นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศีกษาพิเศษ
302 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
303 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
304 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
305 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
306 นางชุลีพร เปลี่ยนขำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
307 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
308 นางอุทัยวรรณ คุ้มห้างสูง ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
309 นางประภาศิริ ไชยพลงาม ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
310 นางขนิษฐา บุพิ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
311 นางสุมิตรา มาสม ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
312 นางสาวเมวิกา ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
313 นางประภาพร แสงสูง ลูกจ้างโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
314 นางสาวอบเชย จันทร์ประเสริฐ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
315 นางประยูร ศรีละมัย ลูกจ้างโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
316 นางสาวยุภาวรรณ ชาหอมชื่น ลูกจ้างโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
317 นางสมจิตร ศรีโคตร นักการฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความสะอาด
318 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
319 นายประคอง พันธ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
320 นายสุดใจ รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
321 นางนิลุบล ชุมแวงวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
322 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
323 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
324 นายสุรสิทธิ์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโอนหนองฮาง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
325 นายวราวุธ หาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
326 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
327 นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนการศึกษาปฐมวัย
328 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
329 นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเลียบ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
330 นายสุชาติ เข็มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
331 นายสมคิด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
332 นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
333 นางสุขุมมาลย์ สีดา ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
334 นายสรพงษ์ โพนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 นางบุญญาพร สิงห์โท ครูโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
336 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นางสาวสุภาพ ภักดีกำจร ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
338 นางอุดร จันทร์ดวง ครูโรงเรียนบ้านเลื่อม คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
339 นางเกยูร เป้าชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านตาด คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
340 นางปรีดา กุศล ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
341 นางขนิษฐา เชียงบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
342 นางสาวนริษรา บัวเกษ ครูโรงเรียนบ้านยวด คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
343 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
344 ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ สาคมิตร ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
345 นายวชีระ มหิสนันท์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
346 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
347 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
348 นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
349 นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
350 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
351 นางภัทราภรณ์ จุทานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
352 นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
353 นายสุข สารีโท ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
354 นายอนุรักษ์ ศรีระโส ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
355 นางอรัญญา ธาตุไชย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
356 นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
357 นายสาธิตย์ ศรีโพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
358 นางกัญญา ตัณศิลา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
359 นางอัมพิกา ธรรมสาลี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
360 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
361 นายธำรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
362 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
363 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
364 นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
365 นางสาววิภาดา โสตาราช ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
366 นางเสาวภา ไชยบุบผา ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
367 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
368 นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
369 นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
370 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
371 นายสิทธิ แก้วรอด ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
372 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสน ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
373 นางเบญจมาศ ชนะน้อย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
374 นายพลากร ขุริมนต์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
375 นางสาวอรอุมา สิทธิบุรณ์ครู ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
376 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
377 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
378 นายมีศักดิ์ แสงศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
379 นายพิทยา บุญทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
380 นายปรีชา พันธุ์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
381 นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพ่น คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
382 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
383 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
384 นายอเนก แสนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสิงห์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
385 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทน์แดง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
386 นายบุญเพิ่ม นามภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
387 นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
388 นางสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
389 นายสะไกร เชือกพรหม ครูโรงเรียนบ้านหม้อ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
390 นายวุมิชัย สุริโย ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนวว่าง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นายอังคาร พึ่งพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นางแพวิกา ภูสงัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นายวิเสส แก้วคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยฟอง คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 นายอาคม พรมศรี ครูโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นางสาวสมพร ทองชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นายสกล หีบแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นางสาวเกสร คนหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นายสมคิด ยิ่งยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า ประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
399 นายปรีชา วิเศษชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว รองประธานคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
400 นางสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
401 นางทัศนีย์ อินทกมลชัย ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
402 นางเรียม อุปโคตร ครูโรงเรียนบ้านนาคำหลวง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
403 นายสุวิทย์ คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ 6 คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
404 นายสัญญา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวด คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
405 ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาไห คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
406 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
407 นางโฉมบังอร นนทคำพันธ์ ครูโรงเรียนชุมขนสามพร้าว คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
408 นางสาวปนัดดา อรุณในเมือง ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
409 นางนันทพร บุตรธนู ครูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
410 นางฉวีวรรณ คำหอม ครูโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
411 นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรม ครโรงเรียนรัฐประชา 509 คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
412 นางบังอร บัลลังค์ ครูโรงเรียนบ้านหมากหญ้า คณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
413 นายพิชญ์ภวิศ ภูมิมณี ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มประจักษ์ศิลปาคม
414 นางฉันทนา มาเนตร ครูโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มประจักษ์ศิลปาคม
415 นางเบญจมาศ ชนะน้อย ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มหมากแข้ง
416 นางสาวจุฬามณี พงษ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มหมากแข้ง
417 นางสาวศิรินทิพย์ ราชวงศา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านเลื่อม-หนองบัว
418 นายทวีชัย เกียรติสกุลศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านเลื่อม-หนองบัว
419 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านตาด
420 นายสุพัฒน์ มาชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านตาด
421 ว่าที่ร้อยโทอนุวัฒน์ โคตรหัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มสามพร้าว
422 นางจารุพรรณ โพธิดอกไม้ ครูบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มสามพร้าว
423 นางสาวสาริศา นามจันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนิคม-ห้วยหลวง
424 นายอัครพล น้อยอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนิคม-ห้วยหลวง
425 นายบุญกว้าง สุขชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงพิณ
426 นางลักษิกา บุญโนนแต้ ครูโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงพิณ
427 นางอัจฉรา จันทะคร ครูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนครภูรินทร์
428 นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์ ครูโรงเรียนมิตรภาพ ๖ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มกุดสระ
429 นายเอกสิทธิ์ สิมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มกุดสระ
430 นายเอกสิทธิ์ สิมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มกุดสระ
431 นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน ครูโรงเรียนประชาสามัคคี ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรักษ์นาข่า
432 นางพิลาวรรณ สำราญพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรักษ์นาข่า
433 นายอรทัย วงศ์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มศรีอุดร
434 นายวุฒิภัทร มุมอภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มศรีอุดร
435 นางกรรณิการ์ ทองนำ ครูโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรามสูร
436 นายวัชรินทร์ กงภูธร ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรามสูร
437 นางเจียงลม โฉมหาญ ครูโรงเรียนบ้านฆฯฮ.ฯษ๕ฎ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนาคำ-ขอนกว้าง
438 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนาคำ-ขอนกว้าง
439 นายไพรินทร์ บุสภา ครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงยืน
440 นางสาวนลินี พลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงยืน
441 นายวานิจ รอดชมภู ครูโรงเรียนบ้านนาพู่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเพ็ญ
442 นายธาริต โพธิ์งาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสุมเส้า
443 นายธาริต โพธิ์งาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสุมเส้า
444 นายจักรพงษ์ ภักดีราช เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสุมเส้า
445 นายสุรศักดิ์ นมัสโก ครูโรงเรียนบ้านดงขันทอง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเหล่า-เตาไห
446 นายบวรธนรณยศ ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเหล่า-เตาไห
447 นายธวัชชัย คุณธรรม ครูดรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาบัว-สรา้งแป้น
448 นายสุนทร ประทัยบุตร ครูโรงเรียนบ้านยางซอง ผุ้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาบัว-สรา้งแป้น
449 นางฐิติยกาญจน์ ปัสสาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนามั่ง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มจอมศรี
450 นางสาวรวิพร จันทะดวง ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มจอมศรี
451 นายอาจ ชาวชายโขง ครูโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเชียงหวาง
452 นายอาจ ชาวชายโขง ครูโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเชียงหวาง
453 นางสาวอำภา วงษ์พิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผุ้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเชียงหวาง
454 นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบ้านธาตุ
455 นางสุพิศ วงษ์คลองเลื่อน ครูโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบ้านธาตุ
456 นายเอกภพ จันทร์กลิ่น ครูโรงเรียนบ้านนาพู่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาพู่
457 นายเริงเดช สิทธิอาจ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาพู่
458 นายจตุรงค์ ดวงภักดี ครูโรงเรียนบ้านเชียงดา ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสร้างคอม
459 นายพยุงศักดิ์ ผาจวง ครูโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโคกโพธิ์-บ้านยวดฯ
460 นางสาวเกศวรี พ่อค้าช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโคกโพธิ์-บ้านยวดฯ
461 นางสาวณัฐมณฑ์ สมภาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มกุดหมากไฟ-อุบมุง
462 นางนันท์นภัส ชื่นชม ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองอ้อ-โนนหวาย
463 นางนันท์นภัส ชื่นชม ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองอ้อ-โนนหวาย
464 นายเสกสิทธิ์ ปานนูน ครูโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองวัวซอ
465 นางสาวชญาณิศา บุญศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองวัวซอ
466 นายพิชัย นักผูก ครูโรงเรียนบ้านน้ำพ่น ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มน้ำพ่น-หนองบัวบาน
467 นางระภีพร ทาสีดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มน้ำพ่น-หนองบัวบาน
468 นางอรชร โคตรโมลี ครูโรงเรียนเซนต์เมรี่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 1
469 นายวรรธนะ คำแก้ว ครูโรงเรียนเซนต์เมรี่ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 1
470 นางสาวหงษ์นภา เล่าสุอังกูร ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 2
471 นางพิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเทศบาลนครอุดรธานี
472 นายศุภวิทชญ์ สุขศรี ครูโรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเทศบาลนครอุดรธานี
473 นางสายฝน ภูสีเขียว ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 2


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]