งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา นิคมห้วยหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ผิวคราม
2. นางสาวไพรินทร์    เมืองแพน
3. นางสาวทิพย์อักษร    ศิริบุญ
1. นางพรทิวา    สุดชาหา
2. นางวรางคณา    ด้วงกลาง
5
2 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ศรีอุดร 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ทิพย์บุญผล
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    นิลธรรม
3. เด็กหญิงมุฑิตา    คำจันทร์
1. นางพิกุล    น้อยนรินทร์
2. นางส่องแสง    สารบรรณ
8
3 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี 1. เด็กหญิงจันทิมา    ยาตาล
2. เด็กหญิงพัชราวดี    แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุกานดา    ศรีสุนนท์
1. นางสาวนวลจันทร์    นุสีวอ
2. นางสาวพิมพ์มาดา    เนื่องสมศรี
9
4 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ 1. นายวรวิทย์    ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวณัฐริญา    ยางทรัพย์
3. นายทนงศักดิ์    สุระคาย
1. นางอรดี    โพธิ์สองชั้น
2. นางเจริญศรี    จันทศิลป์
4
5 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    หล้าจางวาง
3. เด็กหญิงสุชัญญา    สุภะดี
1. นายวิรัตน์    แฟสันเที๊ยะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านเตาไห เหล่า-เตาไห 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พังคบุตร
2. นายศรันย์    จุนจริง
3. เด็กชายกฤษดา    เหล็กเพชร
1. นางมณีรัตน์    ป้องนานาค
2. นางเพรียบสุข    บุตรดีวงค์
13
7 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ นาคำขอนกว้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    สาสุนัน
2. เด็กหญิงวรัญญา    สุวรรณรงค์
3. เด็กชายศุภณัฐ    แพงโคตร
1. นางกรรณิกา    สาครเจริญ
2. นางเจียงลม    โฉมหาญ
10
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว หมากแข้ง 1. นางสาวดนยา    จันทร์น้อย
2. นางสาวสุกัญญา    ลุนลา
3. นางสาวธัญญาลักษณ์    เลิศไธสงศ์
1. นางฐปรัตน์    ทองยัง
2. นางยุพิน    ดวงแพงมาศ
6
9 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง รักษ์นาข่า 1. เด็กหญิงอรทัย    อุ่นแสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตา    เชี่ยวชาญ
1. นางบุษบา    ช่วยแสง
2. นางสุดาวรรณ    กงเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ 1. นางสาวดวงพร    นนท์วงษ์
2. นางสาวสุนิสา    อุดมเพ็ญ
3. นางสาวฉัตรทริกา    บุตรศรี
1. นางณัฏฐ์ชปิญชาน์    แก้วดอนรี
2. นางอุลัยวรรณ์    สุวรไตร
12
11 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม โคกโพธิ์บ้านยวดหินโงม 1. นายจิระพันธ์    อุ่นสำโรง
2. นางสาวสัญญาลักษณ์    เหล่าเสน
3. นางสาววิภาวรรณ    สิงขรอาจ
1. นางปภาสินีย์    ไชยมานันต์
2. นางเพชรรัตน์    วงศ์ภาคำ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ 1. เด็กหญิงอภิชญา    ศรีมนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    สมสะอาด
3. เด็กหญิงฐานิดา    ดงแสง
1. นางวนิดา    ภูสง่า
2. นางสุจิตรา    โคตรนรินทร์
6
13 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กิ่งสุข
2. เด็กหญิงจรรยา    มีพรหม
3. เด็กหญิงสุนิสา    ทำพนม
1. นางปุณยนุช    เข็มทอง
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................