งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี 1. เด็กหญิงสุภาริณี    มูลคาย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    พงษ์รักษ์
3. เด็กหญิงรัตนาพร    วังพรม
1. นางขนิษฐา    ชำนาญศิลป์
2. นางนภาพร    ตันนารัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง 1. เด็กชายธีรภัทร    สายน้ำ
2. เด็กชายณัฐวิทย์    พรมยาลี
3. เด็กชายอัครเดช    นครธรรม
1. นายพิเศษ    บุญเที่ยง
2. นายอรรถพล    แสนโภชน์
7
3 โรงเรียนบ้านเชียงดา สร้างคอม 1. เด็กหญิงนิตยา    พินิจการ
2. เด็กหญิงไพลิน    สูงสุมาลย์
3. เด็กหญิงอัจฉราพร    สืบมา
1. นางวัชราภรณ์    ธีระสาร
2. นางวัฒนา    ขันธ์เขต
4
4 โรงเรียนบ้านอูบมุง กุดหมากไฟ-อุบมุง 1. เด็กชายศุภสันห์    คำชมภู
2. เด็กชายฐิติมา    ลีบ้านลาด
3. เด็กชายธัญญลักษณ์    ศรีสุข
1. นายปรเมศร์    นิตย์คำหาญ
2. นางเต็มศิริ    นิตย์คำหาญ
5 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง รักษ์นาข่า 1. นายวัชร    สำราญจิตร
2. นายณัฐพล    คนหาญ
3. นายธนกรณ์    สุระดะนัย
1. นางจุฬาลัษณ์    เศวตวงษ์
2. นางสาวรุ่งทิวา    บำรุงภักดี
6
6 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม โคกโพธิ์บ้านยวดหินโงม 1. นายอาทิตย์    จันทะพิมพ์
2. นายณรงฤทธิ์    บุญประเสริฐ
3. นางสาวพิชชาภา    โพธิ์เตี้ย
1. นายพยุงศักดิ์    ผาจวง
2. นายศุภพงศ์    อินทฤาชัย
5
7 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ 1. เด็กหญิงเกตมณี    อาสนา
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เชิดทอง
3. เด็กหญิงผกาวรรณ    วรจักร์
1. นางฉวีวรรณ    สิงห์วิเศษ
2. นางสมพร    สีมืด
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า หนองวัวซอ 1. เด็กหญิงวิไลพร    บุญศิริ
2. เด็กหญิงวิชุดา    ทาสีดำ
3. เด็กหญิงณัฐติกา    ไชยสาร
1. นายเชาวลิต    ฉัตรศรี
2. นางสาวแสงจันทร์    มาลาศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................