งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน 1. เด็กหญิงญาณินทร์    ทาสีแสง
2. เด็กหญิงกุลสตรี    นาคีไฟ
3. เด็กหญิงสุรีย์พร    หอมหวล
1. นางสาวปนัดดา    อรุณในเมือง
2. นางสาวลักษณา    โพธิ์มลิวัลย์
2 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    อาจอุดม
2. เด็กหญิงกุลธิดา    สะระคาม
3. เด็กหญิงจริยา    นาโพธิ์
1. นายนิรันดร์    ผมไผ
2. นางหนู    เอาหานัด
5
3 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว นาบัวสร้างแป้น 1. เด็กหญิงกนกพร    สระแก้ว
2. เด็กหญิงปลายฟ้า    ขันทอง
3. เด็กหญิงอริยา    ไชยราช
1. นางนงเยาว์    บุญพา
2. นางสุกัญญา    สระแก้ว
6
4 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ เหล่า-เตาไห 1. เด็กหญิงสุรชัย    วิชาดี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เทวบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา    อุบลศรี
1. นางงศิริภรณ์    จิตรเจริญ
2. นางบังอร    อั้งยุทธ
8
5 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เกษสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรางทอง    บึงไสย์
3. เด็กหญิงรัศมี    สาธารณะ
1. นางณัฐวลัย    แก้วพินิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านตาด บ้านตาด 1. เด็กหญิงรุจิรา    พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงวนิดา    บุญปก
3. เด็กหญิงอทิตยา    ไชยประสิทธิ์
1. นางชลธิชา    ลุพรหมมา
2. นายสังวาลย์    ลุพรหมมา
7
7 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว นครภูรินทร์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มีจินดา
2. เด็กหญิงปนัดดา    เลิศโชคดี
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์    ชุมพล
1. นางอุปถัมภ์    ปุ้ยไชยสอน
2. นางเพ็ญศิริ    ชัยมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภาพร    ช่างฟิต
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ช่วยค้ำชู
1. นางศศิธร    สุนทรกุล
2. นางสุวภัทร    น้อยจันอัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านดู่ ศรีอุดร 1. เด็กหญิงอันดา    สียาคะบุตร
2. เด็กหญิงฐิภาวดี    ศรียางคะบุตร
3. เด็กหญิงพิชามณธุ์    กว้างขวาง
1. นางสมผิว    บุญศรีภิรัตน์
2. นางสมพิศ    ภักดีกุล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................