สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิรักษ์  ต้นยวด
 
1. นางสุดใจ  รัตนมงคล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชาหนองอ้อ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิลาชาติ
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะวงศา
 
1. นายคุณัญญา  วงษ์นาม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.21 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติทัต  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ภูพันธ์เชือก
3. เด็กชายไพวัลย์  ทองแถม
 
1. นางยุพิน  เสียวเสียว
2. นางสุดใจ  รัตนมงคล
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตเมธ  สิทธ์ขุนทด
2. เด็กชายธนวัฒน์  สาริสุทธ์
3. เด็กชายพิชาภพ  เหล่าโสด
 
1. นางยุพิน  เสียวเสียว
2. นายคุณัญญา  วงษ์นาม
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ลือเวียงคำ
2. เด็กหญิงวัลณลักษณ์  กินรมย์
3. เด็กหญิงอติพร  ทุยโพธิชัย
 
1. นางสุดใจ  รัตนมงคล
2. นางสาวอรจีรา  เสนาโยธี