สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  เมืองหลา
2. นายปานเทพ  อดทน
 
1. นายนิยม  ระหา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราพร  อ่อนคำ
 
1. นายอรรณพ  ศิริศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ตาแพง
2. เด็กชายพนาสรรค์  กุลสุวรรณ
3. เด็กชายรุสดี  โต๊ะบก
4. นายศราวุธ  ศิริสม
5. เด็กชายศิริมงคล  มณีโชติ
6. เด็กหญิงสุนันทา  โตนาค
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
2. นายพโยม  ใจยุทธ
3. นางจินตนา  จันทะวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  วงศ์ตาแพง
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ตาแพง
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  การินทร์
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญทา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกศล
 
1. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัทธิดา  คำพลแสน
2. เด็กหญิงศิรินทร์  ลาช่อง
 
1. นางจรรยา  สุรภีร์
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คณะวาปี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนหาร
 
1. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สระทองบ้อง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนคำ
 
1. นางกนิษฐา  พฤกษาโคตร
2. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงพรพิชชา  ประชากร
 
1. นางรัชนีกร  คุณาพันธ์
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  ตู้เชียงเพ็ง
2. เด็กชายภากร  ผิวผา
3. เด็กชายวรพจน์  วิวิธศิริ
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสาวรัตน์จินันท์  ไพรดีพะเนาว์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาริกา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปุระชะโต
3. เด็กหญิงอัยวรินทร์  โพธิปัสสา
 
1. นางสุนารี  พนมศักดิ์
2. นายนิยม  ระหา
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กชายธนพล  อุตมา
2. เด็กชายธีรเดช  มณีโชติ
3. เด็กชายพันธกานต์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สีวันคำ
2. นายพโยม  ใจยุทธ