สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายอนัณฐชัย  พุกสุนทร
2. เด็กหญิงอภัสรา  ผมไผ
 
1. นางสาวพรชนก  เว้นบาป
2. นางพเยาว์  ผาจวง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  สิงหาพรหม
 
1. นางวิไลวรรณ  ปิ่นสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายไกรวิชญ์  สีมืด
 
1. นางวิไลวรรณ  ปิ่นสุข