สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพศรี
 
1. นางนิจพร  ศรีซุย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหล็กกล้า
 
1. นางนิจพร  ศรีซุย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวงไพร
2. เด็กหญิงถิรดา  ยิดไทยสงค์
3. เด็กหญิงธันยพร  สีสุนาม
 
1. นางนิจพร  ศรีซุย
2. นางปิยนุช  รักษ์เรียน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กชายนพณัฐ  โป๊ะปะนม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีหาเนตร
3. เด็กชายเอกวิทย์  พลชาลี
 
1. นางนิจพร  ศรีซุย
2. นางสาววิมลพร  ลาภบรรจบ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ชาวกะมุต
2. เด็กหญิงชลธิชา  พาภักดี
3. เด็กหญิงนิราวัลย์  ลาภบรรจบ
 
1. นางสาววิมลพร  ลาภบรรจบ
2. นางนิจพร  ศรีซุย