สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.08 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกรกฤษ  มาศวรรณา
2. เด็กชายอัครพล  บุญเสริม
 
1. นางมณฑิรา  กำบังภัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธัชกร  เพชรสูงเนิน
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีเชียงขวาง
 
1. นางกรรณิกา  พลขันธ์