สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพรรษ  รุ่งแจ้ง
2. เด็กชายศิริชัย  พรมศรี
 
1. นายจักรี  ศรีเสมอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.08 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกรกฤษ  มาศวรรณา
2. เด็กชายอัครพล  บุญเสริม
 
1. นางมณฑิรา  กำบังภัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธัชกร  เพชรสูงเนิน
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีเชียงขวาง
 
1. นางกรรณิกา  พลขันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.4 เงิน 16 1. เด็กชายปฏิภูมิ  ป้ายจัตุรัส
 
1. นางลักขณา  ชื่นคำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดีเวียง
 
1. นางลักขณา  ชื่นคำ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ธนประศาสน์
2. เด็กหญิงญาณี  แซ่แต้
3. เด็กหญิงณัฐพร  พลแสง
4. เด็กหญิงณิชมน  พลสักขวา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยชม
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธาตุไพบูลย์
7. เด็กชายปิยะศักดิ์  มูลนา
8. เด็กหญิงพัชราพันธ์  โพธิ์จันทร์
9. เด็กชายมงคล  คำมงคุณ
 
1. นางจริยาภรณ์  จะระคร
2. นางลักขณา  ชื่นคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงพิยดา  เวียงพล
 
1. นายไพฑูรย์  ปัดถา
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขาวกระจ่าง
2. เด็กหญิงมิ้นฑิรา  บริสุทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์  ปัดถา
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.13 ทอง 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองมูล
2. เด็กหญิงวาศินี  เขียนนอก
 
1. นายไพฑูรย์  ปัดถา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันทชา  สารีโท
2. เด็กหญิงรัตติกา  ศรีคำหลาย
3. เด็กหญิงสุจิตา  พนัดศรี
 
1. นางนิภาพร  ทิพย์อาสน์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 22 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รังหอม
2. เด็กหญิงทิวาณี  บุญชาญ
3. เด็กหญิงวิกานดา  เคลือบแก้ว
 
1. นางรำพรรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวนงลักษณ์  ขาวหมอ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงพรรณธรา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงพรหม  จงทวีเกียรติ
3. เด็กหญิงศศิธร  พลหงษา
 
1. นางศรีพร  ลีชน
2. นางวัชราภรณ์  คำพรมมา