สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ชินตะวัน
2. เด็กชายนฤมิตร  พานโคกสูง
 
1. นางเฉลา  บูรพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 1. เด็กชายธัญชนก  ตรีครุธพันธ์
2. เด็กหญิงพรนภา  สนน้อย
3. เด็กหญิงศิรัญญา  จอกแก้ว
 
1. นางเจียมจิต  เพ็ชรพัน
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเชียน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อิศรางกูร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อิศรางกูร
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
 
1. นางวัชรินทร์  กงภูธร
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
 
1. นางวัชรินทร์  กงภูธร