สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายหยกเพชร  โสดาวิชิต
2. เด็กชายอนุชา  บัวดัง
 
1. นายศิวรักษ์  รินทรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  หารินไสล
 
1. นายเปรมชัย  สองเมือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นายพงศธร  เวียงอินทร์
2. นายเด่นดวง  เวียงอินทร์
3. นายเมธาวี  มีมาก
 
1. นายเปรมชัย  สองเมือง
2. นายวิเชียร  พันลำภักดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  หนูทอง
2. นางสาวกรวิภา  เวียงอินทร์
3. นางสาวนิศารัตน์  อินทร์บุปผา
4. เด็กหญิงพิญดา  กองตัน
5. นางสาวสุดารัตน์  สุดหอม
6. นางสาวเฟื่องลดา  สมอารี
 
1. นางสาวหรรษา  คมขำ
2. นายวิษณุ  ทองหล่อ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วเชียงหวาง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เผยศิริ
3. เด็กชายเด่น  ปิตตะระคะ
 
1. นางรุ่งนภา  สองเมือง
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเชียงหวาง