สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีนวนรัมย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัทธภรณ์  ลักษณะจันทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปราบภัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 22 1. เด็กหญิงกัลยา  นิระพันธุ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ยืนมั่น
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
2. นางปรียา  พังน้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เคยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีเหล่า
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
2. นางปรียา  พังน้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิตตราพร  นิระพันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิไล  บัวปัด
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
2. นางปรียา  พังน้อย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
2. เด็กหญิงสุพรรณี  วริสาร
3. เด็กหญิงไพริน  ยวดยาน
 
1. นางปรียา  พังน้อย
2. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าเสน
2. เด็กหญิงรวินันท์  ลักษณะจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  วาสิงหน
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
2. นางสาวพนิดา  ทำสุนา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศา  บุตรด้วง
2. เด็กหญิงวริษฐา  ฝ่ายจัตุรัส
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อิ่มบุตร
 
1. นางสาวอภิญญา  ชูคันหอม
2. นางสาวพนิดา  ทำสุนา