สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลลดา สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงณิชาพัชร  แก่นจันทรนคร
2. เด็กหญิงภัคชิสา  นามเทพ
3. เด็กชายอนุชิต  แก้ววิชัย
 
1. นางสาวนิภาพร  ไิทยนิทัศกุล
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ปรีดาพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  พลลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิมล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สนขู่