สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรสุดา  ขุนทุม
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คงหาร
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกิติยากร  นระพิมพ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โนนทิง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสุภาวดี  แก้วแก่น
2. นางศุภญามนต์  อัครพรอดิพัท