สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวินิทรา  ภักดีพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  บัวหอม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินราช  บำรุง
2. เด็กชายณัฐพล  โนนสว่าง
3. เด็กชายธนพล  กองเกิด
4. เด็กชายพาสุ  แก้วกาหนัน
5. เด็กชายภูสิทธิ์  เยาวเสริฐ
6. เด็กชายอภิเดช  คำภา
 
1. นายประชุมไพร  ทองเมือง
2. นางดวงฤดี  โมระสาก
3. นายอำนาจ  อ้อมนอก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายคุณานนท์  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงปรียากมล  ทองเมือง
3. เด็กชายเบญจรักษ์  รัตนา
 
1. นางดวงฤดี  โมระสาก
2. นางสาวฉัตราภรณ์  วิชาฤทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตวิขาม
2. เด็กหญิงพรรณวดี  ดอนศรีโคตร
3. เด็กหญิงวิมลิน  คำเรือง
 
1. นางสุดสวาสดิ์  คำเรือง
2. นางดวงฤดี  โมระสาก