สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กำเกลี้ยง
2. เด็กชายอดิศรณ์  ปากเมย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ไตรวรรณทวี
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวรสาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงปานฤดี   สีบรรเทา
 
1. นางจิราภรณ์   ศรีวรสาร
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงวิมลจิรา  หิ้วพิมาย
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  กำเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ไตรวรรณทวี
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวรสาร