สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  เหมือนมาตย์
2. เด็กชายชลธิศ  สมวงศ์
 
1. นางสาวอ้อมรัก  จูตระกูล
2. นางลักษณาวดี  พูลสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  นาพา
 
1. นางสาวทิมิทา  สุขสบาย
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันโทคุณ  มูลสาร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ล่ำสัน
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ศรีผา
4. เด็กชายพลธิชัย  ทาปลัด
5. เด็กชายวรยุทธ  ทาปลัด
6. เด็กหญิงวิสุตา  คำภาตัน
7. เด็กชายศรายุทธ  โคโตสี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพสาร
9. เด็กชายอธิราช  ใจใหญ่
10. เด็กหญิงอริสา  เมยมงคล
 
1. นางภาวนา  สาก้อน
2. นางสาวจันทร์จิรา  วรรณพัฒน์