สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายถิรายุทธ  สมวงศ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  ฮุดรุ่งเรือง
3. เด็กชายศรัณย์  แสนบุญ
 
1. นางวรรณี  คำสุนันท์
2. นางอัญชลี  เพ็งสวัสดิ์