รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธวัช  สุทธิสิงห์
2. เด็กชายนิติธร  ชัยสงค์
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีซุย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลา 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์โฮง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ไพรเขต
 
1. นายวิเชียร  กุลชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กชายศิวกร  ชามใหญ่
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ยางขันธ์
 
1. นายสมปอง  ต้นยวด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายธนพล  เมืองหลา
2. นายปานเทพ  อดทน
 
1. นายนิยม  ระหา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ชาติโสม
2. เด็กชายสหรัฐ  มานัด
 
1. นายสมปอง  ต้นยวด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา  วรรณขาม
3. เด็กหญิงมนตร์ชยา  ศรีทองภาพ
4. เด็กหญิงสาธิดา  บางวิเศษ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  บุญโนนแต้
 
1. นายบัวลัย  ไชยพานิชย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ประสพสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. เด็กหญิงนิชาภัฒ  อุปนัน
2. เด็กชายรวิพล  พรมสังคหะ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชนะเพีย
4. เด็กหญิงเจนจิรา  รัดทิพย์
5. เด็กชายเทียนชัย  สิงขอนอาจ
 
1. นางสาวนิษฐา  อุปจันโท
2. นายศุภพงศ์  อินทฤาชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช
2. เด็กชายวงศพัทธ์  ผลสว่าง
 
1. นางดรุณี  โพธิ์ชัยแก้ว
2. นางบุษกร  ประวะโข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงฉัตตา  ชาลีหงษ์
2. เด็กชายศักดิธัช  พละหาญ
 
1. นางสุคนธ์  เจนเจริญพันธ์
2. นางวนิดา  หาญตระกูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายวัชรพล  ทะยะราฐ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  นนท์ยะโส
 
1. นางรัตนา  สิงหาศิลป์
2. นางสาวปราณี  สิงห์นารายณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงนันทวิมล  แก้วสุวรรณ
 
1. นางอุปถัมภ์  ปุ้ยไชยสอน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายภาสกรณ์  บุญเฮ้า
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. นางสาวอาทิตยา  พังกุล
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงอารญา   สะพังเงิน
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองโคตร
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายอภิชัย  ไชยปัญหา
 
1. นายภราดร  วิลัยมาตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ลีบาง
 
1. นายสุริยา  ก้านคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัจฉิมบุตร
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงชโรธร  พรมยาลี
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ขัมภรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  มั่งมูล
2. นางนิตยา  ศรีวิพันธุ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. เด็กหญิงนันทพร  ชานันโท
2. เด็กชายอุบลวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชานันโท
2. นางสาวนภาศรี  ชาติโสม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิศประภา  จินดาราช
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บัววัน
 
1. นางสุขสมภัชญ์  กุธาน
2. นางสาวอมรรัตน์  วงโพธิสาร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ยศสุนทร
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  บุญทา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์สะอาด
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์เรืองสี
 
1. นางชูจิต  ประดิษฐ์ด้วง
2. นางผ่องพรรณ  หีบแก้ว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  นานาวัน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สังขวิเทียม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนประกอบ
 
1. นางสุริยา  ทองน้อย
2. นางสุกัญญา  เพ็ชรโก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อัปการัตน์
2. เด็กชายธีรยุทธ  การะสัย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ศิริสม
 
1. นายเสนอ  คำวันดี
2. นายสมชาย  วงศ์ละคร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายทศพล  แก้วเชียงขวาง
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กชายอัครพล  ชิยางคะบุตร
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1. เด็กชายพีรภัตร  สีสิงห์
 
1. นายสุวัฒน์  ศรพรม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1. เด็กหญิงอมลธีรา  ยงยืน
 
1. นายสุวัฒน์  ศรพรม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงศรินธร  ทองทิพย์
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สิมสีพิมพ์
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิทธิผา
 
1. นางวิไลลักษณ์  สาลีนุกูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพู่ 1. เด็กหญิงขิมทอง  แก้วชิน
 
1. นายสัญญา  วิชากุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยพร  ราชบัณฑิต
 
1. นางจันทิมา  ถิ่นไกล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายศราวุธ  นาวะดี
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นายมนตรี  แจ่มศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงจงรัก  โชตะสี
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สองเมือง
 
1. นายอำนาจ  มุ่งสวัสดิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  สระแก้ว
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  คนทุย
 
1. นางอัจฉรา  จันทะคร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. นางสาวอัยลดา  ขันเดช
 
1. นายอดิศักดิ์  บุตตะกูล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต
2. เด็กชายธรณ์เทพ  วิริยะภาพ
3. เด็กหญิงรักษิณา  ชาดวง
4. เด็กหญิงศรินธร  ทองทิพย์
5. เด็กหญิงสุชานี  เทียมทะนงค์
6. เด็กหญิงสุนิตา  พรมศาลา
7. เด็กชายอดิศร  เขาวงษ์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิทธิผา
9. เด็กชายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
 
1. นายจตุพล  สุขเจริญ
2. นายเทวฤทธิ์  งวดชัย
3. นางกนกพชร  แสงอ่อน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  รักษาราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลยะเรศ
3. เด็กหญิงญานิศา  มุ่งเจือกลาง
4. เด็กหญิงดวงกมล  ไชยพล
5. เด็กหญิงนิชาภา  อ่ำจุ้ย
6. เด็กหญิงนุชนาฎ  แสนโพธิ์
7. เด็กหญิงปิยมาศ  สมอารี
8. เด็กชายพลวัฒน์  โพธิ์ภักดี
9. เด็กหญิงรินรดา  กล่อมกุล
10. เด็กหญิงวรัญญา  ใยขุนทด
11. เด็กหญิงวริญญา  ภูงามเขียว
12. เด็กหญิงศรีสุดาทิพย์  ศรีรักษา
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนาว์ศรี
14. เด็กหญิงสุมิตรา  หันจังสิทธิ์
15. เด็กชายโกมินทร์  ขอศรีกลาง
 
1. นายรณกฤต  สุระอุดร
2. นางจันทร์ประภา  สิงห์ณีย์
3. นางอภิญญา  คุรุภัณฑ์
4. นางอุทัยวรรณ  คุ้มห้างสูง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 1. เด็กชายจุลจักร  ภาสดา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ลีเฮีอง
3. เด็กชายธนูศิลป์  บัวผัน
4. เด็กชายธวัชชัย  ประทุมวัตร
5. เด็กหญิงธาราพร  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายธีระศักดิ์  คำพล
7. เด็กหญิงน้องเล็ก  ธาตุไชย
8. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงพลอยลิน  ธาตุเสียว
10. เด็กชายพลากร  ธาตุมี
11. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  กว้างขวาง
12. เด็กหญิงมนต์ฤดี  บุญปก
13. เด็กชายรัชชานนท์  ผมไผ
14. เด็กหญิงรุจรวี  เข็มทอง
15. เด็กหญิงวริศนันท์  ขันทอง
16. เด็กหญิงสุจิตรา  พนมเนาว์
17. เด็กหญิงสุทธิตา  ไตยถา
18. เด็กชายสุรศักดิ์  ขาวดี
19. เด็กชายเจษฎา  สมศรีแก้ว
20. เด็กชายไตรภพ  พฤฒิสาร
 
1. นางวิภาวดี  บุญเพ็ง
2. นายธวัชชัย  นันทวิจิตร
3. นายกนก  มีภูเวียง
4. นางอุไรวรรณ  แสงผล
5. นางประยอม  ผาจวง
6. นายบุญสนอง  อุไร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1. เด็กหญิงกมลชนก  คุณชาติ
2. เด็กหญิงคำกอง  ไชยเดช
3. เด็กหญิงจันทร์วิภาพร  สอนโคตร
4. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เพ็งสว่าง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  คุณอาสา
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชอบมาก
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูพันนา
8. เด็กชายทวีชัยศักดิ์  คำคูณ
9. เด็กชายธีรภัทร  สุขเสมอ
10. เด็กชายนันทพงศ์  โพธิ์แสงใส
11. เด็กหญิงนันทิยา  พลทีสอง
12. เด็กหญิงนิพาดา  สาระขันธ์
13. เด็กหญิงบุณยาพร  แสงอรุณ
14. เด็กหญิงปฎิภาณพร  ชื่นชม
15. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญสูง
16. เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสน
17. เด็กหญิงภัทรวดี  ชำนาญ
18. เด็กหญิงรัญชิดา  วัดโพน
19. เด็กหญิงรัตนะวดี  นามชานนท์
20. เด็กหญิงรินฤดี  รักษาศิละ
21. เด็กหญิงลัทธภรณ์  โพธิ์แสงใส
22. เด็กหญิงวริศรา  สงคราม
23. เด็กหญิงวาสนา  คำแหงพล
24. เด็กชายวีรพัฒน์  นาสมวาส
25. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกัลยา
26. เด็กหญิงศศินิภา  บัวนาค
27. เด็กชายศักดา  กฤษคม
28. เด็กชายศิลป์ศักดิ์  อุดทุม
29. เด็กหญิงสุดา  สุดตะพรม
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดตะพรม
31. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนสุข
32. เด็กชายสุรพงษ์  นามอาษา
33. เด็กหญิงอรนรินทร์  บัวบุญ
34. เด็กหญิงอาทิตา  จำปาร้อย
35. เด็กหญิงเจนสุดา  ลาดบัวสี
36. เด็กหญิงเมนิสา  จันทเสนา
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงศ์สีคิ้ว
38. เด็กหญิงเยาวเรษ  วงศ์สีคิ้ว
 
1. นางทับทิม  โคตะมี
2. นางประมวล  เมฆวัน
3. นายประสิทธิ์  พร้อมปัจจุ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิรินคร
5. นางสาวกัลยาณี  พันธ์สีดา
6. นางสาวเสาวภา  ธิไชย
7. นายศิริศักดิ์  จันทศร
8. นายสมมิตร  ภูพันนา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย  สอนภักดี
2. นายนรินทร์  แสนเหมทอง
3. นายยุทธนา  ศรีดาโชติ
4. นายศรันย์ภัทร  ขอคำ
5. นายสุเมธ  ไผ่ป้อง
6. นายเทิดศักดิ์  พึ่งประสพ
 
1. นายบันทศ  ทะปัตชา
2. นายจรัญศิริ  ศรีรักษา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสุธิชัย  กำจัดภัย
 
1. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนโพธิ์
 
1. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กชายศุภเสกข์  จินเพชรพะเนา
 
1. นายสมหมาย    ผามล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอสมา  พูนเพิ่ม
 
1. นายธีระฉัตร  ฉัตรทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ปิ่นสูรย์
 
1. นางณัชชา  โคตรน้ำเนาว์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กชายเมธาพร  แสนอุดม
 
1. นางจันทกานต์  สวัสดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รักภักดี
 
1. นางสาวขณิษฐา  อุปจันโท
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  พละคลัง
 
1. นางจันทกานต์  สวัสดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. นายณัทธพงศ์  สุจริต
 
1. นางนิตยา  ขันติวิระยะกุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ตาแพง
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1. เด็กชายเอกดนัย  ทองโคตร
 
1. นางเฟื่องฟ้า  คันทะมาต
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 1. เด็กชายธีระยุทธ   ขาวกา
 
1. นางสาววารุณี  จันดาวงศ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เตนากุล
 
1. นางสุพัฒนา  สินไชย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  นันทะสอน
 
1. นายสมหมาย  ผามล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กชายศุภเสกย์   จินเพชรพะเนา
 
1. นายสมหมาย   ผามล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอสมา  พูนเพิ่ม
 
1. นายธีระฉัตร  ฉัตรทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  ชาแก้ว
2. เด็กชายจิรพัฒน์  หนูราช
3. เด็กหญิงจิราลักษณ์  พร้าวหอม
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทรเสนา
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริประเสริฐ
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสะแก้ว
7. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีสว่าง
8. เด็กหญิงธนัฐชา  รู้แสวง
9. เด็กชายธนาสิทธิ์  แก้ววงษา
10. เด็กหญิงนฤภร  บุตรธนู
11. เด็กชายนาคินทร์  เทพสาร
12. เด็กชายน้ำพุ  บุญมาตุ่น
13. เด็กหญิงปณิดา  กันยารัง
14. เด็กหญิงปัทมา  จะตุโรง
15. เด็กหญิงพนิดา  เศวตวงษ์
16. เด็กหญิงพรทิพย์  สารีรูป
17. เด็กหญิงพรพิมล  เขตขันต์
18. เด็กชายพลธการณ์  เชื้อกลางใหญ่
19. เด็กชายพายุ  จันทบุตร
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินลา
21. เด็กหญิงภัคจิรา  หงส์บุดสี
22. เด็กหญิงรัชฎาพร  อินลา
23. เด็กหญิงลักษิกา  บุญมาตุ่น
24. เด็กหญิงวรัญญา  กำศร
25. เด็กชายวราชัย  ราชโยธา
26. เด็กหญิงศศิลักษณ์  โคตรสมบัติ
27. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ศรีสว่าง
28. เด็กชายอดิเทพ  หวังมุ่งกาง
29. เด็กหญิงอริยา  เหมือนน้อย
30. เด็กหญิงอริสา  โสดสิงห์
31. เด็กชายอลงกรณ์  สกุลศรี
32. เด็กชายเขษมศักดิ์  น้อยมะลิวัลย์
33. เด็กชายเชาว์วัฒน์  สองศรี
 
1. จ.ส.อ.วีระศักดิ์  รักษาแสง
2. นางโสภารัตน์  รักษาแสง
3. นายวิโรจน์  ศรีพันธุ์
4. นางจิราภา  สวนสีดา
5. นายวัชระ  วงษ์วิชา
6. นางพิลาวรรณ  สำราญพรม
7. นางสุรัตนา  มะปะเข
8. นางรุ่งเพ็ชร  ไชยหาญ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุบผาชาติ
2. เด็กหญิงกุลธิญา  ไผ่เฟื้อย
3. เด็กหญิงจิราพร  ชื่นใจ
4. เด็กชายดนุพล  มูลตรี
5. เด็กชายธนพล  มะโหรี
6. เด็กชายนพัสกร  ทวีจันทร์
7. เด็กชายนรากร  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงนิศรา  เหง้าพรหมมินทร์
9. เด็กชายศิริศักดิ์  รักษางาม
10. เด็กหญิงอริสา  จันทร์สุข
 
1. นางนภพร  เหล่าโพธิ์ชัย
2. นางสาวปราณี  สิงห์นารายณ์
3. นางจรัสลักษณ์  ภรณัฐวัฒน์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วแก่น
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โคตรปัดถา
3. เด็กชายณัฐนนท์  นุ่นนาแซง
4. เด็กชายณัฐนันท์  นุ่นนาแซง
5. เด็กหญิงดารินทร์  ลุนเรียง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยศตีนเทียน
7. เด็กชายธีรนัย  ลีรัตสถาภรณ์
8. เด็กหญิงมณฑิกานต์  สาวงศ์
9. เด็กชายวทัญญู  คำสิงห์นอก
10. เด็กชายอโณทัย  พวงเขียว
 
1. นางพิชาณิการณ์  ธาราเสาวรภย์
2. นางวาสนา  พิทักษ์
3. นายวุฒิชัย  สังข์สุข
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. เด็กหญิงประทุมพร  ปาปะป่อง
2. เด็กหญิงปิวรา  โสขำ
3. นางสาวพรพรรณ  ศรีหอมชัย
4. เด็กหญิงวรกานต์  พิมพ์วาปี
5. นางสาวศศิธร  โยธาทูล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แข็งธัญกิจ
 
1. นางสาวธนกร  เบ้าทอง
2. นางลำใย  ศรีมงคล
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
2. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเบ้า
3. เด็กหญิงปิติพร  คำริแง
4. เด็กหญิงพุธิตา  วิลามาศ
5. เด็กหญิงศิริญาณาน  จันทะบูลย์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  สรวงศิริ
 
1. นางมณฑาทอง  มีจินดา
2. นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล
3. นางศิริพร  เกตุรุน
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เบ้าทองหล่อ
2. เด็กหญิงฐิมาพร  ขุสุวรรณ
3. นางสาวธิดารัตน์  ฉิ่นฉิ้ว
4. นางสาวนิภาพร  ดีหลอด
5. นางสาวพลอยไพลิน  รามณี
6. นางสาวภัทราภรณ์  คำภาแสง
7. นางสาววรรณภา  บิดาศรี
8. นางสาวอริยา  ปานสว่าง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ธัญเฉลิม
2. นางกัญญา  ตัณศิลา
3. นางสาวจิรารัตน์  พานคำ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  มูลดามาตร
2. เด็กหญิงณัฐกฤต  ขันธวิชัย
3. เด็กหญิงปนัสยา  จันดาเบ้า
4. เด็กหญิงปิติพร  คำริแง
5. เด็กหญิงพุธิตา  วิลามาศ
6. เด็กหญิงศิริญาณาน  จันทะบูลย์
7. เด็กหญิงสรวงสุดา  สรวงศิริ
 
1. นางสาวปิณิดา  อึ้งสกุล
2. นางสาวอัมภาภรณ์  ฟักทองรรณ
3. นางปัญจมาพร  ศรีหานู
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงชลดา  เบ้าทองหล่อ
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เรืองไพร
4. เด็กชายดนุเดช  อินทร์สะอาด
5. นางสาวธิดารัตน์  ฉิ่นฉิ้ว
6. นางสาวนิภาพร  ดีหลอด
7. นางสาวนิรุศรา  ปะมาคะโม
8. เด็กหญิงปิยราช  เขียวจันทา
9. นางสาวปิยะฉัตร  ขอมเมืองปักษ์
10. นางสาวพรทิพย์  สิมศิริวัฒน์
11. นางสาวพลอยไพลิน  รามณี
12. นางสาวภัทราภรณ์  คำภาแสง
13. เด็กชายภูสิทธิ  ดวงมาลา
14. เด็กหญิงวรรณภา  บิดาศรี
15. เด็กหญิงวิรัชดา  ผิวฝ้าย
16. นางสาวอริยา  ปานสว่าง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ธัญเฉลิม
2. นางสาวจิราพัชร  ฤทธิ์ระบือ
3. นางสาวดวงพร  แก้วสีงาม
4. นางสาวทัศนีย์  บำรุงภักดี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เหล่าแสน
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โถปาคำ
3. เด็กหญิงจุรีภรณ์  รอบไทสงค์
4. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  ปัดถาวะโร
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีเสมอ
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพวัจนา
7. เด็กหญิงธนภรณ์  จงสูงเนิน
8. เด็กหญิงปนัดดา  ชิดสันเทียะ
9. เด็กหญิงยุวดี  แสนอุบล
10. เด็กหญิงลลิตา  น้อยหลุบเลา
11. เด็กชายศราวุฒิ  ไสยอรรถ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  จันน้อย
13. เด็กชายอภิลักษณ์  สารสิน
14. เด็กชายอภิวัฒน์  สารสิน
15. เด็กหญิงอมรา  พอกพูนดี
16. เด็กหญิงอินทิรา  สมอคำ
 
1. นางเมธินี   พละพงษ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ตัน
2. เด็กชายธรรดารักษ์  ติเวทัง
3. เด็กชายภานุมาศ  บุญชะนะ
4. เด็กชายศิวะเดช  รักขนาม
5. เด็กชายอติกานต์  เลิงภูบัง
 
1. นายอรรฆวุฒิ  รีรมย์
2. นายสฤษฏรักษ์  หลักคำ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 1. เด็กชายญาณพัฒน์  พาลุกา
2. เด็กชายนิมิตร  คำน้อย
3. เด็กชายภูริภัทร  วงค์ประชุม
4. เด็กชายมงคล  ประทุมพร
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  บัวแพง
6. เด็กชายอนุวัตน์  ชัยอามาตย์
 
1. นายจักรินทร์  ไชยเชียงพิณ
2. นายพุทธพงษ์  อรสูญ
3. นายประพันธ์  ยุนิลา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทวสีแดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนฤภร  วีลาวัลย์
4. เด็กหญิงพาฝัน  อนุศรี
5. เด็กหญิงวรนุช  บุตรราช
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสาร
 
1. นายสาคร  ด้วงสะดี
2. นายชาตรี  สังฆศรี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. นายกฤษฎา  แสงกล้า
2. นายจตุพร  วงษ์บ้านขาว
3. นายธีระยุทธ  ยาพุทธา
4. นายปกรณ์  โสมนัสลาภ
5. นายวุฒิชัย  อินทรสงเคราะห์
6. นายศราวุธ  สาลีวงษ์
7. นายสัญชัย  จันทร์ล้วน
8. นายเอกภพ  ประทุมวัน
 
1. นายอาคม  น้อยมนตรี
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าเสน
2. เด็กหญิงรวินันท์  ลักษณะจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  วาสิงหน
 
1. นางสาวอรพรรณ  โจมทา
2. นางสาวพนิดา  ทำสุนา
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงนริศา  บุตรด้วง
2. เด็กหญิงวริษฐา  ฝ่ายจัตุรัส
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อิ่มบุตร
 
1. นางสาวอภิญญา  ชูคันหอม
2. นางสาวพนิดา  ทำสุนา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. นายวัฒนา  แข็งขัน
2. เด็กชายเสรี   กุลวงค์
 
1. นายพิชัย   แก้วเมือง
2. นางจิรารัตน์   สมชาย
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  นาระกุล
2. เด็กหญิงณฐพร  ชุดชอง
 
1. นางกมลชนก  สุขศรี
2. นางพรไพรินทร์  ผาจวง
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงงามสิรี  วิเศษพงษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เบ้าหล่อเพชร
3. เด็กหญิงวรรณภา  นาโควงษ์
 
1. นายไพฑูรย์  แสนดี
2. นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. นายทวีศักดิ์   กองแสน
2. นายเกียรติศักดิ์  สีสิงห์
 
1. นางณัฐชลี  สบายใจ
2. นายนาฎธิชัย  ศรีทัด
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. นายกฤษดา  ธาตุชัย
2. นายณัฐนันท์  ทองเพ็ญ
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นายฌานินทร์  ไชยมานันต์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เมืองฮาม
 
1. นายสิทธิ  แก้วรอด
2. นายศุภกฤษ์  รัตนพลที
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  บุตรมิน
2. เด็กชายธนพล  สุมาลี
 
1. นายภาณุเมศ  ชุมภูนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  โกศิลา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หาระคูณ
2. เด็กชายยศธนา  ตาลอินทร์
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นายฌานินทร์  ไชยมานันต์
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. นายทศวรรษ  โพนหลวง
2. นางสาวโสรติญา  รามฤทธิ์
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นายวิจิตร  บุตรสุรินทร์
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายฐิติพล  มหานาม
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวปาลิตา  บัวสีดำ
2. นางสาวฐิติกฤตา  ภิภัทราพัชร
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชวนไชยสิทธิ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีหานาด
 
1. นายเจด็จ  ราชชมภูสาร
2. นายไพรินทร์  บุสภา
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เชิงกาญจน์
2. เด็กชายภูธเนศน์   อาวะดี
 
1. นางพรไพรินทร์  ผาจวง
2. นางกมลชนก  สุขศรี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุพังโค
2. เด็กชายธีรภัทร  ดาน้อย
3. เด็กชายวิษณุ  ป้อกระโทก
 
1. นายนิโรจน์  นาเมืองรักษ์
2. นายยุทธพงษ์  พั้วพวง
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กหญิงจักริน  เชยสำโรง
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทำนาเมือง
3. เด็กชายสรลิช  เกษทองจันทร์
 
1. นายสุพรรณ  สุขรมย์
2. นายอัครเดช  อันทะชัย
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. นางสาวณัฐณิกา  ทองทัน
2. นางสาวปรียาภรณ์  โยกบุ
3. นางสาวอนงค์นาถ  จันทร์เหลือง
 
1. นายสุพรรณ  สุขรมย์
2. นางอรญา  สุตตานนท์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้าน 1. เด็กหญิงกิตติมา  พันใหญ่
2. เด็กหญิงวนิดา  ขอนยูง
3. เด็กหญิงศรุตา  พร้าวหอม
 
1. นายคำแสน  สีผักผ่อง
2. นายบุญหลง  บัวสิม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  สีละวัน
2. เด็กชายสมชัย  พฤษตาล
3. เด็กชายสุภชัย  ประถมมูล
 
1. นายพิชิต  มูลพลโน
2. นายประพงษ์  ขุนสันทัด
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   วรผาบ
2. เด็กหญิงพาฝัน   วิชัยหาญ
3. เด็กหญิงพิยดา   วงศ์ดง
 
1. นางสาวเบญจาริณี   เรณะสุระ
2. นางสาวบริมาส   เพ็งสวรรค์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  วรจักร์
2. เด็กหญิงเกตมณี  อาสนา
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เชิดทอง
 
1. นางสมพร  สีมืด
2. นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงณัฐมณ  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐริชา  บุตรกัณหา
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  คนดี
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พังจันทร์
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  มั่งมูล
6. เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมสีหา
 
1. นางนวลจันทร์  กระเบื้องเก่า
2. นางอรดี  สุคนธวัฒน์
3. นางปนัดดา  สมบูรณ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1. เด็กหญิงกรกมล  หนูทอง
2. นางสาวกรวิภา  เวียงอินทร์
3. นางสาวนิศารัตน์  อินทร์บุปผา
4. เด็กหญิงพิญดา  กองตัน
5. นางสาวสุดารัตน์  สุดหอม
6. นางสาวเฟื่องลดา  สมอารี
 
1. นางสาวหรรษา  คมขำ
2. นายวิษณุ  ทองหล่อ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายสหรัถ  ยงยืน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวโต
3. เด็กหญิงอภิญญา  อนุฤทธิ์ประเสริญ
 
1. นางกาญจนา  วังคำแหง
2. นางรมย์รวินทร์  นารัตน์โท
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  มีโชค
2. เด็กหญิงอริสา  สมนา
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  แก้วมหาดไทย
 
1. นางอรุณวรรณ  สุวรรณวงศ์
2. นายเรืองเดช  หลาบหนองแสง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. นายจิระพันธ์  อุ่นสำโรง
2. นางสาววิภาวรรณ  สิงขรอาจ
3. นางสาวสัญญาลักษณ์  เหล่าเสน
 
1. นางปภาสินีย์  ไชยมานันต์
2. นางเพชรรัตน์  วงศ์ภาคำ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กหญิงวรนุช  ยวดยาน
2. เด็กหญิงวรินทร  รัตนไตรศรี
3. เด็กหญิงเบญจพร  แก้ววงษ์
 
1. นางธัญญาภรณ์  บุญบุบผา
2. นางสาวกนกอร  กลิ่นแก้วณรงค์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 1. เด็กหญิงมินทร์ตรา  สุระคาย
2. เด็กหญิงสุมิตตา  เประกันยา
3. เด็กหญิงอภิญญา   แฝกสิน
 
1. นางศิริวรรณ  ศรีสมเกียรติ
2. นางกิตติยา  คำเหมือน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงธารินันท์  โชติพินิจ
2. เด็กหญิงนุชจริญ  คนหาญ
3. เด็กชายอภินันท์  บุญมาตุ่น
 
1. นางคำกอง  สำราญจิตร
2. นางกรรณิการ์  แสนโพธิ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงฐิภาวดี  ศรียางคะบุตร
2. เด็กหญิงพิชามณธุ์  กว้างขวาง
3. เด็กหญิงอันดา  สียาคะบุตร
 
1. นางสมพิศ  ภักดีกุล
2. นางสมผิว  บุญศรีภิรัตน์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  เอียลอด
2. นางสาวกมลวรรณ  เอียลอด
3. นางสาวรุ่งไพลิน  พรมศรี
 
1. นางอำพร  พินธุรักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ชาญสุข
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงกัลยา  เนืองม่าน
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองเพ็ญ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ผมไผ
 
1. นางสาวสิริขวัญ  ขมวดทรัพย์
2. นางสาวเพลินพิศ  เบ้าทองหล่อ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1. นางสาววิลัลย์ยุพา  เริ่มศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์สีดา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาสาระ
 
1. นางฉวีญา  บุตรโพธิ์ศรี
2. นางบัวไล  แหวนนิล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงชไมพร  กุลภา
2. เด็กหญิงมีนา  เพียงงาม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ป้องนู
 
1. นางสาวประนิษฐา  วรพุทธ
2. นางจุฬาลักษณ์  ศรีเสน
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. นางสาวประภาศิริ  สารีมาตย์
2. เด็กหญิงศิริพร  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  เทพศิลา
 
1. นางจิราวัฒน์  อินทรประเสริฐ
2. นางกมลวรรณ  พุทธพรหม
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงฐปนีย์  แสงมณี
2. เด็กหญิงณปภัช   ไชยกุมาร
3. เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา
 
1. นางประเพ็ญ  ดอนเกิด
2. นางเปรมปรี  เกษหอม
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 1. เด็กชายตะวัน  ชาวแดง
2. เด็กหญิงมาริสา  แก้วมาลา
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุดดาซุย
 
1. นางมุฑิตา  ใจเก่ง
2. นางละมัย  หันจันทร์
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กชายธนากร  ตาลอินทร์
2. เด็กชายภูมิวงศ์  อิตะปัญญา
3. เด็กชายวิชิต  เชิดทอง
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายธนรักษ์  วิจิตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็ชรจันทึก
3. เด็กชายเจษฎา  จงอุ้มกลาง
 
1. นางนิตยา  รีรมย์
2. นางปริญญา  กมลผาด
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันดาหาร
2. เด็กชายเกื้อกูล  พรหมศร
 
1. นางชิดาวัลย์  ศรีกงพาน
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประกอบเพ็ชร
2. เด็กชายจิตรเทพ  แก้วดก
 
1. นางสุนิสา  ธรรมโกลัง
2. นางอัมพร  ธงภักดิ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายสุรจิตร์  บุญทศ
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงศรี 1. เด็กชายต้นทอง  เบ้าทอง
 
1. นางละมุน  ศรีรักษา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 1. เด็กชายอาทิตย์   เพราะไธสงค์
 
1. นางสาวเนตรนภิส   ตันเทอดทิตย์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 1. เด็กหญิงมิรัญตรี  รองมนตรี
 
1. นางทองหยาด  เทพพา
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายอิทธิกร  ศรีมงคล
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายกฤษณพล  ยศจันทร์
2. เด็กชายครรชิต  ภูปรางค์
3. เด็กชายชัยนันท์  รอบรู้
4. เด็กชายนพรัตน์  บุญเฮ้า
5. เด็กชายพงศกร  ไชยเลิศ
6. เด็กชายวสันต์  อ่วมงามทรัพย์
7. เด็กชายวีระวัฒน์  บุดดีคำ
 
1. นายเอกพิสิษฐ์  ฝีมือดี
2. นางสุวรรณา  มูลทรัพย์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นายจิรศักดิ์  สายกระสุน
 
1. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมศรี
 
1. นายเสรี  นิลผาย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์น้อย
 
1. นางจิตรยา  ชื่นชม
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สังข์มาศ
 
1. นางสงกรานต์  พึ่งพา
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายภานุพงศ์  มูลน้อย
 
1. นางสุวรรณา  มูลทรัพย์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 1. เด็กชายเจริญชัย  สรวงศิริ
 
1. นางศุภลักษณ์  วงศ์ชาญศรี
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงพชรกมล  ชำนาญจันทร์
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองเฟื้อง
 
1. นางสาวกนกพร  วงศ์ดี
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. นางสาวสุธาทิพย์  โคตรน้อย
 
1. นางพนิดา  ปัดชา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันละคร
 
1. นางบานเย็น  บุตรธนู
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กชายธีรนันท์  แพนแร่
2. เด็กชายสุพงษ์  วันละ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นาสุริวงษ์
 
1. นางมัจจา  เรืองอุไร
2. นายแจ่ม  ไพรดีพะเนาว์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลักหนองบุญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำมุกชิก
3. เด็กหญิงลลิตา  พันธุพัฒน์
 
1. นางประดับ  สิงหาโคตร
2. นางทัศนีย์  อินทกมลชัย
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบาก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พิมพ์บล
2. เด็กชายรพีภัทร  ต่อนทองจันทร์
3. เด็กชายวิษณุกรณ์  บุญเกตุ
 
1. นางสาวนฤมล  จักรเสน
2. นางสาวหงษ์คำ  พ่อค้าช้าง
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายนิพนธ์  สาลีรูป
2. เด็กชายรพีภัทร  จำปาเงิน
3. เด็กชายศตรัตน์  สุระดะนัย
 
1. นางบุญเพ็ง  อินลา
2. นางพิลาวรรณ  สำราญพรม
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 1. เด็กชายธนพัฒน์  มาตวิเศษ
2. เด็กชายธนิสร  หงษาคำ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อัมรัตนเจตแจ่ม
 
1. นางฉันทนา  มาเนตร
2. นางศรินยา  พร้อมปัจจุ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กหญิงชนิภา  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงนิตญา  สมาสุข
3. เด็กหญิงสายสุดา  จำปาเพชร
 
1. นางชิดาวัลย์  ศรีกงพาน
2. นางอุไรวรรณ  กรแก้ว
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 1. เด็กชายสมศักดิ์  นาส่งเสริม
2. เด็กชายอานนท์  อินธิราช
 
1. นางสุนิสา  ธรรมโกลัง
2. นางสาวสุภาพร  พันลำภักดิ์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 1. เด็กชายทศวรรษ  นามวงษา
2. เด็กชายปรเมท  กระแสร์
 
1. นางฉันทนา  มาเนตร
2. นางศรินยา  พร้อมปัจจุ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงธันยาพร  ชาวนา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พังภักดี
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ดาวุธ
2. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กหญิงรดาภา  เพ็งกล้า
2. เด็กหญิงวิลาพร  สิมศิริ
3. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  วงษ์อามาตย์
 
1. นายสมัคร  พังน้อย
2. นางบุญโสม  พังน้อย
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กชายกวีชัย  ชมภูธร
2. เด็กชายปฏิภาน  พานพิบูลย์
3. เด็กชายวัชรินทร์  จงสุวรรณ
 
1. นางศิริวัลย์  งามชมภู
2. นายสำราญ  ผาระสิทธิ์
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต
 
1. นายวิเชียร  แก้วบุญศรี
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮวิทยา 1. เด็กชายธนาทร  เนื่องพะนอม
 
1. นางสาวปัญจพร  วังคำแหง
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กชายอดิศร  เขาวงษ์
 
1. นายจตุพล  สุขเจริญ
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. นายปรีชา  ดาวเรือง
 
1. นางสุภาวดี  กองแก้ว
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กหญิงชนิตา  มูลมนัส
 
1. นางละมัย  สายแก้ว
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. นายยงเกษม   คำโฮง
 
1. นายวาที   อินทร์หาญ
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 1. เด็กชายดนัย  แก้วเชียงหวาง
 
1. นายสมัย  กานุมาน
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. นายสุขรินทร์  พลพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  พูลสุทธิ์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  งอกทรัพย์
3. เด็กหญิงจีรภา  นักธรรม
4. เด็กชายจุลจักร  จันทร์ทาพิทักษ์
5. เด็กหญิงชนิตา  มูลมนัส
6. เด็กหญิงชมชนก  ศิริชัย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีรัตน์
8. เด็กชายทศพร  มูลอาษา
9. เด็กชายธนายุทธ  บุษราคัม
10. เด็กหญิงธิดาพร  นาคประเวศ
11. เด็กชายธีรชาติ  เมนาจิต
12. เด็กชายนวพล  ชัยบุตร
13. เด็กหญิงนันทพร  คงแสนคำ
14. เด็กหญิงนิรมล  เข็มสุข
15. เด็กชายประกาศิต  ตรงซื่อ
16. เด็กหญิงปิยวรรณ  ก้อนศิริ
17. เด็กชายพงศกร  บุษราคัม
18. เด็กหญิงพรชิตา  อะโหสิ
19. เด็กชายพัชรพร  ขุมดินพิทักษ์
20. เด็กหญิงมิลตรา  จง
21. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มุกดาม่วง
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  เมืองแพน
23. เด็กชายวายุ  จันทะลุน
24. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พันวินิจ
25. เด็กหญิงสุดาพร  ภูหนองโอง
26. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ช่วงชิต
27. เด็กหญิงอธิตยา  วารี
28. เด็กชายอธิปปัตร์  เลขวิจิตร์
29. เด็กหญิงอริสรา  บุษอำคา
30. เด็กหญิงเนตรชนก  วังกะวิง
 
1. นางสาวละมัย  สายแก้ว
2. นางสาวนภัสวรรณ  ขวัญปาก
3. นางวรางคณา  ด้วงกลาง
4. นางไพรินทร์  จันทรโสภณ
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงจิรพร  ขุนทอง
3. เด็กหญิงชลดา  เบ้าทองหล่อ
4. เด็กหญิงฐิมาพร  ขุสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เรืองไพร
6. เด็กชายทักษิณ  สีพิมพ์สอ
7. เด็กชายธนกร  จันล้วน
8. นางสาวธิดารัตน์  ฉิ่นฉิ้ว
9. นางสาวนิภาพร  ดีหลอด
10. นายปิยราช  เชียวจันทา
11. นางสาวปิยะฉัตร  ขอมเมืองปักษ์
12. นางสาวพรทิพย์  สิมศิริวัฒน์
13. เด็กหญิงพรพิมล  พลภักดี
14. นางสาวพลอยไพลิน  รามณี
15. เด็กชายภราดร  เบ้าหล่อเพชร
16. นางสาวภัทราภรณ์  คำภาแสง
17. นายภานุพงษ์  ไกรราชดี
18. นางสาววรรณาภา  บิดาศรี
19. เด็กหญิงวรุศรินทร์  วิปัดทุม
20. เด็กชายวสุพล  แก้วโยธา
21. เด็กหญิงวิรัชดา  ผิวฝ้าย
22. เด็กชายวีระพงษ์  กุลจันศรี
23. เด็กชายศราวุธ  บุตรอุดม
24. เด็กชายศรีสุข  มิ่งมิตร
25. เด็กชายศิริวัฒน์  หะนุสิงห์
26. เด็กหญิงสุภารัตน์  สระแก้ว
27. เด็กชายอภินันท์  สิมสีพิมพ์
28. นางสาวอริยา  ปานสว่าง
29. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทองย้อย
30. นายโชคทวี  ป้องศรี
 
1. นายชัยรัตน์  สินล้าน
2. นางกัญญา  ตัณศิลา
3. นางสาววัชรี  กล้าหาญ
4. นายกันต์ธร  ดวงแก้ว
5. นายพงษ์พัฒน์   ธัญเฉลิม
6. นายวิทวัส  ศรีเชียงขวาง
7. นางสาวจิรพัชร  ฤทธิ์ระบือ