หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2558   7 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้อง KM 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้อง KM 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.อด.3 ห้องประชุม KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ห้องประชุม KM 1 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 14.00-15.00น.
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 13.00-14.00น.
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 16.00-17.00น.
32 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
33 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
34 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
35 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
36 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เวทีใต้ถุนอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
37 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ต.ค. 2558 11.00-12.00น.
38 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
39 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ต.ค. 2558 13.00-14.00น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 7 ต.ค. 2558 14.30-16.00น.
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 7 ต.ค. 2558 13.00-14.30น.
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
4 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคาร 3 ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ใต้ถุนอาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เต๊นท์หน้าอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เต๊นท์หน้าอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร ปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.อด.3 ลานหน้าห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ล้านหน้าห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 14.00-16.00น.
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 09.00-14.00น.
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2558 09.00-14.00น.


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]