หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายปรีชา คำภาจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางเสาวรักษ์ หอมมากโรงเรียนบ้านหนอวบัวแดงกรรมการ
3. นางนิศมา อำภาคำโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการ
4. นางปริมปรียา แสงทองโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนาพร คำแพงราชโรงเรียนบ้านบ่อคำกรรมการ
2. นายสุภมิตร กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ไชยวานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางพรพิมล รามวิเศษโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมยศ มหาโยธีโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโยธากรรมการ
3. นางสงวน สีสันทัดโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
4. นางสมควร บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางสุพรรณี อุดมฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวัชรพล วิทยากรโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
2. นางสาวกัลยา พลมั่นโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายถนบ ซ้ายกาละแมโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
4. นายวินัย พลสิมมาโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายวิทยา ทิพย์โชติโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายรังสิทธิ์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
2. นางสมเกียรติ นนท์ปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นายวิทยา สนทาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งกรรมการ
4. นางรัชนี ขันน้อยโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางปฏิพัทธ์ แทบสีโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีรชาติ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
2. นายสำเร็จ นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีไชยมูลโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ทิพยราชโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
5. นางประทิน บุ้งทองโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
2. นายสำเร็จ นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีไชยมูลโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ทิพยราชโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
5. นางประทิน บุ้งทองโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสไกร สีทวนฐานโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
2. นางอุดมศรี จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางจิตพิสร พิลาพรมโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
4. นางวรรณภา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสไกร สีทวนฐานโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
2. นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางวรรณภา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ เพขรตาโรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญกรรมการ
2. นางสุภคภรณ์พรม อุบลครุฑโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
3. นายวิชิต สำราญโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงกรรมการ
4. นางปิยะพร บุญสอดโรงเรียนร่มเก้ลา 2กรรมการ
5. นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. จ.ส.อ.อัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. จ.ส.อ.อัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอัฒมา พุฒกุลโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางรักคณา ทองสุมาตรโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายศิริโสภณ เลิงภูบังโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวคิดสยาม แสงคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัฒมา พุฒกุลโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางรักคณา ทองสุมาตรโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายศิริโสภณ เลิงภูบังโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวคิดสยาม แสงคำโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ศรีสุนาครัวโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
4. นายพิสิษฎ์ ธนาโชติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ศรีสุนาครัวโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
4. นายพิสิษฎ์ ธนาโชติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ บุฮมโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ศรีสุนาครัวโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
4. นายพิสิษฎ์ ธนาโชติวัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นายสราวุธ สุวพงษ์โรงเรียนวังแข้กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสัตถา นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. จ.ส.อ.อัศวิน นันทะแสงโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ เสนาเจริญโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมายโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
4. นางพนาวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ เสนาเจริญโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมายโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
4. นางพนาวรรณ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านหนองงิ้วกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายเฉลิม จันทะบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายกมล สุขสบายโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุ่ดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผี้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุ่ดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผี้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุ่ดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผี้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุ่ดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผี้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุ่ดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผี้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุ่ดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผี้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายชวาลสันต์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
2. นายชวาลสันติ์ พวงกัลยาโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายสมบัติ คำบอนพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล หาไชยโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล หาไชยโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายรักเกียรติ ทิพยศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์งามโรงเรียน/ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สาระวงศ์โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ภูมิลีโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สาระวงศ์โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ภูมิลีโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (ไชยวาน)กรรมการ
2. นางประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพยศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายทะนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพย์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดกบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทะนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายอภิชาติ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (ไชยวาน)กรรมการ
2. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพย์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดกบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทะนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน)กรรมการ
2. นายประยงค์ สินธรโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายรักเกียรติ ทิพย์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอิทธิพล นนทะชิตโรงเรียนบ้านดกบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายทะนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายทะนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพดล มนตรีโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา พันธุระศรีโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ สันประเภทโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายทะนงฤทธิ์ สาฤษีโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายอภิชาต ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนภดล นามมนตรีโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา พันธุระศรีโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนภดล นามมนตรีโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา ลำมะนาโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นามดีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา พันธุระศรีโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายนภดล นามมนตรีโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา พันธุระศรีโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ นามดีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา พันธุระศรีโรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัดดาวัล พานาดาโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
2. นางนิตยา ดุุริยานนท์โรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
3. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางสุพัตรา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
5. นางอรจิรา ชัยคำโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
2. นางกาญจนี ฉันสิมาโรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
3. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
4. นางตวงนิตย์ นาทุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายเอกพล ใจหาญโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุทัย สมพองโรงเรียนบัวหนองบัวสะอาดโพธิ์คำกรรมการ
2. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นางจริยา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านดอนนางคำกรรมการ
4. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวอรจิรา ชัยคำโรงเรียนหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อคำกรรมการ
2. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
5. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต อุปไชยโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วเจริญโรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวนภาพร ภักดีวุธโรงเรียนบ้านซำป่ารังกรรมการ
4. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางศศิธร วรนามโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
2. นางนิตยา ดุริยานนท์โรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
3. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
4. นางจริยา กรัยรัตน์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางนภาพร ภักดีวุธโรงเรียนบ้านซำป่ารังกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
2. นางกาญจนี ฉันสิมาโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
3. นายสงวน รักษาเมืองโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ธวัชบัณฑิตโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี บึงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสงวน รักษาเมืองโรงเรียนอนบาลทุ่งฝนกรรมการ
2. นางกาญจนี ฉันสิมาโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)กรรมการ
3. นางอุมาพร อุ่นสมัยโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ธวัชบัณฑิตโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี บึงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
2. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกพล ใจหาญโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
5. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายชูชัย พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายสุบัน บัวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นางจริยา กรัยรัตน์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญมี ปะุพะวะโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
2. นายปัญญา สติโรจน์โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์กรรมการ
3. นางสมพร บุตรอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายสมจันทร์ ดงคำโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นางสาวปิยานุช อวิโรธน์โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
7. นางอำพร สติโรจน์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
8. นายปิยะพันธ์ ผันผ่อนโรงเรียนบ้านโยธากรรมการ
9. นางทองเพชร ทรงถิ่นโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายทนง วรรณพฤกษ์โรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการ
4. นางนิลุบล ภาดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวศาตนันท์ แสงศิลาโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
6. นายทองใส สมเทพโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมฆ ถ่อเงินโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายนิติวัฒน์ กาลวิบูลย์โรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นางนิลุบล ภาดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสุวิมล ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
6. นายทองใส สมเทพโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพร ปะพะวะโรงเรียนบ้านโคกถวารทรายงามกรรมการ
2. นายอิสระ ห่อหุ้มดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางมะลิจันทร์ หมั่นเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ วรรณพฤกษ์โรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการ
5. นางจิรภา คงสุขโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ภิรมย์เชยโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสุกัญญา ธาตุทำเลโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางจิตตรียา ศรีภูวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ แสงศิลาโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นายวุฒิชัย นามวงษ์โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
4. นางวารุณี จันทะมนตรีโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ธาตุชัยโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสายทอง ณรงค์ชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการ
2. นายสุพรรณ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
3. นางลัดดา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงินโรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการ
5. นายสันติ แสงใสโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
6. นางสาวธัญชนิกา เพชรนาดี่โรงเรียนบ้านโพนสูง คำม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม คำล้วนโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พุ่มชะบาโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
3. นายโยธิน โลมินโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา แก้วก่าโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ นาผลโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
2. นายนภดล อภิรัตนกรันฑ์โรงเรียนบ้านหนองงิ้วกรรมการ
3. นางสุวรรณ บูรทิศโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ บุญญจิรธาดาโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายชัยสุทธิพงษ์ จันดาวัลย์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุธวัช คำบับภาโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
2. นางประภาพร พรหมสาราโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมืองกรรมการ
4. นางสาวภัทรินญา จิระพรโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นายภีรวุฒิ มณีทรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ์ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายจักรพล เดชขันธ์โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายธนากร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ นามโยธาโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายจักรพล เดชขันธ์โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายธนากร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นางกัลยาณี สุราชโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช สิทธิพรม โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นางภัทราวดี ไชยเทพโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
3. นางภัทราวดี ไชยเทพโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
5. นางสาวปรียานุช สิทธิพรม โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริกันยา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
2. นางปิยะฉัตร นิวรนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมากรรมการ
3. นายพิชัย โพธิผลโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
4. นายสมหวัง สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แม่นหมายโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
2. นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
3. นางพรพิรุณ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางลักษมณ์พงศ์ ศรีนางโรงเรียนสยามกลการ 3กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ งามจำปีโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ แสงศิลาโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นายวุฒิชัย นามวงษ์โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
4. นางวารุณี จันทะมนตรีโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ธาตุชัยโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอาคม ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
3. นายพิศัลย์ คำล้วนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบัญญัติ คำเพชรโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอาคม ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
3. นายพิศัลย์ คำล้วนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบัญญัติ คำเพชรโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอาคม ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
3. นายพิศัลย์ คำล้วนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบัญญัติ คำเพชรโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอาคม ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
2. นายศราวุธ ประสมศรีโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
3. นายพิศัลย์ คำล้วนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบัญญัติ คำเพชรโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศาตรา พาบุดดาบ้านดงโพนยอกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กุลเมืองโดนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวบังอร พลแดงโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กล้าหาญโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางนวลอนงค์ ศรีสมโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ปะพะวะโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
3. นางยุพดี แก้วจิตรโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางบังอร พิมพ์โยวงษ์โรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
5. นางคัตยา เยี่ยมเวหาโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ มีจันทีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
2. นายบุญเลิศ คงผดุงโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
3. นางนันทะพร คำหนาหนักโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ชัย บัวเลิงโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
5. นายณรงค์ เจริญสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
2. นายไพศาล ลือเลื่องโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
3. นายวันชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเฉลิมพร หมุนอุดมโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
2. นางพิมพวรรณ มหาพรหมโรงเรียนบ้านจันทน์กรรมการ
3. นางอรพิน ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นางบานชื่น ศรีวิลาศโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
5. นางอนงค์ พลดงนอกโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ภูนาขาวโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
2. นางพานทอง ดวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางอัมราภรณ์ จันทรวิเศษโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นางสุนทรีย์ แสงศรโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางดรุณี นนทวิชัยโรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสายทอง ณรงค์ชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไพเราะโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามกรรมการ
3. นายทวี แจ่มใสดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
4. นางสุมาลี ฉิมาภาคย์โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางกัลยาณี ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายโควิน ชัยทีโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
2. นายกมล โสวาปีโรงเรียนบ้านพังซ่่อนกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโตโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจเจริญโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ลือเลื่องโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โคตรน้ำเนาว์โรงเรียนบ้านคำอ้อกรรมการ
4. นายทศพล ต้นคำใบโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ เหมังโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายพีรพล พลแพงขวาโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
4. นางมาลัย ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ กองพิลารอง ผอ.โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
2. นางยามดี ขยันกิจโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นางรัศมี ภูมิเพ็งโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นางลำดวน สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
5. นางสาวมะลิดา กัลยานามโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
2. นางสาววิชุดา โชคคำสีลาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นางสุธาสินี ยาจามิโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นางอาริยา เลคเบทเธอร์โรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุทัย สมพองโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำกรรมการ
2. นางสำเนียง ฮาตระวังโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
3. นางจีรุวรรณ เพ็งแพงโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางติระนันท์ ราชธาโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสำอางศรี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ภูนาขาวโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
2. นางบุญสิน กุลวงศ์โรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางมุกมณี คำดีโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางอรุณี พูลทองโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
5. นางทรงลดา สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ซ้ายขวาโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
2. นางนิตยา ประเสริฐโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เหมือนสีเลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา โอดลีโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
2. นางดวงใจ เวชไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางอ่อนจิตต์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
4. นางลำเพลิน ฤทธิ์ละครโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ซ้อนเพชรโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นางสุภาณี จันทบูลย์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายธนัชพร โฆษิตโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
4. นางนิตยา ปะเสระกังโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการ
5. นางอาภรณ์ บุดดีคำโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธีรพล เบญจินดาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
2. นางจารุณี ชมภูเพชรโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางอังคณา เรืองรุ่งโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายสุรชัย แสงศิลาโรงเรียนบ้านดอนนางคำกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทัศนีย์ พรมมัชชะโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
2. นายทยากร นิวรนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาคำวังกรรมการ
3. นางคำปุ่น ศรีสร้อยพร้าวโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางปราณี พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพูนทรัพย์ บัวเกษโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
2. นางอาทิตยา ศรีชัยยศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
4. นางประคอง รักษานวลโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
5. นางทองชุบ ว่องไวโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุุทธชัย ศรีสร้อยพร้าวโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
2. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ไทย ไชยตาโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
4. นางสาวจรรยา หน่อพงษ์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
5. นางรัชนีกร สูงห้างหว้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายยุุทธชัย ศรีสร้อยพร้าวโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
2. นางพิลพรรณ เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางพิสมัย บุญสอดโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
4. นางณัฐวดี นรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพดี หาไชยโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
6. นางละอองดาว นรินทร์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี เรียนร้อยโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
7. นางสาวพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
7. นางสาวพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
2. นางพิสมัย แก้วแสงใสโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
4. นางรัศมี นาผลโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางลำไย อุปไชยโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
6. นางสมสนิท ไขแสงโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
7. นางสาวพิศทิพา พื้นพรมโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งโรงเรียนเพียปู่หนองเรือกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ดีสินโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นายสวิทต์ พวงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุดาพร วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเดช พงศธรโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
2. นางนภาพันธ์ คำรินทร์โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางมุกดา อินสุวอโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นางรัชนก นามศรีโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
5. นางสาวนิยดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะคามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางหนูรัตน์ วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์กรรมการ
4. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดีโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางหนูรัตน์ วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์กรรมการ
4. นางวชิรา ภูมิวัฒนะโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาวอุไร จันทร์ขาวโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางราตรี ดงสันนิวาสโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางสาวอุไร จันทร์ขาวโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ใจวงษ์โรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
2. นางจินดา อุบลพิทักษ์โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศิริพร จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ใจวงษ์โรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศิริพร จันดกโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
3. นายเสถียร ฟูมบุญโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
4. นายสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ไชยวานโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ไชยวานโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายเสถียร ฟูมบุญโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วภูบาลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ใสสะอาดโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
2. นางบานชื่น ศรีวิลาสโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นางทิชา ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางยามดี ศรีบัวอ่อนโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ใสสะอาดโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
2. นางบานชื่น ศรีวิลาสโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นางทิชา ไม้เจริญโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางยามดี ศรีบัวอ่อนโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางสุมาลี ชัยมูลโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางสุมาลี ชัยมูลโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางสุมาลี ชัยมูลโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิวัฒน์ โรมเมืองโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายทองใบ เพ็งคำปั้งโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ เย็นอารัญโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิวัฒน์ โรมเมืองโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นางทองใบ เพ็งคำปั้งโรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ เย็นอารัญโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัโรงเรียนหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
5. นายทนงค์ เขตบำรุงพนักงานราชการโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนง เขตบำรุงโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
6. นางอรวรรณ วิเชียรเครือโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
6. นางอรวรรณ วิเชียรเครือโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]