หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 27 23 85.19% 3 11.11% 1 3.7% 0 0% 27
2 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
3 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
4 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 23 14 60.87% 5 21.74% 3 13.04% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านตูม 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
7 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 21 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 20 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนบ้านนาทม 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 19 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
14 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
15 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนกฤชานันท์ 17 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
18 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 16 7 43.75% 8 50% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
25 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
27 โรงเรียนบ้านนาจาน 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
28 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
31 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนบ้านดงดารา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านหนองลาด 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนชุมชนสะงวย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านนายม 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านโนนหอม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านปอพาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านคำบอน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านนาอุดม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านสะแบง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านปากดง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนชุมชนวังทอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านวังฮาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านพังงู 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านวังชมภู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านฝาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโยธา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 9 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 6 66.67% 9
95 โรงเรียนบ้านยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านวังแข้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนพิชญวิทย์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านดงหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านศาลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านโพนสูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านนาเยีย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนร่มเกล้า2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนสยามกลการ 3 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
129 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านนาไหม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านคำยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านดงคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านปูลู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโสกหมู 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านนาดี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]