หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุคิด พันธุ์พรม ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศรศิลป์ คำลือไชย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสงกรานต์ ดุงศรีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสังคม พรหมแสงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายองอาจ ศรีปะโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวีระ พรหมอารักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสัตถา นรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายอดิศักดิ์ ศรีเสน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสมใจ คำควร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายพยอม กุลบุตร์ ผอ.โรงเรียนบ้านปอพาน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสุรสิทธิ์ อิศดง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวงศ์ดี ขาวสนิท ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสำเร็จ พลพินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายชัยวัฒน์ ไชยวาน ผอ.โรงเรียนบ้านคำเลาะ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุเทพ เนียมนาภา ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าวิชาคำสีดา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายบรรพต อุปไชย ผอ.โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอุทัย ใสสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางศรีสมร สนทา ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางคำผิว ศรีโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสุชาติ จันทร์พิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางนิภารัตน์ วงษ์วิชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายนัฐพงษ์ สีดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายไสว ขันธวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางนิภา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายมานะ ออพานิชกิจ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายปัญญา จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
30 นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
31 นายประเจน ปาประลิด รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
32 นายอุดร บุรีเพีย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
33 นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
34 นายคมสัน บุญอาจ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
35 นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 รองประธานกรรมการ
36 นายประมวล โหระสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกรรมการอำนวยการ
37 นายสุรจิตร ขันธวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
38 นางสาวจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
39 นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
40 นางศิริลักษณ์ อินธิบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางวัลภา พลบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นางสาวสุนันทา วรวงศ์เทพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
43 นางทองใบ แววศรี ครูโรงเรียนบ้านนาเยีย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
44 นางสกุลไทย บุราณเดช ครูโรงเรียนบ้านพังงู คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
45 นางสาวจันทร์ไทย ไชยะตา ครูโรงเรียนบ้านปอพาน คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
46 นางจรรยา หน่อพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านปากดง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
47 นายประไพ โคตรชุม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
48 นายพนมชัย นันทศรี ผอ.โรงเรียนบ้านดงหวาย คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
49 นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
50 นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
51 นางสาวธัญชนิกา เพชรนาดี ่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพนสูง คำม่วง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขัน
52 นางสาวรัฐฎาวรรณ ยองโพธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาววิภารัตน์ เอี้ยงหลง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางปนัดดา อินทะเสย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางสาวประภัสสร สุขสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางสาวอุมารินทร์ อินถาวร พน้กงานราชการโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสาวปราณี ศรีสอนดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางสาวณัฐปภัสร์ พระศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นายศิริชัย แก้วไชย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
60 นางพรภิรมย์ งานสำเร็จ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
61 นางพูนทรัพย์ บัวเกษ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
62 นางสาวรตา อุ่นคำ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
63 นางอังคณา แก้วไชย ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
64 นางจารุภา สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
65 นางสมนึก กินรี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
66 ว่าที่ร้อยตรีไกรยุทธ จำปาหอม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
67 นายมณเฑียร วัจนสุนทร ผอ.โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
68 นายศักดิ์ดา แก้วก่า ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
69 นายนิพนธ์ ศรีพระจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
70 นายสุธวัช คำบับภา ครูโรงเรียนบ้านดงหวาย คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
71 นายชัยสิทธิพงศ์ จันดาวัลย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
72 นายปิยนันท์ ธิโสภา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
73 นางสาวอภิญญา รัตนโกเมศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
74 นายสุระพล สอนเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
75 นายธีรพล เบญจจินดา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
76 นางอรพินธ์ุ หิริโกกุล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
77 นางปนัดดา อินทะเสย์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
78 นางสาวสะสวย นรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
79 นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหงษาวดี คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
80 นายเกรียงไกร นรินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คณะกรรมการประจำสนามการแข่งขัน
81 นางสาวศิริญญา นรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
82 นายสุรชัย วงษ์ชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
83 นางสาวอัจฉรา จันทจิตร เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลัก คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
84 นางทิพวรรณ บุญญะรัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงโพนยอ คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
85 นางวิไล แข็งแรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองแวงวิทยา คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
86 นางสาวณัชชา บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบุญมีศรีสว่าง คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
87 นายศราวุธ ร่มวาปี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
88 นางอัญชนา เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
89 นางพัฒชลิน บัวป่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
90 นางสาววัชราภรณ์ ชัยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
91 นายจักรพงษ์ สุดแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกลอย คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
92 นางสาวศิริกาญดา โพธิชาเนตร เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน
93 นายประสาน นนฤาชา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
94 นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นางสาวนฤมล พิลาดี เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดชั้น ๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นางสาวมุฐิฎา โคตรสาขา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนายม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
98 นางสาวภัทราพร หารอุดร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าก้าว คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
99 นางสาวธัญญารัตน์ ดวงพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
100 นางสาวนุสรา หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
101 นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
102 นางมุขดา สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
103 นายปิยะราช พรหมแสงใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
104 นายอัครชาติ เกิดเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหงษาวดี คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
105 นางสาวปาริชาด ปริปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพังงู คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
106 นางสาวเบญจพร โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสว่าง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
107 นางสาวนัทธมน บุดดีคำ ่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
108 นางสาวเพ็ญจวรรณ แก้วชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
109 นางบุญเนาว์ มหาวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
110 นางสาวชุลีพร จันทบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู๒๕๐๒) คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
111 นางสาวมณัชญา ทัพศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงหวาย คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
112 นางสาวพรพิมล ผลพัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะแบง คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน
113 นางนุติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ (กิจกรรมระดับปฐมวัย) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
114 นายบุญกอง บุดดีคำ ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
115 นางอรอนงค์ ซิมป์สัน ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
116 นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
117 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
118 นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
119 นางละมัย ภาดี ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
120 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
121 นายยรรยง เมืองผาง ศึกษานิเทศก์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
122 นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
123 นายวีระ พรมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ (กิจกรรมการศึกษาพิเศษ) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
124 นายปรีชา อินสุวอ ศึกษานิเทศก์ (การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น) คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะ
125 นางสาวรัตนัย จันทร์สำราญ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
126 นางสาวสุจิตรา ทองดี ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
127 นางสาวสาวิตรี ธงชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
128 นางนินนะภา จันทร์อัมพร ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
129 นางชวนากร ศิริสุวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
130 นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
131 นางสาวอรสา บัวป่า ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
132 นายปรัชญา วีรวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
133 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิอาจ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
134 นางสาวกรชนก สุทธิวรรณา ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
135 นางสาววันทนา สีดาเสถียร ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
136 นางสาวจารุวรรณ วรรณพราหมณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์)
137 นางเบญญาภา ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลไชยวาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
138 นายสัมฤทธิ์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านซำป่าหัน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
139 นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 นายเจษฏาวิชญ์ นันทะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหมู คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
141 นายชาญณรงค์ สมพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
142 นายทวีศักดิ์ ธรเสนา ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
143 ว่าที่ ร.ต.ชวรวย หลงมีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
144 นางสุภาวดี ศรีอรพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
145 นางพรพิมล รามวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลไชยวาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
146 นายจักรพรรดิ พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังฮาง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
147 นางสาวกาญจนาพร คำแพงราช ครูโรงเรียนบ้านบ่อคำ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
148 นายพนมชัย นันทพะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
149 นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
150 นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
151 นางพิสมัย แก้วแสงใส ครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
152 นายสมนึก มุงคุณแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153 นางธัญณลักษณ์ บุญพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
154 นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมอีสาน
155 นายเฉลย ไม้เจริญ ครูโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการอำนวยการศิลปะ-ดนตรี
156 จ.ส.ต.อัศวิน นันทะแสง ครูโรงเรียนบ้านนาเยีย คณะกรรมการอำนวยการศิลปะ-ดนตรี
157 นายบุญส่ง หอมกระชาย ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการอำนวยการศิลปะ-นาฎศิลป์
158 นางสาวคิดสยาม แสงคำ ครูโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม คณะกรรมการอำนวยการศิลปะ-นาฎศิลป์
159 นายประยุทธ นามโยธา ผอ.รร.บ้านเชียงงาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
160 นายพูนศักดิ์ ไชยพลงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.อด.3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
161 จ่าสิบเอกประทีป แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
162 นายพงษ์พิทักษ์ บัวเลิง พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
163 นายปฐมพร โหระสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
164 นายศิริวัฒน์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
165 นายเสกสรรค์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]